Regeling restantvoorraden voertuigen

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 18-12-1997 t/m 30-04-2009

Regeling houdende vaststelling van regels met betrekking tot opname in een restantvoorraad van voertuigen met een verleende goedkeuring op basis van nationale eisen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2.3, onderdeel b, van het Voertuigreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. fabrikant:

de persoon of organisatie die tegenover de Dienst Wegverkeer verantwoordelijk is voor alle aspecten van de goedkeuringsprocedure en instaat voor de overeenstemming van de produktie met het type waarvoor de goedkeuring is verleend. Het is niet noodzakelijk dat deze persoon of organisatie rechtstreeks betrokken is bij alle fasen van de bouw van het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid waarop de typegoedkeuring betrekking heeft;

b. voertuigchassis:

een voertuig waarvan de bouw, met uitzondering van de carrosserie, is voltooid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Voor opname als restantvoorraad in de zin van artikel 2.3, onderdeel b, van het Voertuigreglement komen in aanmerking voertuigen of voertuigchassis welke uiterlijk op de dag voorafgaande aan het in werking treden van de zwaardere eisen zijn geproduceerd op de wijze zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde en op dat moment geldige typegoedkeuring.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Binnen een termijn van twee weken na het in werking treden van de zwaardere eisen worden de voertuigen en voertuigchassis door de fabrikant aangemeld bij de Dienst Wegverkeer onder opgave van:

  • a. het identificatienummer;

  • b. het desbetreffende typegoedkeuringsnummer en indien van toepassing de variant en uitvoering ervan;

  • c. de plaats of plaatsen waar de voertuigen in voorraad worden gehouden;

  • d. de eis of eisen waaraan de voertuigen niet voldoen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Controle op de juistheid van de gegevens zoals vermeld in artikel 3, vindt plaats op een van de volgende wijzen:

  • a. de eigenaar van de typegoedkeuring dan wel de afbouwer van het voertuigchassis stelt de Dienst Wegverkeer in de gelegenheid ter plaatse een controle uit te voeren;

  • b. een verklaring omtrent de juistheid van de opgave van een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent, als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten dan wel een daaraan gelijk te stellen buitenlandse accountant, in de Nederlandse taal opgesteld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Het aantal voertuigen of voertuigchassis dat per fabrikant op basis van deze regeling tot het verkeer op de weg kan worden toegelaten bedraagt maximaal 50 dan wel maximaal 10% van het aantal voertuigen dat op basis van deze typegoedkeuring per fabrikant is gekentekend in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het in werking treden van de zwaardere eisen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Indien het voertuig afkomstig is uit een restantvoorraad, blijkt dit uit een aantekening op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling is niet van toepassing op bromfietsen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 24 mei 1995, nr. RV 198131, houdende vaststelling van regels met betrekking tot opname in een restantvoorraad van voertuigen met een verleende goedkeuring op basis van nationale eisen (Stcrt. 104), wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling restantvoorraden voertuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven