Tijdelijk besluit vrijstelling prijsbinding dagbladen

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-07-1999 t/m 31-12-2002

Besluit van 15 december 1997, houdende enige tijdelijke vrijstellingen van prijsafspraken voor dagbladen van het verbod van mededingingsafspraken (Tijdelijk besluit vrijstelling prijsbinding dagbladen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 18 juli 1997, nr. 97044395 WJA/W;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Mededingingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 20 oktober 1997, nr. W10.97.0487);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 10 december 1997, nr. 97077661 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. wet: Mededingingswet;

  • b. uitgeverij: een onderneming die het uitgeversbedrijf uitoefent.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Artikel 6, eerste lid, van de wet geldt niet voor overeenkomsten tussen twee ondernemingen, voor zover daarin door de ene onderneming ten aanzien van een door haar aan de andere onderneming te leveren Nederlandstalig dagblad de door de uitgeverij van dat dagblad vastgestelde, aan eindgebruikers in rekening te brengen, prijs is bepaald, mits die prijs voor alle eindgebruikers gelijk is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2003, met uitzondering van artikel 3 dat vervalt met ingang van 1 juli 1999.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit vrijstelling prijsbinding dagbladen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken a.i.,

G. Zalm

Uitgegeven drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven