Instellingsbeschikking Begeleidingscommissie Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 01-04-1999 t/m heden

Instellingsbeschikking Begeleidingscommissie Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Overwegende:

dat het kabinet met de projectbeslissing inzake ’Verkenning Ruimtetekort Mainport Rotterdam’ aangeeft dat er op korte termijn een ruimtetekort is in de haven van Rotterdam;

dat het Kabinet bovenstaand overziende, heeft besloten een PKB/MER-procedure te starten, die zich zal richten op een landaanwinning van ongeveer 1000 ha netto aaneengesloten haven- en industrieterrein met een eigen zeehaventoegang én hoe uitwerking gegeven kan worden aan de binnen ROM-Rijnmond afgesproken 750 ha natuur- en recreatiegebied. Daarbij worden de mogelijkheden tot fasering onderzocht met als één van de varianten

500 ha droog. Uitbreidbaarheid in de toekomst dient (technisch) mogelijk te blijven. Daarnaast zal onder andere een meest milieuvriendelijk alternatief en het alternatief: ’inbreiden’ in de haven van Rotterdam en het benutten van de thans bestaande en voorziene mogelijkheden in zuid-west Nederland, worden onderzocht. Dit alternatief wordt in de projectbeslissing nul-alternatief genoemd;

dat daarbij zal worden aangegeven op welke manier en in welk kader op evenwichtige wijze uitwerking zal worden gegeven aan de in de aanvangsbeslissing geformuleerde doelstelling ‐ versterking van mainport Rotterdam en verbetering van de leefomgeving ‐ én aan de samenhang van de eventuele uitbreiding van de Maasvlakte met de bestaande haven en omgeving.

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Er is een Begeleidingscommissie Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), nader te noemen: de Commissie.

 • 2 De commissie is ingesteld met ingang van 1 september 1997 voor de periode die loopt tot aan het tijdstip waarop door het kabinet PKB deel 4 wordt vast gesteld.

 • 3 Verlenging van de in lid 2 genoemde periode vindt alleen plaats bij afzonderlijk besluit.

Artikel 2

 • 1 De commissie heeft tot taak het begeleiden van het proces van besluitvorming in de PKB-fase met betrekking tot mainportontwikkeling Rotterdam;

 • 2 De commissie beoordeelt in elk geval:

  • a. de aanpak en het verloop van het proces;

  • b. de wijze waarop en welke maatschappelijke actoren bij het proces worden betrokken en;

  • c. de communicatie tussen het Rijk en andere procespartners.

 • 3 De commissie rapporteert haar bevindingen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

In de commissie worden benoemd :

 • a. tot voorzitter, tevens lid:

  • de heer J.G.M. Alders

 • b. tot lid:

  • mevrouw prof. dr. J.M. Cramer

  • de heer ir. J. van Dixhoorn

  • de heer ir. B. van Nederveen

  • de heer prof. dr. P. Nijkamp

  • mevrouw ir. L.E. Stolker-Nanninga.

 • c. Het secretariaat van deze commissie zal onafhankelijk worden ingevuld.

Artikel 5

 • 1 De voor het functioneren van de commissie noodzakelijk geachte kosten komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Voor het gebruik maken van diensten van derden behoeft de commissie, voor zover daaraan financiële verplichtingen voor het Rijk verbonden zijn, voorafgaande goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 6

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarieaangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het departement van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De bescheiden worden bij opheffing van de Commissie in het Centraal archief van dit departement opgenomen.

  Deze beschikking zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan belanghebbenden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven