Organisatieregeling dienstonderdelen OM

[Regeling vervallen per 14-08-2012.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 13-08-2012

Regeling van de Minister van Justitie van 15 december 1997, nr. 665425/897, houdende de organisatie van de dienstonderdelen bij het openbaar ministerie (Organisatieregeling dienstonderdelen OM)

De Minister van Justitie,

Gelet op de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het voorstel van wet reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket (kamerstuk 25392);

Gelet op het Organisatiebesluit van het Ministerie van Justitie, besluit van de Minister van Justitie d.d. 9 januari 1997;

Overwegende dat in de Wet op de rechterlijke organisatie de organisatie van het openbaar ministerie is geregeld;

Overwegende dat de directeur-generaal wetgeving, rechtshandhaving en rechtspleging verantwoordelijk is voor het beheer van de dienstonderdelen van het openbaar ministerie en dat het College van procureurs-generaal belast is met het beheer van de dienstonderdelen van het openbaar ministerie;

Overwegende dat de artikelen 3, 4 en 43 van de Politiewet 1993 de grondslag bieden voor de bijzondere ambtenaren van politie;

Overwegende dat de directeur-generaal wetgeving, rechtshandhaving en rechtspleging verantwoordelijk is voor het beheer van de Rijksrecherche en dat het College van procureurs-generaal belast is met het beheer van de Rijksrecherche;

Overwegende dat het, in verband met de beheersmatige ontvlechting van het openbaar ministerie en de zittende magistratuur, wenselijk is per 1 januari 1998 een nieuwe beheersstructuur in te voeren ten aanzien van dienstonderdelen bij het openbaar ministerie;

Besluit:

Artikel 1. (Landelijke diensten)

[Regeling vervallen per 14-08-2012]

De volgende landelijke diensten ressorteren onder het College van procureurs-generaal:

 • a. het bureau ontnemingen openbaar ministerie (BOOM);

 • b. de Rijksrecherche.

Artikel 2. (Bureau ontnemingen openbaar ministerie)

[Regeling vervallen per 14-08-2012]

 • 1 Het Bureau ontnemingen openbaar Ministerie (BOOM) is gevestigd te Leeuwarden.

 • 2 Het BOOM heeft met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel tot taak:

  • a. het verlenen van ondersteuning aan de portefeuillehouder van het College van procureurs-generaal;

  • b. het verlenen van algemene faciliteiten aan het openbaar ministerie;

  • c. het verlenen van zaaksondersteuning aan de zaaksofficier;

  • d. het verlenen van ondersteuning aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

 • 3 Aan het hoofd van het BOOM staat een directeur, die ondergeschikt is aan het College van procureurs-generaal.

 • 4 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het BOOM.

 • 5 De directeur maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Leeuwarden over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning.

 • 6 De directeur maakt schriftelijke afspraken met het College van procureurs-generaal over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het BOOM.

Artikel 3. (Rijksrecherche)

[Regeling vervallen per 14-08-2012]

 • 1 De Rijksrecherche is gevestigd te Tiel.

 • 2 Aan het hoofd van de Rijksrecherche staat een directeur, die ondergeschikt is aan het College van procureurs-generaal.

 • 3 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de Rijksrecherche.

 • 4 De directeur maakt schriftelijke afspraken met het College van procureurs-generaal over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van de Rijksrecherche.

Artikel 4. (Facilitaire ondersteuning en budgetafspraken)

[Regeling vervallen per 14-08-2012]

 • 1 De hoofden van de overige dienstonderdelen van het openbaar ministerie maken schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement waar het dienstonderdeel is gevestigd over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning ten behoeve van het desbetreffende dienstonderdeel.

 • 2 De hoofden van de overige dienstonderdelen maken schriftelijke afspraken met het College van procureurs-generaal over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het betreffende dienstonderdeel.

Artikel 5. (Publicatie)

[Regeling vervallen per 14-08-2012]

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 6. (Inwerkingtreding)

[Regeling vervallen per 14-08-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 7. (Citeertitel)

[Regeling vervallen per 14-08-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatieregeling dienstonderdelen OM.

Den Haag, 15 december 1997

De

Minister

van Justitie,
namens de

Minister

,
de

Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging

,

C.P.M. Cleiren

Naar boven