Regeling wijziging constructie

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 21-07-2007 t/m 30-04-2009

Regeling wijziging constructie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 6.1 tot en met 6.14 van het Voertuigreglement;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Wijziging van de inrichting zoals vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister, wijziging van een enkele naar een dubbele cabine dan wel van een dubbele naar een enkele cabine, wijziging van een voertuig dat in gebruik is genomen na 31 mei 2004 zodanig dat het aantal zitplaatsen zoals vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister wordt overschreden en wijziging van de carrosserie.

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Titel 1. Wijziging van de inrichting, zoals vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister, van een voertuig hetwelk geen volledig dragend chassis heeft

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Afdeling 1. Voertuig als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, van het Voertuigreglement, niet zijnde een personenauto waarvan de inrichting wordt gewijzigd naar cabriolet

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • b Indien het een personenauto of een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg en het een wijziging van de inrichting betreft die naar het oordeel van de functionaris van de RDW een wezenlijke verzwakking van de voertuigconstructie tot gevolg heeft, moet mede worden voldaan aan de eisen in hoofdstuk 3 van de Regeling deugdelijkheid en weggedrag.

Afdeling 2. Personenauto waarvan de inrichting wordt gewijzigd naar cabriolet

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In deze afdeling wordt verstaan onder personenauto: een personenauto waarvan de inrichting wordt gewijzigd als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, van het Voertuigreglement, naar cabriolet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een personenauto moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. van deugdelijke bouw en inrichting zijn;

 • b. in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens, met uitzondering van die betreffende de inrichting.

 • c. het identificatienummer moet op een vast voertuigdeel zijn ingeslagen en moet goed leesbaar zijn.

Paragraaf 2. Algemene bouwwijze van het voertuig

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van een personenauto mogen:

  • a. geen breuken of scheuren vertonen;

  • b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht.

 • 2 Ten aanzien van corrosie van de in het eerste lid bedoelde onderdelen alsmede de bevestiging daarvan, is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De bovenbouw van een personenauto moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd.

Paragraaf 3. Afmetingen en massa's

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een personenauto mag:

 • a. niet langer zijn dan 12,00 m;

 • b. niet breder zijn dan 2,55 m;

 • c. niet hoger zijn dan 4,00 m.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De last onder de assen van een personenauto mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum aslasten.

 • 2 De totale massa van een personenauto mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum massa.

Paragraaf 4. Motor

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Alle onderdelen van het brandstofsysteem van een personenauto moeten veilig zijn en deugdelijk zijn bevestigd. Ten aanzien van de deugdelijkheid van de bevestiging is de Regeling permanente eisen van toepassing.

 • 2 Het brandstofsysteem mag geen lekkage vertonen.

 • 3 De vulopening van het brandstofreservoir moet zijn afgesloten met een passende tankdop.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Het uitlaatsysteem van een personenauto met een verbrandingsmotor moet deugdelijk zijn bevestigd.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De accu van een personenauto moet deugdelijk zijn bevestigd.

 • 2 De bedrading van een personenauto moet deugdelijk zijn bevestigd en goed zijn geïsoleerd.

Paragraaf 5. Assen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De assen van een personenauto moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd en mogen geen breuken en scheuren vertonen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De wielbasis van een personenauto mag niet meer dan 1,0% afwijken van de waarde die voor het voertuig is vermeld op het kentekenbewijs of in het kentekenregister.

 • 2 Behoudens fabrieksmatige verschillen mag de wielbasis, links en rechts gemeten, niet meer dan 15 mm verschillen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De afstanden tussen de fuseedraaipunten en twee punten aan het chassis dan wel aan de carrosserie, die symmetrisch links en rechts ten opzichte van de langsas van een personenauto zijn gelegen, mogen recht en kruiselings gemeten onderling niet meer dan 15 mm verschillen.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De spoorbreedte van een personenauto mag niet meer dan 2,0% groter zijn dan de waarde die voor het voertuig is vermeld op het kentekenbewijs of in het kentekenregister.

Paragraaf 6. Ophanging

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een personenauto moet zijn voorzien van een goed werkend veersysteem. Banden worden niet als deel van het veersysteem beschouwd.

 • 2 Een personenauto moet zijn voorzien van deugdelijk bevestigde en goed werkende schokdempers.

Paragraaf 7. Stuurinrichting

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Bij draaiing van het stuurwiel tot aan de aanslagen mogen geen weerstanden voelbaar zijn en moeten de wielen onderscheidenlijk de banden vrij kunnen draaien.

 • 2 De voor de overbrenging van de stuurbeweging bestemde onderdelen moeten deugdelijk zijn bevestigd met alle daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen, mogen geen breuken of scheuren vertonen, mogen niet zijn vervormd en mogen niet ernstig door corrosie zijn aangetast.

Paragraaf 8. Reminrichting

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een personenauto moet zijn voorzien van een reminrichting waarvan de onderdelen deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen;

 • 2 Remslangen mogen:

  • a. niet in ernstige mate zijn misvormd;

  • b. niet langs andere voertuigdelen schuren;

  • c. geen zodanige beschadigingen vertonen dat het wapeningsmateriaal zichtbaar is.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De bedrijfsrem moet op alle wielen werken.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een personenauto moet zijn voorzien van een parkeerrem die op ten minste twee wielen werkt.

Paragraaf 9. Carrosserie

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Van een personenauto die in gebruik is genomen na 30 september 1971, moeten de scharnieren van opendraaiende zijdeuren aan de langszijden van het voertuig, met uitzondering van vouwdeuren, aan de voorzijde van de deuren zijn aangebracht. Bij dubbele deuren geldt dit voor de deurvleugel die het eerst wordt geopend. De andere deurvleugel moet kunnen worden vergrendeld.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De deuren van een personenauto moeten goed sluiten. De deuren die direct toegang geven tot de personenruimte, moeten op normale wijze vanaf de binnenzijde of vanaf de buitenzijde kunnen worden geopend.

 • 2 Het slot en de scharnieren van de motorkap of het kofferdeksel aan de voorzijde van het voertuig moeten een goede sluiting waarborgen.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De ruiten van een personenauto die in gebruik worden genomen na 31 december 1994, moeten voldoen aan het bepaalde in richtlijn 92/22/EEG (PbEG 14 mei 1992, L 129).

 • 2 De voorruit van een personenauto die in gebruik is genomen voor 1 januari 1995, moet voldoen aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De voorruit en de zijruiten van een personenauto mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.

 • 2 Indien een personenauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit geen beschadigingen of verkleuringen vertonen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een personenauto moet zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en van een binnenspiegel.

 • 2 Een personenauto moet zijn voorzien van een rechterbuitenspiegel indien met de binnenspiegel het vereiste gezichtsveld op de weg niet wordt verkregen. Indien de binnenspiegel geen zicht naar achteren mogelijk maakt, behoeft deze niet aanwezig te zijn.

 • 3 De spiegels van een personenauto die in gebruik is genomen voor 1 januari 1995, moeten voor wat betreft oppervlakte, plaatsing, verstelbaarheid en gezichtsveld voldoen aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 4 De spiegels van een personenauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, moeten voor wat betreft constructie, plaatsing, verstelbaarheid, afmetingen en gezichtsveld op de weg voldoen aan het bepaalde in richtlijn 71/127/EEG (PbEG 22 maart 1971, L 68).

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een personenauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, moet zijn voorzien van bevestigingspunten voor autogordels overeenkomstig het bepaalde in richtlijn 76/115/EEG (PbEG 30 januari 1976, L 24).

 • 2 Een personenauto die in gebruik is genomen na 1 januari 1971 doch voor 1 januari 1995 moet zijn voorzien van bevestigingspunten voor autogordels. Deze bevestigingspunten moeten zijn aangebracht ten behoeve van het gebruik van autogordels op de zitplaats van de bestuurder en op naast deze plaats aanwezige zitplaatsen, voor zover die zitplaatsen aan een portier grenzen. De bevestigingspunten moeten voldoen aan en zijn aangebracht volgens het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 3 Een personenauto die in gebruik is genomen na 31 december 1989 doch voor 1 januari 1995 moet tevens zijn voorzien van bevestigingspunten voor autogordels voor alle andere naar voren gerichte zitplaatsen dan in het eerste lid bedoeld. De bevestigingspunten moeten voldoen aan en zijn aangebracht volgens het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 4 De aanwezigheid van de in het eerste en tweede lid bedoelde bevestigingspunten is niet verplicht voor een voertuig dat in gebruik is genomen voor 1 januari 1995, indien degene die met de afgifte van kentekenbewijzen is belast van oordeel is dat er in verband met de bouw of inrichting van het voertuig aanleiding bestaat de verplichting niet op het voertuig van toepassing te doen zijn.

 • 5 Een personenauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994 moet zijn voorzien van autogordels overeenkomstig het bepaalde in richtlijn 77/541/EEG (PbEG 29 augustus 1977, L 220) voor die zitplaatsen die van bevestigingspunten voor autogordels zijn voorzien.

 • 6 Een personenauto die in gebruik is genomen na 1 januari 1971 doch voor 1 januari 1995, waarin bevestigingspunten moeten zijn aangebracht ten behoeve van het gebruik van autogordels op de in het eerste en tweede lid bedoelde zitplaatsen, moeten zijn voorzien van autogordels voor die zitplaatsen. De autogordels moeten voldoen aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een personenauto mag geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen van bedoelde personenauto, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.

 • 3 Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op voertuigdelen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De wielen onderscheidenlijk banden van een personenauto mogen niet kunnen aanlopen.

Paragraaf 10. Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Titel 2. Wijziging van de inrichting, zoals vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister, van een voertuig met een volledig dragend chassis

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Afdeling 1. Voertuig niet zijnde een bedrijfsauto waarvan de cabine in de oorspronkelijke staat blijft en de wielbasis ongewijzigd blijft alsmede een aanhangwagen waarvan de wielbasis ongewijzigd blijft

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een voertuig als bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, van het Voertuigreglement, met uitzondering van een bedrijfsauto waarvan de cabine in de oorspronkelijke staat blijft en de wielbasis ongewijzigd blijft alsmede een aanhangwagen waarvan de wielbasis ongewijzigd blijft, moet voldoen aan de eisen opgenomen in de hoofdstukken 3 en 5 van dat reglement met betrekking tot de onderwerpen, bedoeld in de onderdelen a tot en met g, van dat artikel.

Afdeling 2. Bedrijfsauto waarvan de inrichting wordt gewijzigd en waarvan de cabine in de oorspronkelijke staat blijft en de wielbasis ongewijzigd blijft

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In deze afdeling wordt verstaan onder bedrijfsauto: een bedrijfsauto waarvan de inrichting wordt gewijzigd als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, van het Voertuigreglement, doch waarvan de cabine in de oorspronkelijke staat blijft en de wielbasis ongewijzigd blijft.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een bedrijfsauto moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. van deugdelijke bouw en inrichting zijn;

 • b. in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens, met uitzondering van die betreffende de inrichting;

 • c. het identificatienummer moet op een vast voertuigdeel zijn ingeslagen en moet goed leesbaar zijn.

 • d. het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaten mogen niet zijn afgeschermd.

Paragraaf 2. Algemene bouwwijze van het voertuig

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Het hart van de opleggerkoppeling van een trekker mag niet achter de achterste as van het voertuig zijn gelegen.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van een bedrijfsauto mogen:

  • a. geen breuken of scheuren vertonen;

  • b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht.

 • 2 Ten aanzien van corrosie van de in het eerste lid bedoelde onderdelen alsmede de bevestiging daarvan, is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De bovenbouw van een bedrijfsauto moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd.

 • 2 De ondersteuning van de laadvloer onderscheidenlijk laadruimte moet deugdelijk zijn. Ten aanzien van de deugdelijkheid van de ondersteuning, is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Paragraaf 3. Afmetingen en massa's

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto mag:

  • a. niet langer zijn dan 12,00 m;

  • b. niet breder zijn dan 2,55 m;

  • c. niet hoger zijn dan 4,00 m.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel a, mag:

  • a. een rijdend werktuig niet langer zijn dan voor de bruikbaarheid als werktuig noodzakelijk is, met een maximum van 20,00 m;

  • b. een geleed motorrijtuig niet langer zijn dan 18,00 m;

  • c. een kermis- of circusvoertuig niet langer zijn dan 14,00 m.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel b, mag:

  • a. een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 10.000 kg, met uitzondering van een bus, alsmede een koelvoertuig met een wanddikte van ten minste 45 mm, niet breder zijn dan 2,60 m;

  • b. een rijdend werktuig breder zijn dan 2,55 m, doch niet breder dan voor de bruikbaarheid als werktuig noodzakelijk is en niet breder dan 3,00 m.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De afstand van de voorzijde van een bedrijfsauto tot het midden van het stuurwiel mag niet meer bedragen dan 3,50 m.

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Bij het doorrijden van een cirkel met een straal van 12,50 m, waarbij het doorrijden van de cirkel geschiedt over een hoek van 360° met de voorzijde van het voertuig langs de binnenzijde van de cirkel, mag de bestreken baan van een bedrijfsauto niet meer dan 7,20 m bedragen.

 • 2 Ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid voor een rijdend werktuig is met betrekking tot de toegestane maximum straal en de bestreken baan, de Regeling toelatingseisen van toepassing.

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De last onder de assen van een bedrijfsauto mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum aslasten.

 • 2 De totale massa van een bedrijfsauto mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum massa.

Paragraaf 4. Reminrichting

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De bedrijfsrem moet op alle wielen werken.

 • 2 Een bedrijfsauto mag op een droge of nagenoeg droge weg niet uitbreken ten gevolge van een verschil in remwerking tussen de wielen van elke as onderscheidenlijk ten gevolge van overberemming van de achteras.

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een bedrijfsauto moet zijn voorzien van een parkeerrem die op ten minste twee wielen werkt.

Paragraaf 5. Carrosserie

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, moet voor wat betreft de naar buiten uitstekende delen die zich vóór de achterwand van de cabine bevinden, voldoen aan het bepaalde in richtlijn 92/114/EEG (PbEG 31 december 1992, L 409).

 • 2 Een bedrijfsauto mag geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid moeten uitstekende delen van een bedrijfsauto, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.

 • 4 Het bepaalde in het tweede en derde lid is niet van toepassing op voertuigdelen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden.

 • 5 Een bedrijfsauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, met uitzondering van een trekker, moet voor wat betreft de bescherming aan de achterzijde voldoen aan het bepaalde in richtlijn 70/221/EEG (PbEG 6 april 1970, L 76). Deze bepaling geldt niet voor een voertuig waarvan het gebruik zich naar het oordeel van degene die met de afgifte van kentekenbewijzen is belast, verzet tegen de aanwezigheid van een beschermingsinrichting aan de achterzijde.

 • 6 Een bedrijfsauto die in gebruik is genomen na 30 juni 1967 doch voor 1 januari 1995, met uitzondering van een trekker, moet voor wat betreft de bescherming aan de achterzijde, behoudens indien deze hieromtrent voldoet aan het bepaalde in richtlijn 70/221/EEG, voldoen aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen. Deze bepaling geldt niet voor een voertuig waarvan het gebruik zich naar het oordeel van degene die met de afgifte van kentekenbewijzen is belast, verzet tegen de aanwezigheid van een beschermingsinrichting aan de achterzijde.

 • 7 Een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, moet tussen de voorste as en de voorste achteras zijn voorzien van zijdelingse afscherming, die voldoet aan het bepaalde in richtlijn 89/297/EEG (PbEG 5 mei 1989, L 124), alsmede achter de voorste achteras zijn voorzien van zijdelingse afscherming die voldoet aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 8 Op een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, is ten aanzien van de zijdelingse afscherming tussen de voorste as en de voorste achteras het in richtlijn 89/297/EEG voor een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg doch niet meer dan 12.000 kg bepaalde van overeenkomstige toepassing. De bedrijfsauto moet voorts achter de voorste achteras zijn voorzien van zijdelingse afscherming die voldoet aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 9 Een bedrijfsauto die in gebruik is genomen voor 1 januari 1995, moet zijn voorzien van zijdelingse afscherming, die voldoet aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 10 De in het zevende, achtste en negende lid bedoelde verplichting tot zijdelingse afscherming geldt niet voor een trekker alsmede voor een bedrijfsauto die is gebouwd voor speciale doeleinden en waarbij het om praktische redenen niet mogelijk is zijdelingse afscherming aan te brengen.

 • 11 De wielen van een bedrijfsauto moeten deugdelijk zijn afgeschermd, overeenkomstig het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De wielen onderscheidenlijk banden van een bedrijfsauto mogen niet kunnen aanlopen.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een bedrijfsauto moet aan de achterzijde zijn voorzien van een mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat. De bedoelde mogelijkheid moet voor een bedrijfsauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, voldoen aan het bepaalde in richtlijn 70/222/EEG (PbEG 6 april 1970, L 76).

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De deuren van een bedrijfsauto moeten goed sluiten.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto moet zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en van een rechterbuitenspiegel.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag een voor het vervoer van goederen bestemde bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en van een binnenspiegel indien met de binnenspiegel het vereiste gezichtsveld op de weg wordt verkregen.

