Organisatieregeling beheer gerechten en landelijke diensten

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2001

Regeling van de Minister van Justitie van 15 december 1997, nr. 665422/897, houdende de organisatie van de diensten beheer bij de rechtsprekende colleges en de landelijke diensten, organen en instellingen van de rechterlijke organisatie

De Minister van Justitie,

Gelet op het Organisatiebesluit van het Ministerie van Justitie, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 9 januari 1997;

Overwegende dat in de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Beroepswet, de Tariefcommis-siewet, de Wet op de Studiefinancie-ring, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet op de justitiële documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag, de Wet persoonsregistraties, het Besluit instelling Centraal bureau van Bijstand ex artikel 73a Wet op het Notarisambt, de Algemene wet gelijke behandeling, de statuten van de Nederlandse Vere-niging voor Rechtspraak en de statuten van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging de rechtsprekende colleges en een aantal landelijke diensten, organen en instellingen zijn geregeld en dat de directie rechtspleging is belast met de organisatie van de ondersteuning en met het beheer bij de rechtsprekende colleges en diensten, organen en instellingen;

Overwegende dat het, in verband met de beheersmatige ontvlechting van het openbaar ministerie en de rechterlijke colleges, wenselijk is per 1 januari 1998 een nieuwe beheersstructuur in te voeren ten aanzien van de diensten beheer bij de gerechten en de landelijke diensten, organen en instellingen;

Besluit:

§ 1. Structuur

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

Artikel 1. (Definities)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. landelijk dienst: een dienst, orgaan of instelling met een landelijke functie of een dienst beheer bij een dienst, orgaan of instelling met een landelijke functie;

 • b. de regionale tuchtcolleges en het centrale tuchtcollege: de regionale tuchtcolleges en het centrale tuchtcollege, bedoeld in artikel 53 e.v. van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

 • c. bijzondere rechtsprekende colleges: de Tariefcommissie, de regionale tuchtcolleges en het centrale tuchtcollege, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en het College van Beroep studiefinanciering.

Artikel 2. (Diensten beheer gerechten in eerste aanleg en arrondissementale stafdiensten)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 In elk arrondissement is:

  • a. een dienst beheer gerechten in eerste aanleg;

  • b. een arrondissementale stafdienst.

 • 2 De diensten, genoemd in het eerste lid, ressorteren onder de directie rechtspleging van het Ministerie van Justitie.

Artikel 3. (Diensten beheer bij de rechtsprekende colleges)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 In het arrondissement Amsterdam ressorteert de dienst beheer bij elk van de volgende colleges onder de dienst beheer gerechten in eerste aanleg:

  • a. het gerechtshof;

  • b. regionale tuchtcollege.

 • 2 In het arrondissement Amsterdam ressorteert de dienst beheer bij de Tariefcommissie onder de dienst beheer bij het gerechtshof.

 • 3 In het arrondissement Arnhem ressorteert de dienst beheer bij het gerechtshof onder de dienst beheer gerechten in eerste aanleg.

 • 4 In het arrondissement Den Haag ressorteert de dienst beheer bij elk van de volgende colleges onder de dienst beheer gerechten in eerste aanleg:

  • a. de Hoge Raad, met inbegrip van het openbaar ministerie bij de Hoge Raad;

  • b. het gerechtshof.

 • 5 In het arrondissement Den Haag ressorteert de dienst beheer bij elk van de volgende colleges onder de dienst beheer bij het gerechtshof:

  • a. het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

  • b. het regionale tuchtcollege;

  • c. het centrale tuchtcollege.

 • 6 In het arrondissement Groningen ressorteert de dienst beheer bij elk van de volgende colleges onder de dienst beheer gerechten in eerste aanleg:

  • a. het College van beroep studiefinanciering, met inbegrip van de nevenzittingsplaats van het college te Utrecht;

  • b. het regionale tuchtcollege.

 • 7 In het arrondissement ’s-Hertogenbosch ressorteert de dienst beheer bij elk van de volgende colleges onder de dienst beheer gerechten in eerste aanleg:

  • a. het gerechtshof;

  • b. het regionale tuchtcollege, te Eindhoven.

 • 8 In het arrondissement Leeuwarden ressorteert de dienst beheer bij het gerechtshof onder de dienst beheer gerechten in eerste aanleg.

 • 9 In het arrondissement Utrecht ressorteert de dienst beheer bij de Centrale Raad van Beroep onder de dienst beheer gerechten in eerste aanleg.

 • 10 In het arrondissement Zwolle ressorteert de dienst beheer bij het regionale tuchtcollege onder de dienst beheer gerechten in eerste aanleg.

Artikel 4. (Landelijke diensten)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

De volgende landelijke diensten ressorteren onder de directie rechtspleging van het Ministerie van Justitie:

 • a. de Centrale justitiële documentatie (CJD), met inbegrip van het Bureau verwijsindex personen strafrechthandhaving (VIPS), te Almelo;

 • b. de Facilitaire dienst rechterlijke organisatie (FDRO), te Zoetermeer en Zeist;

 • c. de dienst Prisma, te Amersfoort;

 • d. het Centraal Bureau van Bijstand inzake het toezicht op de boekhouding van notarissen (CBBN), te Utrecht;

 • e. het secretariaat van de Registratiekamer, te Den Haag;

 • f. het bureau van de Commissie gelijke behandeling (CGB), te Utrecht;

 • g. het Bureau van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), met inbegrip van het Bureau Justex, te Zutphen.

2. De volgende landelijke diensten ressorteren onder de dienst beheer bij het gerechtshof te Den Haag:

 • a. het secretariaat van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht, te Den Haag;

 • b. het secretariaat van de Selectiecommissie rechterlijke ambtenaren, te Den Haag;

 • c. het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), te Den Haag;

 • d. het Algemeen secretariaat zittende magistratuur (ASZM), te Den Haag.

3. In afwijking van artikel 3, vierde lid, ressorteert de dienst beheer bij het gerechtshof ten aanzien van het beheer bij de landelijke diensten, genoemd in het tweede lid, direct onder de directie rechtspleging van het Ministerie van Justitie.

§ 2. Beheer bij de rechterlijke colleges

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

Artikel 5. (Beheer bij de gerechten in eerste aanleg)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 Een dienst beheer gerechten in eerste aanleg heeft tot taak:

  • a. het beheer bij de arrondissementsrechtbank;

  • b. het beheer bij de kantongerechten, die in het arrondissement zijn gevestigd.

 • 2 Aan het hoofd van elke dienst beheer gerechten in eerste aanleg staat een directeur beheer gerechten in eerste aanleg, die ondergeschikt is aan de directeur rechtspleging.

 • 3 Een directeur beheer gerechten in eerste aanleg is belast met de dagelijkse leiding van de dienst beheer gerechten in eerste aanleg.

 • 4 De directeur beheer gerechten in eerste aanleg maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst over de te verlenen facilitaire ondersteuning door de arrondissementale stafdienst ten behoeve van de dienst beheer gerechten in eerste aanleg.

 • 5 De directeur beheer gerechten in eerste aanleg maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van de dienst beheer gerechten in eerste aanleg.

Artikel 6. (Beheer bij de Hoge Raad, de gerechtshoven en de Centrale Raad van Beroep)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 De diensten beheer bij onderscheidenlijk de Hoge Raad, de gerechtshoven en de Centrale Raad van Beroep hebben tot taak het beheer bij het desbetreffende college.

 • 2 Aan het hoofd van de dienst beheer bij onderscheidenlijk de Hoge Raad, de gerechtshoven en de Centrale Raad van Beroep staat een directeur beheer, die ondergeschikt is aan de directeur beheer gerechten in eerste aanleg in het arrondissement waar het desbetreffende college is gevestigd.

 • 3 De directeur beheer is belast met de dagelijkse leiding van de dienst beheer bij onderscheidenlijk de Hoge Raad, de gerechtshoven en de Centrale Raad van Beroep.

 • 4 De directeur beheer maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement waar het desbetreffende college is gevestigd over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

 • 5 De directeur beheer gerechten in eerste aanleg maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van de dienst beheer bij de Hoge Raad, het gerechtshof en de Centrale Raad van Beroep, voor zover die in het arrondissement is gevestigd.

Artikel 7. (Beheer bij de bijzondere rechtsprekende colleges)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 De diensten beheer bij de bijzondere rechtsprekende colleges deshebben tot taak het beheer bij het desbetreffende college.

 • 2 Aan het hoofd van de dienst beheer bij een bijzonder rechtsprekend college staat een griffier of secretaris, die ondergeschikt is aan de directeur beheer gerechten in eerste aanleg in het arrondissement waar het desbetreffende college is gevestigd.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is het hoofd van de dienst beheer bij de Tariefcommissie ondergeschikt aan de directeur beheer bij het gerechtshof te Amsterdam.

 • 4 In afwijking van het tweede lid zijn de hoofden van de diensten beheer bij de volgende colleges ondergeschikt aan de directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag:

  • a. het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

  • b. het regionale tuchtcollege;

  • c. het centrale tuchtcollege.

 • 5 De griffier of secretaris is belast met de dagelijkse leiding van de dienst beheer bij het bijzondere rechtsprekende college.

 • 6 De directeur beheer gerechten in eerste aanleg maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst over de te verlenen facilitaire ondersteuning door de arrondissementale stafdienst ten behoeve van de dienst beheer bij een bijzonder rechtsprekend college, voor zover die in het desbetreffende arrondissement is gevestigd.

 • 7 In afwijking van het zesde lid maakt de directeur beheer bij het gerechtshof te Amsterdam schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst te Amsterdam over de te verlenen facilitaire ondersteuning door de arrondissementale stafdienst ten behoeve van de Tariefcommissie.

 • 8 In afwijking van het zesde lid maakt de directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst te Den Haag over de te verlenen facilitaire ondersteuning door de arrondissementale stafdienst ten behoeve van:

  • a. het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

  • b. het regionale tuchtcollege;

  • c. het centrale tuchtcollege.

 • 9 De directeur beheer gerechten in eerste aanleg maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van de dienst beheer bij het bijzonder rechtsprekend college, voor zover dat in het desbetreffende arrondissement is gevestigd.

§ 3. De arrondissementale stafdiensten

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

Artikel 8. (Arrondissementale stafdiensten)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

De arrondissementale stafdienst heeft in ieder geval tot taak het verlenen van facilitaire ondersteuning ten behoeve van:

 • a. de dienst beheer gerechten in eerste aanleg van het desbetreffende arrondissement;

 • b. de dienst beheer bij de Hoge Raad, het gerechtshof en de Centrale Raad van Beroep, voorzover het college in het desbetreffende arrondissement is gevestigd;

 • c. de dienst beheer bij het bijzondere rechtsprekende college, dat in het desbetreffende arrondissement is gevestigd;

  de landelijke dienst, die in het desbetreffende arrondissement is gevestigd;

 • d. het dienstonderdeel of de dienstonderdelen van het openbaar ministerie in het desbetreffende arrondissement.

2. Aan het hoofd van elke arrondissementale stafdienst staat een directeur arrondissementale stafdienst, die ondergeschikt is aan de directeur rechtspleging.

3. De directeur arrondissementale stafdienst is belast met de dagelijkse leiding van de arrondissementale stafdienst.

4. De directeur arrondissementale stafdienst maakt schriftelijke afspraken met functionarissen, die daartoe zijn aangewezen in deze regeling en in de Organisatieregeling dienstonderdelen OM, over de te verlenen facilitaire ondersteuning door de arrondissementale stafdienst.

5. De directeur arrondissementale stafdienst maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van de arrondissementale stafdienst.

§ 4. Landelijke diensten, organen of instellingen

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

Artikel 9. (CJD, CBBN, Registratiekamer, CGB)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 De volgende functionarissen zijn ondergeschikt aan de directeur rechtspleging:

  • a. de directeur van de Centrale justitiële documentatie (CJD), gevestigd te Almelo;

  • b. de voorzitter van het Centraal Bureau van Bijstand inzake het toezicht op de boekhouding van notarissen (CBBN), gevestigd te Utrecht;

  • c. de directeur van het secretariaat van de Registratiekamer, gevestigd te Den Haag;

  • d. de directeur-secretaris van het bureau van de Commissie gelijke behandeling (CGB), gevestigd te Utrecht;

 • 2 Een functionaris als bedoeld in het eerste lid is belast met de dagelijkse leiding van de betreffende landelijke dienst.

 • 3 Een functionaris als bedoeld in het eerste lid maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement waar de landelijke dienst is gevestigd over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

 • 4 Een functionaris als bedoeld in het eerste lid maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van de betreffende landelijke dienst.

Artikel 10. (Bureau VIPS)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 Het Bureau verwijsindex personen strafrechthandhaving (VIPS) is gevestigd te Almelo.

 • 2 Het Bureau VIPS heeft tot taak:

  • a. het beheer, het onderhoud en de instandhouding van de persoonsregistratie VIPS;

  • b. het voorbereiden en uitvoeren van aan de directeur van de Centrale Justitiële Documentatie (CJD) opgedragen taken op grond van het privacyreglement voor de persoonsregistratie VIPS;

  • c. het voorbereiden en uitvoeren van autorisatiebesluiten ten behoeve van leveranciers en afnemers van gegevens aan en van de registratie VIPS.

 • 3 Aan het hoofd van het Bureau VIPS staat een bureauhoofd, dat ondergeschikt is aan de directeur van de CJD.

 • 4 Het bureauhoofd is belast met de dagelijkse leiding van het Bureau VIPS.

 • 5 De directeur van de CJD maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Almelo over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning ten behoeve van het Bureau VIPS.

 • 6 De directeur van de CJD maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het Bureau VIPS.

Artikel 11. (Facilitaire dienst rechterlijke organisatie)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 De Facilitaire dienst rechterlijke organisatie (FDRO) is gevestigd te Zoetermeer en Zeist.

 • 2 De FDRO heeft tot taak het bieden van ondersteuning op het gebied van systeemontwikkeling en systeembeheer, infrastructuurontwikkeling, informatievoorziening, (administratieve) organisatie en formatieaangelegenheden aan:

  • a. de gerechtelijke colleges;

  • b. de arrondissementale stafdiensten;

  • c. de landelijke diensten;

  • d. de dienstonderdelen van het openbaar ministerie;

  • e. de directie rechtspleging.

  • f. projecten in het kader van de rechtspleging;

 • 3 De FDRO bestaat uit de volgende onderdelen:

  de Adviesgroep rechterlijke organisatie (ARO), te Zoetermeer;

  het Bureau systeem- en infrastructuurontwikkelingen (BSIo), te Zoetermeer;

  de Centrale systeembeheer organisatie (CSO), te Zeist.

 • 4 Aan het hoofd van de FDRO staat een directeur, die ondergeschikt is aan de directeur rechtspleging.

 • 5 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de FDRO.

 • 6 De directeur maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Utrecht over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

 • 7 De directeur maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van de FDRO.

Artikel 12. (Dienst Prisma)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 De dienst Prisma is gevestigd te Amersfoort.

 • 2 De dienst Prisma heeft tot taak:

  • a. het (doen) doorlichten van de organisatie en het management van:

   • I. de rechterlijke colleges;

   • II. de arrondissementale stafdiensten;

   • III. de landelijke diensten;

  IV. de dienstonderdelen van het openbaar ministerie;

  b. het rapporteren over de bevindingen van de doorlichting aan de functionaris, die de opdracht voor de doorlichting heeft gegeven.

 • 3 Aan het hoofd van de dienst Prisma staat een directeur, die ondergeschikt is aan de directeur rechtspleging.

 • 4 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de dienst Prisma.

 • 5 De directeur maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Utrecht over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

 • 6 De directeur maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van de dienst Prisma.

Artikel 13. (Secretariaat van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 Het secretariaat van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht is gevestigd te Den Haag.

 • 2 Het secretariaat van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht heeft tot taak het ondersteunen van de werkzaamheden van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht.

 • 3 Aan het hoofd van het secretariaat van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht staat een bureauhoofd, dat ondergeschikt is aan de directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag. De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag is in deze direct ondergeschikt aan de directeur rechtspleging.

 • 4 Het bureauhoofd is belast met de dagelijkse leiding van het secretariaat.

 • 5 De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Den Haag over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

 • 6 De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het secretariaat van de Commissie aantrekken leden rechterlijke macht.

Artikel 14. (Secretariaat van de Selectiecommissie rechterlijke ambtenaren)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 Het secretariaat van de Selectiecommissie rechterlijke ambtenaren is gevestigd te Den Haag.

 • 2 Het secretariaat van de Selectiecommissie rechterlijke ambtenaren heeft tot taak het ondersteunen van de werkzaamheden van de Selectiecommissie rechterlijke ambtenaren met betrekking tot de rechterlijke ambtenaren in opleiding en met betrekking tot de buitenstaanders voor het openbaar ministerie.

 • 3 Aan het hoofd van het secretariaat van de Selectiecommissie rechterlijke ambtenaren staat een bureauhoofd, dat ondergeschikt is aan de directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag. De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag is in deze direct ondergeschikt aan de directeur rechtspleging.

 • 4 Het bureauhoofd is belast met de dagelijkse leiding van het secretariaat.

 • 5 De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Den Haag over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

 • 6 Het directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het secretariaat van de Selectiecommissie rechterlijke ambtenaren.

Artikel 15. (Algemeen secretariaat zittende magistratuur)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 Het Algemeen secretariaat zittende magistratuur (ASZM) is gevestigd te Den Haag.

 • 2 Het ASZM heeft tot taak de secretariële en beleidsmatige ondersteuning aan:

  • a. de vergadering van presidenten van de appèlcolleges;

  • b. de vergadering van de rechtbankpresidenten;

  • c. de vergadering van de coördinerend kantonrechters;

  • d. commissies en werkgroepen, die zijn ingesteld door de vergaderingen, bedoeld onder a, b en c;

  • e. het overleg van de functionele autoriteiten van de rechterlijke colleges met het Ministerie van Justitie.

 • 3 Aan het hoofd van het ASZM staat een secretaris, die ondergeschikt is aan de directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag. De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag is in deze direct ondergeschikt aan de directeur rechtspleging.

 • 4 De secretaris is belast met de dagelijkse leiding van het ASZM.

 • 5 De directeur beheer gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Den Haag over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning ten behoeve van het ASZM.

 • 6 De directeur beheer gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het ASZM.

Artikel 16. (Bureau van de NVvR)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is gevestigd te Den Haag.

 • 2 Aan het hoofd van het bureau van de NVvR staat een algemeen secretaris, die ondergeschikt is aan de directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag. De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag is in deze direct ondergeschikt aan de directeur rechtspleging.

 • 3 De algemeen secretaris is belast met de dagelijkse leiding van het bureau van de NVvR.

 • 4 De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Den Haag over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

 • 5 De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het bureau van de NVvR.

Artikel 17. (Het bureau van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 Het bureau van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) is gevestigd te Zutphen

 • 2 Het bureau van de SSR heeft tot taak de administratieve ondersteuning van de SSR.

 • 3 Aan het hoofd van het bureau staat een directeur, die ondergeschikt is aan de directeur rechtspleging.

 • 4 De directeur van het bureau is belast met de dagelijkse leiding van het bureau.

 • 5 De directeur maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Zutphen over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

 • 6 De directeur maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het bureau van de SSR.

Artikel 18. (Bureau Justex)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

 • 1 Het Bureau Justex is gevestigd te Zutphen.

 • 2 Het Bureau Justex heeft tot taak het zorgdragen voor een betrouwbare jurisprudentievoorziening op het terrein van het bestuursrecht, ten behoeve van de rechterlijke organisatie.

 • 3 Aan het hoofd van het Bureau Justex staat een hoofd Bureau / eindredacteur, die ondergeschikt is aan de directeur van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR).

 • 4 Het hoofd Bureau / eindredacteur is belast met de dagelijkse leiding van Bureau Justex.

 • 5 De directeur van de SSR maakt schriftelijke afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Zutphen over de te verlenen facilitaire ondersteuning door de arrondissementale stafdienst ten behoeve van het Bureau Justex.

 • 6 De directeur van het bureau van de SSR maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het Bureau Justex.

§ 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

Artikel 19. (Intrekking besluiten)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • 1. Het Organisatiebesluit Alkmaar, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 27 juli 1994, nr. 1994-1/org.besl/DRO/P/MH/Alkmaar;

 • 2. Het Organisatiebesluit Almelo, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 28 juli 1994, nr. DRO/P/1992/07/OB 820/Almelo;

 • 3. Het Organisatiebesluit Amsterdam, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890;

 • 4. Het Organisatiebesluit Arnhem, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890;

 • 5. Het Organisatiebesluit Assen, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890;

 • 6. Het Organisatiebesluit Breda, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890.

 • 7. Het Organisatiebesluit Den Haag, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 12 januari 1996, nr. 1994-2/org.besl./DRO/P/MH/Den Haag.

 • 8. Het Organisatiebesluit ’s-Hertogen-bosch 1996, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 18 maart 1996, nr. 546700/896.

 • 9. Het Organisatiebesluit Dordrecht, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 27 juli 1994, nr. 1994-1/org.besl./DRO/P/MH/Dordrecht.

 • 10. Het Organisatiebesluit Groningen, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890.

 • 11. Het Organisatiebesluit Haarlem, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890.

 • 12. Het Organisatiebesluit Leeuwarden, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890.

 • 13. Het Organisatiebesluit Maastricht, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890.

 • 14. Het Organisatiebesluit Middelburg 1996, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 5 maart 1996, nr. 543220/890.

 • 15. Het Organisatiebesluit Roermond, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890.

 • 16. Het Organisatiebesluit Rotterdam, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890.

 • 17. Het Organisatiebesluit Utrecht 1996, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 23 mei 1996.

 • 18. Het Organisatiebesluit Zutphen, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 21 december 1990, nr. 39633/890.

 • 19. Het Organisatiebesluit Zwolle, besluit van de Minister van Justitie, d.d. 26 juli 1994, nr. 1994-1/org.besl./DRO/P/Zwolle/MH.

Artikel 20. (Publicatie)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 21. (Inwerkingtreding)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 22. (Citeertitel)

[Regeling vervallen per 04-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatieregeling beheer gerechten en landelijke diensten.

Den Haag, 15 december 1997

De

Minister

van Justitie,
namens de

Minister

,
de

Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging

,

C.P.M. Cleiren

Naar boven