Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 10-06-2005

Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. gastorganisatie:

een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon die een onderneming in stand houdt of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

b. managementcursus:

een cursus, bestaande uit een opleiding en een daarmee samenhangend praktijkdeel, met als doel het bijbrengen van managementdeskundigheid die de cursist na terugkeer in zijn werkkring ten nutte kan maken, die aan de volgende eisen voldoet:

 • 1º. de totale duur van de cursus bedraagt ten minste vijf werkdagen en ten hoogste zes weken;

 • 2º. het praktijkdeel beslaat ten minste 20 procent van de totale duur van de cursus en vindt plaats in een werkkring die verwant is aan de werkkring van de cursist;

 • 3º. de cursus wordt niet meer dan één maal onderbroken, met dien verstande dat indien de cursus wordt onderbroken, elk cursusdeel ten minste vijf werkdagen bedraagt;

c. cursist:

een natuurlijke persoon aan wie een managementcursus wordt verstrekt;

d. Midden- of Oost-Europees land:

Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Estland, Georgië, Hongarije, Kazachstan, Kirgizië, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Polen, Roemenië, Rusland, Federale Republiek Joegoslavië, Slovenië, Slowakije, Tadzjikistan, Tsjechië, Turkmenistan en Wit-Rusland.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De minister verstrekt op een aanvraag subsidie aan een gastorganisatie die, al dan niet in samenwerking met een andere gastorganisatie, een managementcursus alsmede in verband daarmee verblijf en verzorging in Nederland verstrekt aan, en zorgdraagt voor het verzekerd zijn voor ziektekosten van een in een Midden- of Oost-Europees land werkzame cursist die in dat land duurzaam is gevestigd.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt, indien de managementcursus op de dag van indiening van de aanvraag reeds is aangevangen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De subsidie bedraagt:

  • a. 100 procent van de reiskosten van de cursist, doch niet meer dan f 2.000,00;

  • b. f 65,00 per dag voor iedere dag die de managementcursus duurt alsmede, indien zij daarin niet zijn begrepen, voor de dag van aankomst en de dag van vertrek, doch niet meer dan het aantal dagen dat is vermeld bij de subsidieverlening;

  • c. 100 procent van de kosten van de door de subsidie-ontvanger ten behoeve van de cursist afgesloten ziektekostenverzekering, doch niet meer dan f 5,00 per dag voor iedere dag waarvoor op grond van onderdeel b subsidie wordt verstrekt.

 • 2 Indien ter zake van de kosten, bedoeld in het eerste lid onder a, of een deel daarvan reeds door een bestuursorgaan of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen subsidie is verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het bedrag ingevolge het eerste lid.

 • 3 Indien aan de subsidie-ontvanger ter zake van collegegeld, lesgeld of cursusgeld dan wel de kosten van verblijf en verzorging van de cursist door een bestuursorgaan of de Commissie van de Europese Gemeenschappen enigerlei vergoeding is verstrekt, bedraagt het in het eerste lid, onder b, genoemde bedrag f 0,00.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Als reiskosten worden slechts in aanmerking genomen de door de subsidie-ontvanger gemaakte en betaalde kosten ter zake van de in verband met de managementcursus door de cursist gemaakte reis van het land waar hij is gevestigd naar Nederland en terug, doch niet meer dan de kosten van een vliegreis op basis van economy class.

 • 2 De reiskosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van de verschuldigde omzetbelasting, indien de subsidie-ontvanger omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De minister stelt ieder begrotingsjaar bij ministeriële regeling een subsidieplafond vast voor het in dat jaar verlenen van subsidies op grond van deze regeling.

 • 2 In 1997 is voor het doen van subsidietoezeggingen op grond van deze regeling f 2.060.000 beschikbaar.

§ 2. Aanvragen

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Een aanvraag om subsidie op grond van deze regeling wordt ingediend vóór 15 november 1998.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 3 Een aanvraag gaat vergezeld van alle bescheiden, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De minister geeft op de aanvraag een beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de beschikking niet binnen dertien weken kan worden gegeven, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking tegemoet kan worden gezien.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De minister beslist in ieder geval afwijzend op een aanvraag:

 • a. indien een aanvraag niet voldoet aan deze regeling:

 • b. indien reeds eerder op grond van deze regeling dan wel van de Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa subsidie is verstrekt met betrekking tot de cursist;

 • c. indien de cursist onvoldoende talenkennis heeft om met goed gevolg de managementcursus te kunnen volgen;

 • d. indien de cursist niet werkzaam is op managementniveau op een van de volgende terreinen:

  • 1º. modernisering van het overheidsapparaat, van het onderwijssysteem, van het gezondheidssysteem of van de transportsector;

  • 2º. ontwikkeling van de gehandicapten- en jongerenzorg;

  • 3º. versterking van de infrastructuur van het bedrijfsleven, de detailhandel of de dienstensector;

  • 4º. privatiseringsbeleid, met name in de landbouwsector;

  • 5º. geïntegreerde regionale ontwikkeling;

  • 6º. verbetering van de milieu- en energiesituatie;

  • 7º. bescherming van de mensenrechten;

  • 8º. ondersteuning bij de opbouw van een pluriforme culturele infrastructuur;

 • e. indien aan de aanvrager in het betrokken kalenderjaar reeds met betrekking tot 25 cursisten subsidie is verleend op grond van deze regeling;

 • f. voor zover 20 procent van het bedrag dat voor het verlenen van subsidies in dat jaar beschikbaar is, is uitgeput door het totaal aan voorafgaande subsidieverleningen die betrekking hebben op managementcursussen die verstrekt worden aan in hetzelfde land als de cursist werkzame personen, dan wel dat bedrag door verlening van de gevraagde subsidie zou worden overschreden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

§ 3. Subsidieverlening en verplichtingen van de subsidie-ontvanger

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Op de subsidie-ontvanger rusten de in de artikelen 11, 12 en 13 opgenomen verplichtingen. Zij gelden tot aan de dag waarop de subsidie wordt vastgesteld.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De subsidie-ontvanger verstrekt de managementcursus overeenkomstig hetgeen bij de subsidieverlening is vermeld en binnen een jaar na de subsidieverlening, behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van de minister voor het vertragen, het essentieel wijzigen of het stopzetten van de managementcursus.

 • 2 De minister kan aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid voorschriften verbinden.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht, dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze de door de subsidie-ontvanger gemaakte reiskosten, de kosten terzake van de afgesloten ziektekostenverzekering en de duur van de managementcursus kunnen worden afgelezen.

 • 2 De subsidie-ontvanger doet onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surséance van betaling aan of faillietverklaring van hem bij de rechtbank is ingediend daarvan mededeling aan de minister.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De subsidie-ontvanger dient zijn aanvraag om subsidievaststelling in binnen drie maanden na het tijdstip waarop de managementcursus ingevolge artikel 11, eerste lid, moet zijn uitgevoerd.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van alle bescheiden, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld.

§ 4. Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen daarvan geldende termijn is verstreken. Indien de beschikking niet binnen dertien weken kan worden gegeven, stelt de minister de subsidie-ontvanger daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking tegemoet kan worden gezien.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

‘s-Gravenhage, 16 december 1997

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-van Weele

Naar boven