 • 3 Een bedrijfsauto, bestemd voor het vervoer van goederen, met een toegestane maximum massa van meer dan 7500 kg, alsmede een rijdend werktuig, moeten zijn voorzien van een trottoirspiegel mits deze zodanig op het voertuig kan worden aangebracht dat in elke stand geen enkel punt van de spiegel of van de steun waarop deze is bevestigd, zich op een hoogte van minder dan 2,00 m boven het wegdek bevindt bij een belasting van het voertuig die overeenkomt met de toegestane maximum massa.

 • 4 Een bedrijfsauto, bestemd voor het vervoer van goederen, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, waarvan de rechterbuitenspiegel niet convex is, en een bedrijfsauto, bestemd voor het vervoer van goederen, met een toegestane maximum massa van meer dan 7500 kg, moeten zijn voorzien van een breedtespiegel.

 • 5 Een bedrijfsauto mag met inachtneming van het bepaalde in richtlijn 71/127/EEG (PbEG 22 maart 1971, L 68) zijn voorzien van meer spiegels dan in de voorgaande leden genoemd.

 • 6 De spiegels van een bedrijfsauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, moeten voor wat betreft constructie, plaatsing, verstelbaarheid, afmeting en gezichtsveld op de weg voldoende aan het bepaalde in richtlijn 71/127/EEG (PbEG 22 maart 1971, L 68).

 • 7 De spiegels van een bedrijfsauto die in gebruik is genomen voor 1 januari 1995, moet voor wat betreft oppervlakte, plaatsing, verstelbaarheid en gezichtsveld voldoen aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

Paragraaf 6. Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een bedrijfsauto moet zijn voorzien van:

 • a. twee of vier grote lichten;

 • b. twee dimlichten;

 • c. twee stadslichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel twee of vier stadslichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;

 • d. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig, dan wel één richtingaanwijzer aan elke zijkant indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;

 • e. waarschuwingsknipperlichten indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen;

 • f. één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig, indien het voertuig langer is dan 6,00 m dan wel na 31 december 1995 in gebruik is genomen;

 • g. twee achterlichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel twee of vier achterlichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;

 • h. twee remlichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel één of twee remlichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;

 • i. een installatie ter verlichting van de aan de achterzijde van het voertuig aangebrachte kentekenplaat;

 • j. twee niet-driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig, onderscheidenlijk twee driehoekige rode retroreflectoren indien het een geleed motorrijtuig betreft;

 • k. één of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen;

 • l. één of twee achteruitrijlichten indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen;

 • m. twee markeringslichten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen en breder is dan 2,10 m, dan wel voor 1 januari 1996 in gebruik is genomen en breder is dan 2,50 m;

 • n. zijmarkeringslichten indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m, aangebracht overeenkomstig het bepaalde in de Regeling permanente eisen; deze lichten zijn niet verplicht voor chassiscabines;

 • o. niet-driehoekige ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig indien het voertuig langer is dan 6,00 m, aangebracht overeenkomstig de het bepaalde in de Regeling permanente eisen;

 • p. een markering aan de achterzijde van het voertuig, indien de toegestane maximum massa van het voertuig meer bedraagt dan 3500 kg; deze eis geldt niet voor een trekker, een voertuig dat is ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, alsmede in de Regeling permanente eisen aangewezen voertuigen waarvan de bouw, de inrichting of het gebruik zich verzet tegen het aanbrengen van de markering.

Artikel 48

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De grote lichten, dimlichten, stadslichten en achteruitrijlichten mogen niet anders dan wit of geel stralen.

 • 2 De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten alsmede de zijrichtingaanwijzers mogen naar voren niet anders dan ambergeel of wit en naar achteren niet anders dan ambergeel of rood stralen.

 • 3 De achterlichten en mistlichten aan de achterzijde mogen niet anders dan rood stralen.

 • 4 De remlichten mogen niet anders dan rood of ambergeel stralen.

 • 5 De kentekenplaatverlichting mag niet anders dan wit stralen en mag niet naar achteren stralen.

 • 6 De markeringslichten mogen naar voren niet anders dan wit, en naar achteren niet anders dan rood stralen.

 • 7 De zijmarkeringslichten mogen niet anders dan ambergeel stralen. Indien het achterste zijmarkeringslicht onderdeel uitmaakt van een rood stralend licht dan wel van een rode retroreflector, mag dit licht rood stralen.

 • 8 De markering aan de achterzijde moet bestaan uit één rechthoekig bord, dan wel uit een set van twee of vier rechthoekige borden, welke zijn voorzien van rood fluorescerende en geel retroreflecterende parallel lopende diagonale strepen.

Artikel 50

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Het dimlicht van een bedrijfsauto moet zodanig zijn afgesteld dat bij controle met een koplamptestapparaat dan wel een verlichtingsscherm het geprojecteerde beeld, na fixatie van het apparaat dan wel het scherm, voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het lichte vlak moet zich onder het donkere vlak bevinden;

  • b. een duidelijke, geheel of ten dele horizontale scheidingslijn tussen licht en donker moet zichtbaar zijn;

  • c. het horizontale gedeelte van de scheidingslijn moet zich bevinden tussen of op de lijnen op het scherm van het koplamptestapparaat dan wel op het verlichtingsscherm, die overeenkomen met een daling van de lichtbundel ten opzichte van de horizontale middenlijn van de koplamp van 5 tot 40 mm/m;

  • d. indien een ten dele horizontale scheidingslijn zichtbaar is:

   • moet het horizontale gedeelte van de scheidingslijn zich grotendeels links bevinden van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat dan wel op het verlichtingsscherm;

   • mag het snijpunt van het horizontale en het niet-horizontale gedeelte:

    • a. bij controle met een koplamptestapparaat niet links van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat vallen, dan wel

    • b. bij controle met een verlichtingsscherm maximaal 20 mm/m links van de geprojecteerde verticale hartlijn van de koplamp op het verlichtingsscherm vallen.

Artikel 51

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen, bedoeld in artikel 5.3.51 van het Voertuigreglement, moeten zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,40 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor de grote lichten, richtlichten, bermlichten, achteruitrijlichten, remlichten, de verlichting van de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig, de markering aan de achterzijde van het voertuig, mistlichten aan de achterzijde van het voertuig en werklichten.

Afdeling 3. Aanhangwagen waarvan de inrichting wordt gewijzigd en waarvan de wielbasis ongewijzigd blijft

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 52

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In deze afdeling wordt verstaan onder aanhangwagen: een aanhangwagen waarvan de inrichting wordt gewijzigd als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, van het Voertuigreglement, doch waarvan de wielbasis ongewijzigd blijft.

Artikel 53

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een aanhangwagen moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. van deugdelijke bouw en inrichting zijn;

 • b. in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens, met uitzondering van die betreffende de inrichting;

 • c. het identificatienummer moet op een vast voertuigdeel zijn ingeslagen en moet goed leesbaar zijn.

 • d. het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat mag niet zijn afgeschermd.

Paragraaf 2. Algemene bouwwijze van het voertuig

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 54

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een middenasaanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg moet voor wat betreft het asstel, de soort koppeling, de dynamische verticale last onder de koppeling en de afstand van het hart van de koppeling tot het hart van het asstel, voldoen aan de Regeling toelatingseisen op grond van artikel 3.7.5 van het Voertuigreglement.

Artikel 55

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van aanhangwagens mogen:

  • a. geen breuken of scheuren vertonen;

  • b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht.

 • 2 Ten aanzien van corrosie van de in het eerste lid bedoelde onderdelen alsmede de bevestiging daarvan, is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Artikel 56

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De bovenbouw van een aanhangwagen moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd.

 • 2 De ondersteuning van de laadvloer onderscheidenlijk laadruimte moet deugdelijk zijn. Ten aanzien van de deugdelijkheid van de ondersteuning, is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Artikel 57

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De bedrading van een aanhangwagen moet deugdelijk zijn bevestigd en goed zijn geïsoleerd.

Paragraaf 3. Afmetingen en massa's

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 58

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, mag niet langer zijn dan:

  • a. 12,00 m;

  • b. 8,00 m indien het een middenasaanhangwagen betreft met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel a, mag een kermis- of circusvoertuig niet langer zijn dan 14,00 m.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel b, mag:

  • a. een middenasaanhangwagen die vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen, niet langer zijn dan 10,00 m;

  • b. een middenasaanhangwagen die na 30 juni 1967 maar vóór 1 januari 1987 in gebruik is genomen, niet langer zijn dan 10,00 m indien de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 2500 kg maar niet meer dan 3500 kg.

 • 4

  • a. Van een oplegger die vóór 1 mei 1993 in gebruik is genomen, mag de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedragen dan 2,05 m, met uitzondering van een puntvormige uitbouw waarvan het verticaal geprojecteerde oppervlak wordt begrensd door rechte lijnen die raken aan de uiterste voorhoeken van de oplegger en een punt op het mediaanvlak van de oplegger dat op maximaal 2,50 m voor het hart van de koppelingspen ligt.

  • b. Van een oplegger die na 30 april 1993 in gebruik is genomen, mag de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedragen dan 2,04 m en de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger niet meer bedragen dan 12,00 m;

 • 5 In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, onderdeel b, mag van een kermis- of circusvoertuig de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger niet meer bedragen dan 17,50 m.

 • 6 Een aanhangwagen mag niet breder zijn dan 2,55 m.

 • 7 In afwijking van het bepaalde in het zesde lid mag een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 10.000 kg alsmede een koelvoertuig met een wanddikte van ten minste 45 mm, niet breder zijn dan 2,60 m.

 • 8 Een aanhangwagen mag niet hoger zijn dan 4,00 m.

Artikel 59

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Bij het inrijden en vervolgens doorrijden van een cirkel met een straal van 12,50 m, waarbij het inrijden van de cirkel geschiedt met de buitenzijde van het samenstel van voertuigen langs de binnenzijde van de raaklijn aan de cirkel, en het doorrijden van de cirkel geschiedt over een hoek van 360° met de voorzijde van het samenstel langs de binnenzijde van de cirkel, mag de uitscheermaat van samenstellen van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen niet meer dan 0,80 m bedragen en mag de bestreken baan niet meer dan 7,20 m bedragen.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien het een oplegger betreft waarvan het laadvlak zich geheel of grotendeels op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte als of lager dan de assen boven het wegdek bevindt, de oplegger wordt gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading en de oplegger vóór 1 april 1983 in gebruik is genomen.

 • 3 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op samenstellen van kermis- en circusvoertuigen.

Artikel 60

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De last onder de assen van een aanhangwagen mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum aslasten. Bij een middenasaanhangwagen en een oplegger mag de last onder de koppeling niet meer bedragen dan in het kentekenregister of op het kentekenbewijs is vermeld.

 • 2 De totale massa van een aanhangwagen mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum massa.

Paragraaf 4. Reminrichting

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 61

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De bedrijfsrem moet op alle wielen werken.

 • 2 De bedrijfsrem moet zodanig werken dat de kans op blokkeren van wielen zo gering mogelijk is.

 • 3 Een aanhangwagen mag op een droge of nagenoeg droge weg niet uitbreken ten gevolge van een verschil in remwerking tussen de wielen van elke as.

Paragraaf 5. Carrosserie

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 62

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een aanhangwagen mag geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.

 • 3 Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op voertuigdelen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden.

 • 4 Een aanhangwagen die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, moet voor wat betreft de bescherming aan de achterzijde voldoen aan het bepaalde in richtlijn 70/221/EEG (PbEG 6 april 1970, L 76). Deze bepaling geldt niet voor een aanhangwagen waarvan het gebruik zich naar het oordeel van degene die met de afgifte van kentekenbewijzen is belast, verzet tegen de aanwezigheid van een beschermingsinrichting aan de achterzijde, alsmede voor een aanhangwagen die speciaal is gebouwd voor het vervoer van in de lengte ondeelbare lading.

 • 5 Een aanhangwagen die in gebruik is genomen na 30 juni 1967 doch voor 1 januari 1995, moet voor wat betreft de bescherming aan de achterzijde, behoudens indien deze hieromtrent voldoet aan het bepaalde in richtlijn 70/221/EEG, voldoen aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen. Deze bepaling geldt niet voor een aanhangwagen waarvan het gebruik zich naar het oordeel van degene die met de afgifte van kentekenbewijzen is belast, verzet tegen de aanwezigheid van een beschermingsinrichting aan de achterzijde, alsmede voor een aanhangwagens die speciaal is gebouwd voor het vervoer van in de lengte ondeelbare lading.

 • 6 Op een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, is ten aanzien van de zijdelingse afscherming tussen de voorste as of de koppelingspen indien het een oplegger betreft, en de voorste achteras het in richtlijn 89/297/EEG voor een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg doch niet meer dan 10.000 kg bepaalde van overeenkomstige toepassing. Deze aanhangwagen moet voorts achter de voorste achteras zijn voorzien van zijdelingse afscherming die voldoet aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 7 Een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, moet tussen de voorste as of de koppelingspen indien het een oplegger betreft, en de voorste achteras zijn voorzien van zijdelingse afscherming die voldoet aan het bepaalde in richtlijn 89/297/EEG (PbEG 5 mei 1989, L 124), alsmede achter de voorste achteras zijn voorzien van zijdelingse afscherming die voldoet aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 8 Onverminderd het bepaalde in het zesde en zevende lid moet een middenasaanhangwagen voor de voorste as zijn voorzien van zijdelingse afscherming die voldoet aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 9 Een aanhangwagen die in gebruik is genomen voor 1 januari 1995, moet zijn voorzien van zijdelingse afscherming, die voldoet aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

 • 10 De in het zesde, zevende, achtste en negende lid bedoelde verplichting tot zijdelingse afscherming geldt niet voor een aanhangwagen die is gebouwd voor speciale doeleinden en waarbij het om praktische redenen niet mogelijk is zijdelingse afscherming aan te brengen, alsmede voor een aanhangwagen die speciaal is gebouwd voor het vervoer van in de lengte ondeelbare lading.

 • 11 De wielen van een aanhangwagen moeten deugdelijk zijn afgeschermd overeenkomstig het bepaalde in de Regeling toelatingseisen.

Artikel 63

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De wielen onderscheidenlijk banden van een aanhangwagen mogen niet kunnen aanlopen.

Artikel 64

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een aanhangwagen die in gebruik genomen wordt na 31 december 1994, moet aan de achterzijde zijn voorzien van een mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat, die voldoet aan het bepaalde in richtlijn 70/222/EEG (PbEG 6 april 1970, L 76).

 • 2 Een aanhangwagen die in gebruik is genomen voor 1 januari 1995, moet aan de achterzijde zijn voorzien van een mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat.

Artikel 65

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Het slot en de scharnieren van de deuren en laadbakkleppen van een aanhangwagen moeten een goede sluiting waarborgen.

Paragraaf 6. Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 66

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een aanhangwagen moet zijn voorzien van:

 • a. twee stadslichten indien het voertuig breder is dan 1,60 m en na 30 juni 1967 in gebruik is genomen;

 • b. twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig;

 • c. twee achterlichten;

 • d. twee remlichten;

 • e. een installatie ter verlichting van de aan de achterzijde van het voertuig aangebrachte kentekenplaat;

 • f. twee driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;

 • g. een of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen;

 • h. twee witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen;

 • i. niet-driehoekige ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig, aangebracht overeenkomstig het bepaalde in de Regeling permanente eisen;

 • j. twee markeringslichten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen en breder is dan 2,10 m, dan wel voor 1 januari 1996 in gebruik is genomen en breder is dan 2,50 m;

 • k. zijmarkeringslichten indien het voertuig na 31 december 1995 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m, aangebracht overeenkomstig het bepaalde in de Regeling permanente eisen;

 • l. een markering aan de achterzijde van het voertuig, indien de toegestane maximum massa van het voertuig meer bedraagt dan 3500 kg; deze eis geldt niet voor een in de Regeling permanente eisen aangewezen aanhangwagen waarvan de bouw, de inrichting of het gebruik zich verzet tegen het aanbrengen van de markering.

Artikel 67

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De stadslichten mogen niet anders dan wit stralen.

 • 2 De richtingaanwijzers en de remlichten mogen niet anders dan rood of ambergeel stralen.

 • 3 De achterlichten en de mistlichten aan de achterzijde mogen niet anders dan rood stralen.

 • 4 De kentekenplaatverlichting mag niet anders dan wit stralen en mag niet naar achteren stralen.

 • 5 De markeringslichten mogen naar voren niet anders dan wit, en naar achteren niet anders dan rood stralen.

 • 6 De zijmarkeringslichten mogen niet anders dan ambergeel stralen. Indien het achterste zijmarkeringslicht onderdeel uitmaakt van een rood stralend licht dan wel van een rode retroreflector, mag dit licht rood stralen.

 • 7 De markering aan de achterzijde moet bestaan uit één rechthoekig bord, dan wel uit een set van twee of vier rechthoekige borden, welke zijn voorzien van een rood fluorescerende omranding op een geel retroreflecterende achtergrond.

Artikel 69

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen, bedoeld in artikel 5.12.51 van het Voertuigreglement, moeten zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,40 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, moeten de stadslichten zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,15 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig.

 • 3 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor de achteruitrijlichten, remlichten, de verlichting van de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig, de markering aan de achterzijde van het voertuig, mistlichten aan de achterzijde van het voertuig en werklichten.

Titel 3. Wijziging van een enkele naar een dubbele cabine dan wel van een dubbele naar een enkele cabine

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69a

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In deze titel wordt verstaan onder bedrijfsauto: een bedrijfsauto, niet zijnde een bus, waarbij achter de zitplaats van de bestuurder en terzijde van de naast deze plaats aanwezige zitplaatsen een of meer extra zitplaatsen zijn aangebracht, dan wel een bedrijfsauto, niet zijnde een bus, waarbij deze extra zitplaatsen zijn verwijderd.

Artikel 69b

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een bedrijfsauto moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. van deugdelijke bouw en inrichting zijn;

 • b. in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens, met uitzondering van die betreffende de vermelding van de dubbele cabine;

 • c. het identificatienummer moet op een vast voertuigdeel zijn ingeslagen en moet goed leesbaar zijn;

 • d. het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaten mogen niet zijn afgeschermd.

Paragraaf 2. Algemene bouwwijze van het voertuig

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69c

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De bovenbouw van een bedrijfsauto moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd.

 • 2 De ondersteuning van zowel de laadvloer als de laadruimte moet deugdelijk zijn. Ten aanzien van de deugdelijkheid van de ondersteuning is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Paragraaf 3. Carrosserie

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69d

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De deuren, sloten en scharnieren van een bedrijfsauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, moeten voldoen aan het bepaalde in Richtlijn 70/387/EEG, bijlage I, onderdeel 3.

 • 2 De bestuurderscabine van bedrijfsauto's die in gebruik zijn genomen na 30 september 1971 doch voor 1 januari 1995 moet, indien die cabine door middel van een schot van het overige deel van de carrosserie is gescheiden, zowel aan de linker- als aan de rechterzijde over een uitgang beschikken met zodanige minimumafmetingen dat daarin een ellips kan worden beschreven met een korte as van 0,44 m en een lange as van 0,64 m.

 • 3 Een van de in het tweede lid genoemde uitgangen mag zijn vervangen door een gelijkwaardige uitgang in het dak of in de achterwand van de cabine.

Artikel 69e

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De voorruiten van bedrijfsauto's die in gebruik worden genomen na 31 december 1994, moeten voldoen aan het bepaalde in Richtlijn 92/22/EEG.

 • 2 De voorruiten en zijruiten mogen geen beeldvertekening vertonen.

 • 3 Indien geen rechterbuitenspiegel is gemonteerd, mag de achterruit geen beeldvertekening vertonen.

 • 4 Het materiaal van de ruiten van bedrijfsauto's moet bestaan uit gehard glas, gelaagd glas of kunststof, dan wel:

  • 1°. het moet ten minste even doorzichtig zijn als gewoon glas;

  • 2°. het moet bij breuk minder kans geven op ernstige verwondingen dan bij breuk van gewoon glas.

 • 5 De voorruiten van bedrijfsauto's die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 1995 moeten voldoen aan de door Onze Minister gestelde eisen.

Artikel 69f

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Bedrijfsauto's moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en een rechterbuitenspiegel.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mogen voor het vervoer van goederen bestemde bedrijfsauto's met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en een binnenspiegel indien het gezichtsveld van de binnenspiegel zodanig is dat de bestuurder ten minste een vlak en horizontaal weggedeelte, waarvan het midden in het verticale vlak door de lengte-as van het voertuig ligt, kan overzien vanaf een afstand van 60,00 m van de achterzijde van het voertuig tot aan de horizon over een breedte van 20,00 m.

Artikel 69g

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Bedrijfsauto’s die in gebruik zijn genomen na 31 december 1994, voldoen terzake van de inrichting, sterkte en bevestiging van zitplaatsen aan de volgende eisen:

 • a. indien zij in gebruik zijn genomen voor 20 oktober 2006, voldoen zij voor wat betreft de naar voren gerichte zitplaatsen aan richtlijn 74/408/EEG;

 • b. indien zij in gebruik zijn genomen na 19 oktober 2006, voldoen zij voor wat betreft de zijdelings en de naar voren gerichte zitplaatsen aan richtlijn 74/408/EEG.

Artikel 69h

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Bedrijfsauto’s die in gebruik worden genomen na 31 december 1994 moeten zijn voorzien van bevestigingspunten voor autogordels overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 76/115/EEG.

 • 2 Bedrijfsauto’s die in gebruik zijn genomen na 1 januari 1971 doch voor 1 januari 1995 en die beurtelings voor het vervoer van personen of goederen kunnen worden ingericht, moeten zijn voorzien van bevestigingspunten voor autogordels. Deze bevestigingspunten moeten zijn aangebracht ten behoeve van het gebruik van autogordels op de zitplaats van de bestuurder en op naast deze plaats aanwezige zitplaatsen, voor zover die zitplaatsen aan een portier grenzen. De bevestigingspunten moeten voldoen aan en zijn aangebracht volgens de door Onze Minister vastgestelde eisen.

 • 3 Bedrijfsauto’s die in gebruik zijn genomen na 31 december 1989 doch voor 1 januari 1995 en die beurtelings voor het vervoer van personen of goederen kunnen worden ingericht, moeten tevens zijn voorzien van bevestigingspunten voor autogordels voor alle andere naar voren gerichte zitplaatsen dan in het tweede lid bedoeld. De bevestigingspunten moeten voldoen aan en zijn aangebracht volgens de door Onze Minister vastgestelde eisen.

 • 4 De aanwezigheid van de in het tweede en derde lid bedoelde bevestigingspunten is niet verplicht voor voertuigen die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 1995, indien degene die met de afgifte van kentekenbewijzen is belast van oordeel is dat er in verband met de bouw of de inrichting van het voertuig aanleiding bestaat de verplichting niet op het voertuig van toepassing te doen zijn.

 • 5 Bedrijfsauto’s die in gebruik worden genomen na 31 december 1994, moeten zijn voorzien van autogordels overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 77/541/EEG voor die zitplaatsen die van bevestigingspunten voor autogordels zijn voorzien.

 • 6 Bedrijfsauto’s die in gebruik zijn genomen na 1 januari 1971 doch voor 1 januari 1995, waarin bevestigingspunten moeten zijn aangebracht ten behoeve van het gebruik van autogordels op de in het tweede en derde lid bedoelde zitplaatsen, moeten zijn voorzien van autogordels voor die zitplaatsen. De autogordels moeten voldoen aan de door Onze Minister vastgestelde eisen.

Titel 4. Wijziging van een voertuig dat in gebruik is genomen na 31 mei 2004, zodanig dat het aantal zitplaatsen zoals vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister wordt overschreden

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69i

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In deze titel wordt verstaan onder voertuig: een na 31 mei 2004 in gebruik genomen personenauto, bedrijfsauto, motorfiets of driewielig motorrijtuig, waarvan het aantal zitplaatsen zoals vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister wordt overschreden.

Afdeling 1. Personenauto

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69j

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Personenauto’s moeten van deugdelijke bouw en inrichting zijn.

 • 2 Het voertuig moet in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en de in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens, met uitzondering van die betreffende het aantal zitplaatsen.

Paragraaf 2. Carrosserie

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69k

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Personenauto’s die in gebruik zijn genomen na 31 mei 2004, voldoen terzake van de inrichting, sterkte en bevestiging van zitplaatsen en hoofdsteunen aan de volgende eisen:

 • a. indien zij in gebruik zijn genomen voor 20 oktober 2006, voldoen zij voor wat betreft de naar voren gerichte zitplaatsen en hoofdsteunen daarvan aan de richtlijnen 74/408/EEG en 78/932/EEG;

 • b. indien zij in gebruik zijn genomen na 19 oktober 2006, voldoen zij voor wat betreft de zijdelings gerichte zitplaatsen aan richtlijn 74/408/EEG en voor wat betreft de naar voren gerichte zitplaatsen en hoofdsteunen daarvan aan de richtlijnen 74/408/EEG en 78/932/EEG.

Artikel 69l

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Personenauto’s die in gebruik worden genomen na 31 mei 2004, moeten zijn voorzien van bevestigingspunten voor autogordels overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 76/115/EEG.

 • 2 Personenauto’s die in gebruik worden genomen na 31 mei 2004, moeten zijn voorzien van autogordels overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 77/541/EEG voor die zitplaatsen die van bevestigingspunten voor autogordels zijn voorzien.

  Het is toegestaan personenauto’s te voorzien van autogordels die zijn goedgekeurd voor een ander type voertuig dan waarvoor goedkeuring wordt gevraagd, indien:

  • a. op het in Richtlijn 77/541/EEG, bijlage II, bedoelde goedkeuringsformulier dat andere type voertuig is vermeld;

  • b. de positie van de bevestigingspunten in het voertuig overeenstemt met de positie waarin de autogordels zijn goedgekeurd;

  • c. de autogordels zijn aangebracht overeenkomstig de montagevoorschriften van de fabrikant van de autogordels.

Afdeling 2. Bedrijfsauto

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69m

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Bedrijfsauto’s moeten van deugdelijke bouw en inrichting zijn.

 • 2 Het voertuig moet in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en de in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens met uitzondering van het aantal zitplaatsen.

Paragraaf 2. Carrosserie

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69n

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Bedrijfsauto’s die in gebruik zijn genomen na 31 mei 2004, voldoen terzake van de inrichting, sterkte en bevestiging van zitplaatsen aan de volgende eisen:

 • a. indien zij in gebruik zijn genomen voor 20 oktober 2006, voldoen zij voor wat betreft de naar voren gerichte zitplaatsen aan richtlijn 74/408/EEG;

 • b. indien zij in gebruik zijn genomen na 19 oktober 2006, voldoen zij voor wat betreft de zijdelings en de naar voren gerichte zitplaatsen aan richtlijn 74/408/EEG.

Artikel 69o

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Bedrijfsauto's die in gebruik worden genomen na 31 mei 2004, moeten zijn voorzien van bevestigingspunten voor autogordels overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 76/115/EEG.

 • 2 Bedrijfsauto's die in gebruik worden genomen na 31 mei 2004, moeten zijn voorzien van autogordels overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 77/541/EEG voor die zitplaatsen die van bevestigingspunten voor autogordels zijn voorzien.

  Het is toegestaan bedrijfsauto’s te voorzien van autogordels die zijn goedgekeurd voor een ander type voertuig dan waarvoor goedkeuring wordt gevraagd, indien:

  • a. de positie van de bevestigingspunten in het voertuig overeenstemt met de positie waarin de autogordels zijn goedgekeurd;

  • b. de autogordels zijn aangebracht overeenkomstig de montagevoorschriften van de fabrikant van de autogordels;

  • c. voor autogordels met specifieke eigenschappen de geschiktheid wordt aangetoond.

Afdeling 3. Motorfiets

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69p

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Motorfietsen moeten van deugdelijke bouw en inrichting zijn.

 • 2 Het voertuig moet in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en de in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens met uitzondering van het aantal zitplaatsen.

Paragraaf 2. Carrosserie

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69q

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Motorfietsen die in gebruik worden genomen na 31 mei 2004 en waarop een passagier kan worden vervoerd, moeten zijn voorzien van een riem dan wel een of meer handgrepen voor deze passagier, welke moeten voldoen aan het bepaalde in Richtlijn 93/32/EEG.

Artikel 69r

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De zitplaats of zitplaatsen van motorfietsen moeten deugdelijk zijn bevestigd.

 • 2 Voetsteunen moeten deugdelijk zijn bevestigd.

Afdeling 4. Driewielig motorrijtuig

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69s

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Driewielige motorrijtuigen moeten van deugdelijke bouw en inrichting zijn.

 • 2 Het voertuig moet in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en de in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens met uitzondering van het aantal zitplaatsen.

Paragraaf 2. Carrosserie

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 69t

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Driewielige motorrijtuigen met een carrosserie die in gebruik worden genomen na 31 mei 2004 moeten zijn voorzien van bevestigingspunten voor autogordels overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 97/24/EG. De ingevolge Richtlijn 97/24/EG voorgeschreven methoden voor de beproeving van de bevestigingspunten voor autogordels kunnen worden vervangen door andere beproevingsmethoden indien deze ten minste gelijkwaardig zijn aan de methoden genoemd in de richtlijn.

 • 2 Driewielige motorrijtuigen met een carrosserie die in gebruik worden genomen na 31 mei 2004, moeten zijn voorzien van autogordels overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 97/24/EG.

 • 3 Driewielige motorrijtuigen mogen zijn voorzien van autogordels die zijn goedgekeurd voor een ander type voertuig dan waarvoor goedkeuring wordt gevraagd, indien:

  • a. in het goedkeuringscertificaat bedoeld in Richtlijn 97/24/EG, bijlage XI, dat andere type voertuig wordt vermeld;

  • b. de positie van de bevestigingspunten in het voertuig waarvoor goedkeuring wordt gevraagd overeenstemt met de positie van het voertuig waarin de autogordels zijn goedgekeurd; en

  • c. de autogordels zijn aangebracht overeenkomstig de montagevoorschriften van de fabrikant van de autogordels.

Titel 5. Wijziging van de carrosserie ten behoeve van het gebruik door gehandicapten of het vervoer van gehandicapten

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 70

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een voertuig als bedoeld in artikel 6.4, derde lid, van het Voertuigreglement, moet voldoen aan de eisen opgenomen in de hoofdstukken 3 en 5 van dat reglement, met uitzondering van de eisen, bedoeld in de onderdelen a tot en met e van dat derde lid, voor zover noodzakelijk van het gebruik door of het vervoer van een gehandicapte.

Artikel 71

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een voertuig als bedoeld in artikel 6.4, derde lid, van het Voertuigreglement, moet indien het betreft een personenauto of een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, welke geen volledig dragend chassis heeft, en het een wijziging van de inrichting betreft die naar het oordeel van de functionaris van de RDW een wezenlijke verzwakking van de voertuigconstructie tot gevolg heeft, mede worden voldaan aan de eisen in hoofdstuk 3 van de Regeling deugdelijkheid en weggedrag.

Hoofdstuk 2. Wijziging van de wielbasis van een personenauto, bedrijfsauto, driewielig motorrijtuig, motorfiets of aanhangwagen met meer dan 1,0%, in het geval van een motorfiets of een driewielig motorrijtuig met kettingaandrijving zodanig dat deze meer dan 60 mm afwijkt van de waarde die voor het voertuig is vermeld op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Afdeling 1. Een driewielig motorrijtuig, alsmede een voertuig, niet zijnde een personenauto, een bedrijfsauto of een aanhangwagen van elk waarvan de toegestane maximummassa niet meer bedraagt dan 3500 kg en waarvan de voor- en achteroverbouw ongewijzigd blijven, alsmede een motorfiets met een verlengde voorvork

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 72

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een voertuig als bedoeld in artikel 6.5 van het Voertuigreglement, met uitzondering van een personenauto, een bedrijfsauto of een aanhangwagen van elk waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg en waarvan de voor- en achteroverbouw ongewijzigd blijven, alsmede een motorfiets met een verlengde voorvork, moet voldoen aan de eisen opgenomen in de hoofdstukken 3 en 5 van dat reglement met betrekking tot de onderwerpen, bedoeld in de onderdelen a tot en met h, van dat artikel.

Afdeling 2. Personenauto waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg en waarvan de voor- en achteroverbouw ongewijzigd blijven

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 73

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In deze afdeling wordt verstaan onder personenauto: een personenauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, waarvan de wielbasis is gewijzigd als bedoeld in artikel 6.5 van het Voertuigreglement, doch waarvan de voor- en achteroverbouw ongewijzigd blijven.

Artikel 74

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een personenauto moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. van deugdelijke bouw en inrichting zijn;

 • b. in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens, met uitzondering van die betreffende de wielbasis.

 • c. het identificatienummer moet op een vast voertuigdeel zijn ingeslagen en moet goed leesbaar zijn.

Paragraaf 2. Algemene bouwwijze van het voertuig

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 75

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van een personenauto mogen:

  • a. geen breuken of scheuren vertonen;

  • b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht.

 • 2 Ten aanzien van de corrosie van de in het eerste lid bedoelde onderdelen alsmede de bevestiging daarvan is de regeling permanente eisen van toepassing.

Artikel 76

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De bovenbouw van een personenauto moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd.

Paragraaf 3. Afmetingen en massa's

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 77

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een personenauto mag niet langer zijn dan 12,00 m.

Artikel 78

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De last onder de assen van een personenauto mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum aslasten.

 • 2 De totale massa van een personenauto mag niet meer bedragen dan de voor het betrokken voertuig in het kentekenregister of op het kentekenbewijs vermelde toegestane maximum massa.

Paragraaf 4. Krachtoverbrenging

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 79

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De onderdelen van de aandrijving van een personenauto moeten deugdelijk zijn bevestigd.

 • 2 Kruiskoppelingen moeten een zichtbaar spelingsvrije overbrenging kunnen bewerkstelligen.

Paragraaf 5. Stuurinrichting

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 80

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een personenauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994 moet zijn voorzien van een stuurinrichting die voldoet aan het bepaalde in richtlijn 70/311/EEG (PbEG 18 juni 1970, L 133).

 • 2 Een personenauto die in gebruik is genomen voor 1 januari 1995 moet zijn voorzien van een deugdelijke stuurinrichting.

Paragraaf 6. Reminrichting

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 81

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een personenauto moet zijn voorzien van een reminrichting waarvan de onderdelen:

  • a. deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen;

  • b. niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast;

  • c. niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken;

  • d. geen inwendige of uitwendige lekkage vertonen.

 • 2 De rembekrachtiger en de remkrachtregelaar moeten goed functioneren.

 • 3 Bij hydraulische remsystemen mag bij het bedienen van het rempedaal de slag van het pedaal niet door een aanslag worden beperkt.

 • 4 Het oppervlak van het rempedaal moet stroef zijn.

 • 5 Remslangen mogen:

  • a. niet in ernstige mate zijn misvormd;

  • b. niet langs andere voertuigdelen schuren;

  • c. geen zodanige beschadigingen vertonen dat het wapeningsmateriaal zichtbaar is.

 • 6 De noodzakelijke bewegingsvrijheid van de remonderdelen mag niet worden beperkt.

 • 7 Ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid, onderdelen a en b, en het vijfde lid, onderdeel a, is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Artikel 82

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In de reservoirs van het hydraulisch remsysteem moet voldoende remvloeistof aanwezig zijn.

Artikel 83

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De bedrijfsrem moet op alle wielen werken.

Artikel 84

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een personenauto moet zijn voorzien van een parkeerrem die op ten minste twee wielen werkt.

Paragraaf 7. Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 85

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een personenauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1995 en die langer is dan 6,00 m moet zijn voorzien van:

  • a. zijmarkeringslichten aangebracht overeenkomstig de Regeling permanente eisen;

  • b. ten minste twee ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig.

 • 2 Een personenauto die in gebruik is genomen na 31 december 1995 en breder is dan 2.10 m, dan wel voor 1 januari 1996 in gebruik is genomen en breder is dan 2,50 m, moet zijn voorzien van twee markeringslichten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig.

Artikel 86

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De in artikel 85, eerste lid, onderdeel a, bedoelde lichten mogen niet anders dan ambergeel stralen. Indien het achterste zijmarkeringslicht onderdeel uitmaakt van een rood stralend licht dan wel van een rode retroreflector, mag dat licht rood uitstralen.

 • 2 De in artikel 85, tweede lid, bedoelde lichten mogen naar voren niet anders dan wit en naar achteren niet anders dan rood stralen.

Paragraaf 8. Diversen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 88

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een voertuig als bedoeld in artikel 6.4, derde lid, van het Voertuigreglement, moet indien het betreft een personenauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, welke geen volledig dragend chassis heeft, en het een wijziging van de inrichting betreft die naar het oordeel van de functionaris van de RDW een wezenlijke verzwakking van de voertuigconstructie tot gevolg heeft, mede worden voldaan aan de eisen in hoofdstuk 3 van de Regeling deugdelijkheid en weggedrag.

Afdeling 3. Bedrijfsauto waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg en waarvan de voor- en achteroverbouw ongewijzigd blijven

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 89

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In deze afdeling wordt verstaan onder bedrijfsauto: een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg, waarvan de wielbasis is gewijzigd als bedoeld in artikel 6.5 van het Voertuigreglement, doch waarvan de voor- en achteroverbouw ongewijzigd blijven.

Artikel 90

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een bedrijfsauto moet voldoen aan de volgende eisen:

 • a. van deugdelijke bouw en inrichting zijn;

 • b. in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens, met uitzondering van die betreffende de wielbasis;

 • c. het identificatienummer moet op een vast voertuig deel zijn ingeslagen en moet goed leesbaar zijn.

Paragraaf 2. Algemene bouwwijze van het voertuig

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 91

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Het hart van de opleggerkoppeling van trekkers mag niet achter de achterste as van het voertuig zijn gelegen.

Artikel 92

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van een bedrijfsauto mogen:

  • a. geen breuken of scheuren vertonen;

  • b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht.

 • 2 Ten aanzien van de corrosie van de in het eerste lid bedoelde onderdelen alsmede de bevestiging daarvan is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Artikel 93

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De bovenbouw van een bedrijfsauto moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd.

 • 2 De ondersteuning van de laadvloer onderscheidenlijk laadruimte moet deugdelijk zijn. Ten aanzien van de deugdelijkheid van de ondersteuning is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Paragraaf 3. Afmetingen en massa's

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 94

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto mag niet langer zijn dan 12,00 m;

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, mag:

  • a. een rijdend werktuig niet langer zijn dan voor de bruikbaarheid als werktuig noodzakelijk is, met een maximum van 20,00 m;

  • b. een geleed motorrijtuig niet langer zijn dan 18,00 m;

  • c. een kermis- of circusvoertuig niet langer zijn dan 14,00 m.

Artikel 95

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Bij het doorrijden van een cirkel met een straal van 12,50 m, waarbij het doorrijden van de cirkel geschiedt over een hoek van 360° met de voorzijde van het voertuig langs de binnenzijde van de cirkel, mag de bestreken baan van een bedrijfsauto niet meer dan 7,20 m bedragen.

 • 2 Ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid is voor rijdende werktuigen met betrekking tot de toegestane maximum straal en de bestreken baan de Regeling toelatingseisen van toepassing.

Artikel 96

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De last onder de as of assen van een bedrijfsauto die na 31 december 1994 in gebruik wordt genomen, mag niet meer bedragen dan:

  • a. de door de fabrikant van het voertuig opgegeven toegestane maximum last,

  • b. voor enige as: 10.000 kg voor een niet-aangedreven as en 11.500 kg voor een aangedreven as,

  • c. voor een voertuig met een asstel met twee niet-aangedreven assen:

   • indien de onderlinge afstand tussen de assen minder bedraagt dan 1,00 m: 11.000 kg te zamen,

   • indien de onderlinge afstand tussen de assen 1,00 m of meer bedraagt maar minder dan 1,30 m: 16.000 kg te zamen,

   • indien de onderlinge afstand tussen de assen 1,30 m of meer bedraagt maar minder dan 1,80 m: 18.000 kg te zamen,

  • d. voor een voertuig met een asstel met twee assen waarvan 1 of 2 assen zijn aangedreven:

   • ndien de onderlinge afstand tussen de assen minder bedraagt dan 1,00 m: 11.500 kg te zamen,

   • indien de onderlinge afstand tussen de assen 1,00 m of meer bedraagt maar minder dan 1,30 m: 16.000 kg te zamen,

   • indien de onderlinge afstand tussen de assen 1,30 m of meer bedraagt maar minder dan 1,80 m:

    • a. 18.000 kg te zamen,

    • b. 19.000 kg te zamen indien de aangedreven as is voorzien van banden in dubbele montage alsmede van gasvering of van in het kader van de Europese Gemeenschappen als gelijkwaardig aangemerkte vering,

    • c. 19.000 kg te zamen indien beide aangedreven assen zijn voorzien van banden in dubbele montage, waarbij de last onder ieder der assen niet meer mag bedragen dan 9500 kg.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de last onder enige as van een rijdend werktuig niet meer bedragen dan:

  • a. voor de bruikbaarheid als werktuig noodzakelijk is,

  • b. de door de fabrikant van het voertuig opgegeven toegestane maximum last, en

  • c. 12.000 kg per as.

 • 3 Ten aanzien van de toegestane maximum last onder de as of assen van een bedrijfsauto die niet in het eerste lid is genoemd dan wel die voor 1 januari 1995 in gebruik is genomen, is de Regeling toelatingseisen van toepassing.

Artikel 97

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De toegestane maximum massa van een bedrijfsauto alsmede de toegestane maximum massa van samenstellen van bedrijfsauto en aanhangwagen mogen niet meer bedragen dan:

  • a. 50.000 kg,

  • b. de door de fabrikant van de bedrijfsauto voor de bedrijfsauto onderscheidenlijk voor het samenstel van voertuigen opgegeven toegestane maximum massa,

  • c. vijf maal de toegestane maximum last onder de aangedreven as of assen,

  • d. de ten aanzien van het remsysteem van het trekkend motorrijtuig toegestane maximum massa, en

  • e. indien een bedrijfsauto na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, het vermogen van de motor, vastgesteld volgens richtlijn 80/1269/EEG (PbEG 31 december 1980, L 375), gedeeld door de factor 3,68 × 10-³kW/kg.

