Instellingsbesluit Comité van toezicht ’doelstelling 3’

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-02-1998 t/m 24-09-2008

Instellingsbesluit Comité van toezicht ’doelstelling 3’

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Europese Commissie,

Overwegende dat het wenselijk is een commissie in het leven te roepen teneinde de uitvoering te bewaken van operationele programma’s met betrekking tot het Europees Sociaal Fonds ter verwezenlijking van doelstelling 3 (het bestrijden van langdurige werkloosheid);

Overwegende dat die programma’s, krachtens artikel 4 van de op 12 september 1991 tussen de Staat der Nederlanden en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gesloten overeenkomst m.b.t. aangelegenheden, het Europees Sociaal Fonds betreffende (Stcrt 1991, 192), worden uitgevoerd door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, en door rechtspersonen die terzake van die uitvoering van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie subsidie ontvangen;

Overwegende dat een en ander thans in het bijzonder de uitvoering betreft van het door de Europese Commissie ten aanzien van Nederland vastgestelde Enig programmeringsdocument 1994-1999;

Gelet op artikel 25, derde lid, van EEG-verordening 4253/88 (Pb L374);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Het Comité:

Het Comité van Toezicht, bedoeld in artikel 2;

b. ESF-subsidieregeling:

een subsidieregeling ter uitvoering van een operationeel programma ter verwezenlijking van doelstelling 3, als bedoeld in artikel 5 van de op 12 september 1991 tussen de Staat der Nederlanden en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gesloten overeenkomst m.b.t. aangelegenheden, het Europees Sociaal Fonds betreffende (Stcrt 1991, 192), zoals nadien gewijzigd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Er is een Comité van Toezicht ’doelstelling 3’.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité bestaat uit de volgende leden:

  • a. drie personen, aangewezen door de Europese Commissie;

  • b. drie personen, aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarvan één het voorzitterschap bekleedt;

  • c. een persoon, aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  • d. twee personen, aangewezen door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

  • e. een persoon, aangewezen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • f. twee personen, aangewezen door de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde organisaties van werkgevers;

  • g. twee personen, aangewezen door de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde organisaties van werknemers.

 • 2 De leden van het Comité kunnen zich ter vergadering laten bijstaan door een of meer adviseurs.

 • 3 De leden van het Comité kunnen zich bij ziekte of ontstentenis laten vervangen door een door hen aangewezen plaatsvervanger.

  3. Het secretariaat van het Comité berust bij het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het Comité:

 • a. houdt zich op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de krachtens EG-verordening 4253/88 vastgestelde operationele programma’s ter verwezenlijking van doelstelling 3;

 • b. ziet er op toe dat deze tenuitvoerlegging in overeenstemming is met de regels en besluiten, vastgesteld bij, krachtens en ter uitvoering van EEG-verordening 4253/88;

 • c. evalueert regelmatig deze tenuitvoerlegging teneinde te bezien of aanpassing daarvan wenselijk is om de doelstellingen van de subsidiëring uit Het Europees Sociaal Fonds zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité komt bijeen indien één der leden dit wenselijk acht, doch tenminste tweemaal per jaar.

 • 2 Oproep, agenda en bijbehorende stukken dienen door het secretariaat tenminste drie weken voor de beoogde vergaderdatum aan de leden van het Comité te worden toegezonden.

 • 3 Indien nodig kan het Comité gebruik maken van een schriftelijke vergaderprocedure.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De leden van het Comité verschaffen het Comité, desgevraagd of uit eigen beweging, alle informatie waarover zij beschikken en die van belang kan zijn voor de taakvervulling van het Comité.

 • 2 Het Comité is bevoegd van personen die bij de tenuitvoerlegging van de operationele programma’s ter verwezenlijking van doelstelling 3 en de ESF-subsidieregelingen betrokken zijn de inlichtingen te verlangen die het voor de vervulling van zijn taak nodig heeft.

 • 3 De Arbeidsvoorzieningsorganisatie stelt het Comité in de gelegenheid advies uit te brengen over de concepten van voortgangsrapporten en eindverslagen, als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van EEG-verordening 4253/88, alvorens deze rapporten en verslagen worden vastgesteld en aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden toegezonden met het oog op doorgeleiding naar de Europese Commissie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het Comité besluit met meerderheid van ter vergadering aanwezige stemmen. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Indien het Comité constateert dat bij de tenuitvoerlegging van een operationeel programma ter verwezenlijking van doelstelling 3 in strijd wordt gehandeld met de in artikel 4, onder b, bedoelde regels of besluiten, doet zij daaromtrent, alsmede omtrent haar zienswijze hoe zal moeten worden gehandeld, mededeling aan de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de desbetreffende actie.

 • 2 Indien het Comité, na een mededeling als bedoeld in het eerste lid te hebben gedaan, tot de conclusie komt dat onvoldoende wijziging in de tenuitvoerlegging wordt gebracht, stelt zij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van een en ander op de hoogte.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité kan de middelen die de Europese Commissie voor elk jaar ter beschikking heeft gesteld ter verwezenlijking van doelstelling 3, binnen de grenzen zoals aangegeven in de krachtens EEG-verordening 4253/88 door de Europese Commissie vastgestelde besluiten, verschuiven tussen begrotingsposten, dan wel overhevelen naar een volgende jaar.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid behoeft de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en van de Europese Commissie.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité brengt desgevraagd advies uit aan de Europese Commissie, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over aanpassing van besluiten die, ter verwezenlijking van doelstelling 3, zijn vastgesteld bij, krachtens of ter uitvoering van EEG-verordening 4253/88.

 • 2 Indien het Comité van oordeel is dat aanpassing wenselijk is van een besluit als bedoeld in het eerste lid, dan wel aanpassing wenselijk is van de wijze waarop een zodanig besluit wordt uitgevoerd teneinde de aan de subsidiëring uit het Europees Sociaal Fonds ten grondslag liggende doelstellingen zo goed mogelijk te verwezenlijken, kan zij terzake eigener beweging advies uitbrengen aan de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor het desbetreffende besluit of de uitvoering daarvan.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het Comité kan haar werkzaamheden nader regelen, binnen het kader, gegeven door EEG-verordening 4253/88, de op basis daarvan genomen besluiten van de Europese Commissie en dit besluit.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

’s-Gravenhage, 12 december 1997

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven