Besluit parkeerschijf

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 31-03-2010 t/m 30-06-2017

Besluit parkeerschijf

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 13, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 25, tweede lid, van het RVV 1990;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Als model van de parkeerschijf wordt vastgesteld het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Met een parkeerschijf als bedoeld in deze regeling worden gelijkgesteld parkeerschijven die voldoen aan de eisen voor gebruik in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel in een staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland bindt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 1991, nr RVR 103386, Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 202), houdende voorschriften met betrekking tot parkeerschijven, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit parkeerschijf.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Model parkeerschijf (voorzijde)

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Bijlage 202049.png

Afmetingen 100 x 125 mm, kleuren: blauw en wit

Draaibare schijf

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Bijlage 202050.png

Afmetingen cijfers:

1 tot en met 12: 12 mm

13 tot en met 24: 5 mm

Op de achterzijde van de parkeerschijf kan ten behoeve van de gebruiker informatie worden gegeven omtrent de wijze van instellen van de schijf en de wijze van aanbrengen daarvan in het motorvoertuig.

Op de achterzijde van de parkeerschijf kunnen reclameopdruk en/of reclameteksten - al dan niet in kleur(en) - worden aangebracht.

Naar boven