 • 2 De toegestane maximum massa van een door een bedrijfsauto voort te bewegen aanhangwagen mag niet meer bedragen dan:

  • a. de daarvoor door de fabrikant van een bedrijfsauto opgegeven toegestane maximum massa,

  • b. de daarvoor ten aanzien van de sterkte van de koppeling toegestane maximum massa,

  • c. de daarvoor ten aanzien van de sterkte en de bevestiging van de delen van het chassisraam waaraan de koppeling is bevestigd, toegestane maximum massa,

  • d. de daarvoor ten aanzien van het remsysteem van het trekkend motorrijtuig toegestane maximum massa, en

  • e. de helft van de ledige massa van de bedrijfsauto met een maximum van 750 kg indien het een ongeremde aanhangwagen betreft.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid mag de toegestane maximum massa van een door een bedrijfsauto voort te bewegen geremde middenasaanhangwagen niet meer bedragen dan:

  • a. 20.000 kg,

  • b. de toegestane maximum massa van de bedrijfsauto, en

  • c. 12.000 kg, indien:

   • de achterste as dan wel de achterste assen van de bedrijfsauto niet zijn voorzien van gasvering of van in het kader van de Europese Gemeenschappen als gelijkwaardig aangemerkte vering, of

   • de afstand van het hart van de koppeling tot de achterste as van de bedrijfsauto meer bedraagt dan 1,20 m indien de bedrijfsauto is voorzien van twee assen, dan wel meer bedraagt dan 1,55 m indien de bedrijfsauto is voorzien van meer dan twee assen.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de toegestane maximum massa van een rijdend werktuig meer bedragen dan 50.000 kg doch niet meer dan voor de bruikbaarheid als werktuig noodzakelijk is en niet meer dan 60.000 kg.

 • 5 Bij een bedrijfsauto die zodanig is ingericht dat buiten de normaal aangedreven as of assen nog een of meer assen kunnen worden aangedreven, worden voor de toepassing van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid deze incidenteel aangedreven as of assen als aangedreven as of assen aangemerkt mits de snelheid waarmee met ingeschakelde as of assen mag worden gereden, ten minste 60 km/h bedraagt.

Artikel 98

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De last onder de bestuurde as of assen van een bedrijfsauto mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van het voertuig.

Paragraaf 4. Krachtoverbrenging

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 99

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De onderdelen van de aandrijving van een bedrijfsauto moeten deugdelijk zijn bevestigd.

 • 2 Kruiskoppelingen moeten een zichtbaar spelingsvrije overbrenging kunnen bewerkstelligen.

 • 3 Ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Paragraaf 5. Stuurinrichting

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 100

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994 moet zijn voorzien van een stuurinrichting die voldoet aan het bepaalde in richtlijn 70/311/EEG (PbEG 18 juni 1970, L 133).

 • 2 Een bedrijfsauto die in gebruik is genomen voor 1 januari 1995 moet zijn voorzien van een deugdelijke stuurinrichting.

Paragraaf 6. Reminrichting

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 101

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Ten aanzien van kunststofremleidingen en de bevestiging daarvan, is de Regeling toelatingseisen van toepassing.

Artikel 102

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto moet zijn voorzien van een reminrichting waarvan de onderdelen:

  • a. deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen;

  • b. niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast;

  • c. niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken;

  • d. geen inwendige of uitwendige lekkage vertonen.

 • 2 De rembekrachtiger en de hydraulische remkrachtregelaar moeten goed functioneren.

 • 3 De compressor en de drukregelaar moeten goed functioneren en tijdig in werking treden.

 • 4 Bij hydraulische remsystemen mag bij het bedienen van het rempedaal de slag van het pedaal niet door een aanslag worden beperkt.

 • 5 Het oppervlak van het rempedaal moet stroef zijn.

 • 6 Remslangen mogen:

  • a. niet in ernstige mate zijn misvormd;

  • b. niet langs andere voertuigdelen schuren;

  • c. geen zodanige beschadigingen vertonen dat het wapeningsmateriaal zichtbaar is.

 • 7 Kunststofremleidingen mogen geen knikken vertonen en niet zijn toegepast in de directe omgeving van hete delen.

 • 8 De noodzakelijke bewegingsvrijheid van de remonderdelen mag niet worden beperkt.

 • 9 Ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid, onderdelen a en b, het zesde lid, onderdeel a, en het zevende lid, is de Regeling permanente eisen van toepassing.

Artikel 103

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In de reservoirs van het hydraulisch remsysteem moet voldoende remvloeistof aanwezig zijn.

Artikel 104

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto met een geheel of gedeeltelijk drukluchtremsysteem moet zijn voorzien van:

  • a. drukmeetpunten waarmee de drukken die worden ingestuurd in de drukluchtremcylinders op iedere as, kunnen worden gemeten;

  • b. een drukmeetpunt waarmee de druk vóór elke drukluchtremkrachtregelaar kan worden gemeten;

 • 2 Drukluchtremkrachtregelaars moeten goed functioneren.

 • 3 Een bedrijfsauto met drukluchtremkrachtregelaars, in gebruik genomen na 30 september 1981, moet zijn voorzien van een plaat waarop duidelijk leesbaar de afstelling van de drukluchtremkrachtregelaars is vermeld. De drukluchtremkrachtregelaars moeten globaal zijn afgesteld zoals voor de beladingstoestand van het voertuig is vermeld op genoemde plaat.

Artikel 105

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto met een tweeleidingremsysteem ten behoeve van aanhangwagens moet aan de aansluitkop van de voorraadleiding een druk bezitten met een grenswaarde van 6,5 tot 8,0 bar, en aan de aansluitkop van de commandoleiding, bij een maximale voorraaddruk, een druk met een grenswaarde van 6,0 tot 7,5 bar.

 • 2 Een bedrijfsauto, in gebruik genomen na 31 december 1995, mag niet zijn voorzien van een éénleidingremsysteem ten behoeve van een aanhangwagen.

 • 3 Bij een bedrijfsauto met een éénleidingremsysteem ten behoeve van aanhangwagens moet aan de aansluitkop de voorraaddruk van het remsysteem aanwezig zijn. Deze druk moet ten minste 5 doch niet meer dan 6 bar bedragen.

 • 4 De afzonderlijke inrichting voor de bediening van de remmen van de aanhangwagen van een bedrijfsauto die in gebruik is genomen na 31 maart 1990, mag bij maximale uitslag van het bedieningsorgaan aan de aansluitkop van de commandoleiding geen hogere druk doorsturen dan 2,5 bar.

Artikel 106

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De bedrijfsrem moet op alle wielen werken.

Artikel 107

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Een bedrijfsauto moet zijn voorzien van een parkeerrem die op ten minste twee wielen werkt.

Paragraaf 7. De carrosserie voorzover het betreft de bescherming aan de achterzijde en de zijdelingse afscherming

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 108

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, met uitzondering van een trekker, moet voor wat betreft de bescherming aan de achterzijde voldoen aan het bepaalde in richtlijn 70/221/EEG (PbEG 6 april 1970, L 76). Deze bepaling geldt niet voor een voertuig waarvan het gebruik zich naar het oordeel van degene die met de afgifte van kentekenbewijzen is belast, verzet tegen de aanwezigheid van een beschermingsinrichting aan de achterzijde.

 • 2 Een bedrijfsauto die in gebruik is genomen na 30 juni 1967 doch voor 1 januari 1995, met uitzondering van een trekker, moet voor wat betreft de bescherming aan de achterzijde, behoudens indien de bedrijfsauto hieromtrent voldoet aan het bepaalde in richtlijn 70/221/EEG, voldoen aan het bepaalde in de Regeling toelatingseisen. Deze bepaling geldt niet voor een voertuig waarvan het gebruik zich naar het oordeel van degene die met de afgifte van kentekenbewijzen is belast, verzet tegen de aanwezigheid van een beschermingsinrichting aan de achterzijde.

 • 3 Op een bedrijfsauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1994, is ten aanzien van de zijdelingse afscherming tussen de voorste as en de voorste achteras het in richtlijn 89/297/EEG voor bedrijfsauto's met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg doch niet meer dan 12.000 kg bepaalde van overeenkomstige toepassing. De bedrijfsauto moet voorts achter de voorste achteras zijn voorzien van zijdelingse afscherming ten aanzien waarvan de Regeling toelatingseisen van toepassing is.

 • 4 Een bedrijfsauto die in gebruik is genomen voor 1 januari 1995, moet zijn voorzien van zijdelingse afscherming, ten aanzien waarvan de Regeling toelatingseisen van toepassing is.

 • 5 De in het derde en vierde lid bedoelde verplichting tot zijdelingse afscherming geldt niet voor een trekkers alsmede voor een bedrijfsauto die zijn gebouwd voor speciale doeleinden en waarbij het om praktische redenen niet mogelijk is zijdelingse afscherming aan te brengen.

Paragraaf 8. Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 109

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een bedrijfsauto die in gebruik wordt genomen na 31 december 1995 en die langer is dan 6,00 m, moet zijn voorzien van:

  • a. zijmarkeringslichten aangebracht overeenkomstig de Regeling permanente eisen. Deze lichten zijn niet verplicht voor chassiscabines;

  • b. niet-driehoekige ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig, aangebracht overeenkomstig de Regeling permmanente eisen.

 • 2 Een bedrijfsauto die in gebruik is genomen na 31 december 1995 en breder is dan 2,10 m, dan wel voor 1 januari 1996 in gebruik is genomen en breder is dan 2,50 m, moet zijn voorzien van twee markeringslichten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig.