Waarborgregeling

[Regeling vervallen per 01-07-2020.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 21-05-2016 t/m 30-06-2020

Uitvoering van de artikelen 4, tweede lid, 6, eerste lid, en 9, eerste lid, van de Waarborgwet 1986

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, tweede lid, 6, eerste lid, en 9, eerste lid, van de Waarborgwet 1986;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder wet: de Waarborgwet 1986.

Hoofdstuk 2. Samengestelde werken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Werken, waaraan zich onderdelen bevinden van andere metalen dan die, bedoeld in artikel 1 van de wet, worden slechts gewaarborgd:

 • a. indien de totale massa van die andere metalen ten hoogste 2% bedraagt van de totale massa van het werk aan metalen als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • b. in andere gevallen dan bedoeld onder a,

  • 1°. ingeval het een voor het publiek zichtbaar onderdeel betreft, indien naar het oordeel van de waarborginstelling, aan welke de werken ter waarborging worden aangeboden, voor het publiek duidelijk kenbaar is dat het desbetreffende onderdeel van een ander metaal is vervaardigd dan de metalen, bedoeld in artikel 1 van de wet, dan wel op het desbetreffende onderdeel het woord ’metaal’ of een overeenkomstige aanduiding is afgeslagen of met schriftelijke toestemming van degene die de werken ter waarborging aanbiedt, door de betrokken waarborginstelling wordt afgeslagen, of

  • 2°. ingeval het een voor het publiek niet zichtbaar onderdeel betreft, indien dit onderdeel naar het oordeel van de betrokken waarborginstelling technisch noodzakelijk is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Werken, waarop zich een opperlaag bevindt van een ander metaal dan de metalen, bedoeld in artikel 1 van de wet, worden slechts gewaarborgd, indien:

 • 1°. de totale massa van dat andere metaal ten hoogste 2% bedraagt van de totale massa van het werk aan metalen, bedoeld in artikel 1 van de wet, en

 • 2°. het kernmetaal van het werk aan een van de gehalten, bedoeld in artikel 1 van de wet, voldoet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Werken, die zijn opgevuld met andere stoffen dan de in artikel 1 van de wet bedoelde metalen, worden slechts gewaarborgd, indien de opvulling naar het oordeel van de waarborginstelling, aan welke het desbetreffende werk ter waarborging wordt aangeboden, voor het publiek duidelijk kenbaar is.

Hoofdstuk 3. Vrijstellingen

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De verplichting tot waarborging, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, geldt niet voor:

  • a. werken, bestemd voor gebruik ten behoeve van medische, tandheelkundige of technische doeleinden;

  • b. pennen van vulpenhouders;

  • c. munten, tenzij deze zijn ingericht om als sieraad te worden gedragen;

  • d. tot een ingevoerde partij behorende werken, die bestemd zijn om weer te worden uitgevoerd, zolang deze niet in de handel worden gebracht;

  • e. voor 1 maart 1988 vervaardigde penningen;

  • f. voor 1 januari 1814 vervaardigde werken, mits daarop door een hier te lande bevoegd orgaan of bevoegde persoon een gehalteteken is afgeslagen, dat ten minste het op grond van artikel 1 van de wet voor het desbetreffende werk geldende laagste gehalte aanduidt;

  • g. uit een verdwenen beschaving afkomstige werken;

  • h. versierselen, die zijn of worden uitgereikt bij het verlenen van een bij de wet of bij koninklijk besluit ingestelde koninklijke onderscheiding.

 • 2 Onder munten als bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt verstaan:

  • a. voorwerpen, die in enig land als wettig betaalmiddel zijn of waren aangemerkt;

  • b. voorwerpen, die in enig land bij wet als munt, niet zijnde wettig betaalmiddel, zijn of waren aangemerkt en waarvan het gehalte, het gewicht en de beeldenaar bij wet zijn of waren geregeld, mits vervaardigd door de daartoe bevoegde instelling.

 • 3 Onder penningen als bedoeld in het eerste lid, onder e, worden verstaan van afbeeldingen of opschriften voorziene schijfvormige voorwerpen, niet zijnde een munt, een draagteken of een gebruiksvoorwerp.

Hoofdstuk 4. Stempeling

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

§ 1. Stempelmerken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Als gehaltemerken als bedoeld in artikel 10, onder 1°, van de wet voor stempeling op grond van artikel 1 en artikel 3 van de wet worden vastgesteld de gehaltemerken, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder I, onderscheidenlijk II.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Als kantooraanduidende merken als bedoeld in artikel 10, onder 2°, van de wet worden vastgesteld de merken, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder III, onderscheidenlijk IIIA.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Als jaarlettermerken als bedoeld in artikel 10, onder 3°, van de wet worden vastgesteld de merken, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder IV.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Als gewichtaanduidende merken als bedoeld in artikel 10, onder 4°, van de wet worden vastgesteld de merken, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder V, waarbij het gewicht als volgt wordt aangegeven:

 • a. voor elke vijfhonderd gram het getal 100;

 • b. voor elke honderd gram het getal 20;

 • c. voor gedeelten van honderd gram een getal, aangevende het aantal veelvouden van vijf gram, afgerond naar boven.

§ 2. Gebruik van stempelmerken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Op werken, die voldoen aan de vereisten van artikel 1 of artikel 3 van de wet, en die niet op grond van artikel 11 van de wet van stempeling zijn vrijgesteld, wordt door de waarborginstel-ling, die het onderzoek heeft verricht, het voor het desbetreffende gehalte vastgestelde gehaltemerk afgeslagen.

 • 2 Indien voor een bepaald gehalte meer dan één gehaltemerk is vastgesteld, staat het ter keuze van degene, die het werk ter waarborging heeft aangeboden, welk merk wordt afgeslagen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De gehaltemerken, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder I, tweede onderdeel, onder a, 1°, onder b, 1°, onder c, 1°, en onder d, 1°, en derde onderdeel, onder a, 1°, onder b, 1°, en onder c, 1°, worden uitsluitend te zamen met het kantooraanduidend merk, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder III en het jaarlettermerk afgeslagen.

 • 2 De waarborginstelling die het onderzoek heeft verricht, slaat uitsluitend het aan haar toegewezen gehaltemerk, zoals opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder I, eerste onderdeel, tweede onderdeel, onder a, 2°, onder b, 2°, onder c, 2°, en onder d, 2°, en derde onderdeel, onder a, 2°, onder b, 2°, onder c, 2°, en onder II, eerste, tweede en derde onderdeel, af.

 • 3 Het gehaltemerk, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder I, eerste onderdeel, wordt op verzoek van degene, die het werk ter waarborging heeft aangeboden, te zamen met het kantooraanduidend merk, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder III en het jaarlettermerk afgeslagen.

 • 4 Indien een werk bestaat uit onderdelen van een van de in artikel 1 van de wet bedoelde metalen en op grond van artikel 13 op ieder van die onderdelen een gehaltemerk wordt afgeslagen, wordt slechts op één van die onderdelen het gehaltemerk te zamen met het kantooraanduidend merk, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder III en jaarlettermerk afgeslagen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Stempeling met een gewichtaanduidend merk vindt uitsluitend plaats, indien het werk bestaat uit verscheidene, niet voor afzonderlijke stempeling vatbare, losse onderdelen van hetzelfde metaal.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • 1 Indien een werk bestaat uit onderdelen van een van de in artikel 1 van de wet bedoelde metalen, wordt op ieder van die onderdelen een gehaltemerk afgeslagen, behoudens indien

  • a. het desbetreffende onderdeel is gesoldeerd, gefelst, geschroefd, geklonken of scharnierend is;

  • b. in andere gevallen dan bedoeld onder a, indien op het werk een gewichtaanduidend merk wordt afgeslagen en daaruit naar het oordeel van de betrokken waarborginstelling voldoende blijkt dat in deze stempeling alle onderdelen van het werk zijn begrepen.

 • 2 Het eerste lid, onder a, is niet van toepassing op geschroefde onderdelen, zwaarder dan 10 gram, en op deksels.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De stempeling van een werk als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet geschiedt op de afzonderlijke onderdelen of, indien dit technisch niet mogelijk is, door plaatsing op één onderdeel van elkaar rakende gehaltemerken voor de onderscheidene edele metalen.

Artikel 14a

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Het kantooraanduidend merk, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, onder IIIA, wordt uitsluitend afgeslagen tezamen met een gehaltemerk als bedoeld in artikel 25a, eerste lid, onder a, van de wet.

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de krachtens de Waarborgregeling (Stcrt. 1987, 36) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

De Waarborgregeling (Stcrt. 1987, 36) wordt ingetrokken.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Waarborgregeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V. te Gouda.

’s-Gravenhage, 16 december 1997

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-Van Weele

Bijlage bij de Waarborgregeling

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

I. Gehaltemerken voor stempeling op grond van artikel 1 van de wet

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

1. Platina werken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • a. WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245590.png
 • b. Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245591.png

2. Gouden werken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • a, 2°. WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245592.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245593.png
 • b, 2°. WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245594.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245595.png
 • c, 2°. WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245596.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245597.png
 • d, 2°. WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245598.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245599.png

3. Zilveren werken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • a, 2°. WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245600.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245601.png
 • b, 2°. WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245602.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245603.png
 • c, 2°. WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245604.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245605.png

II. Gehaltemerken voor stempeling op grond van artikel 3 van de wet

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

1. Platina werken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

WaarborgHolland B.V.

Bijlage 245606.png

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

Bijlage 245607.png

2. Gouden werken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • a. op een gehalte van 916 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245608.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245609.png
 • b. op een gehalte van 833 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245610.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245611.png
 • c. op een gehalte van 750 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245612.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245613.png
 • d. op een gehalte van 585 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245614.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245615.png

3. Zilveren werken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

 • a. op een gehalte van 925 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245616.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245617.png
 • b. op een gehalte van 835 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245618.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245619.png
 • c. op een gehalte van 800 duizendsten:

  WaarborgHolland B.V.

  Bijlage 245620.png

  Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

  Bijlage 245621.png

III. Kantooraanduidende merken bij de toepassing van hoofdstuk III van de wet

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

1. Platina en gouden werken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

WaarborgHolland B.V.

Bijlage 245622.png

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

Bijlage 245623.png

2. Zilveren werken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

WaarborgHolland B.V.

Bijlage 245624.png

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

Bijlage 245625.png

IIIA. Kantooraanduidende merken bij toepassing van hoofdstuk IIIA van de wet

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

WaarborgHolland B.V.

Bijlage 245626.png

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

Bijlage 245627.png

IV. Jaarlettermerken

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Bijlage 245628.png
Bijlage 251804.png
2013

V. Gewichtaanduidende merken:

[Regeling vervallen per 01-07-2020]

Bijlage 245629.png
Naar boven