IJkregeling meetsjablonen

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 24-12-2000 t/m 31-01-2007

IJkregeling meetsjablonen

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 13, vierde lid, van de IJkwet en de artikelen 2, tweede lid, en 14, derde lid, van het IJkreglement;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

de IJkwet;

meetsjabloon:

meetsjabloon bestemd voor de bepaling van de hoeveelheid vloeistof in een fles;

onderzoek tot toelating van een model:

het onderzoek, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet;

keuring:

de keuring, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet;

herkeuring:

de herhaalde keuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de wet;

toezicht:

het onderzoek, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht;

verklaring van toelating:

de verklaring, bedoeld in artikel 11a, tweede lid, van de wet;

ijkmerk:

het ijkmerk, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van deze regeling moeten wat betreft meetsjablonen in acht worden genomen bij:

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Met de meetsjablonen, die in artikel 10, eerste lid, van de wet, bedoelde keuring hebben ondergaan, worden gelijkgesteld meetsjablonen, die in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel zijn gebracht en die door een gelijkwaardige, door die andere staat erkende instantie zijn gekeurd, mits bij de keuringen aan gelijkwaardige eisen is voldaan.

Hoofdstuk 2. Voorschriften voor meetsjablonen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Paragraaf 1. Vorm en samenstelling

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De meetsjablonen moeten een zodanige vorm hebben dat zij zonder speling kunnen worden geplaatst op de bovenzijde en tegen het bovengedeelte van de, van hun gebruikelijke afsluiting voorziene, flessen waarbij zij blijkens hun bestemming passen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De meetsjablonen moeten zijn samengesteld uit voor het doel geschikte materialen, die voldoende vormbestendig zijn en genoegzaam weerstand bieden tegen klimatologische invloeden, welke onder de normale gebruiksomstandigheden kunnen voorkomen.

 • 2 De materialen moeten van zodanige aard zijn dat temperatuurwisselingen van ten hoogste plus of min 8 °

  C ten opzichte van de referentietemperatuur, zijnde de temperatuur waarbij de maximaal toelaatbare fouten gelden, geen fouten veroorzaken die groter zijn dan de maximaal toelaatbare fouten, geldend bij de keuring van de betrokken meetsjabloon.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De meetsjablonen moeten stevig zijn geconstrueerd en zorgvuldig zijn afgewerkt.

 • 2 De dwarsdoorsnede van meetsjablonen moet zodanige afmetingen en een zodanige vorm hebben dat bij normaal gebruik geen onzekerheden van enige betekenis ten aanzien van de meetresultaten kunnen optreden.

Paragraaf 2. Verdeling en becijfering

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Elke meetsjabloon moet zijn voorzien van een verdeling in eenheden van volume, die zodanig is uitgevoerd dat daarmee de hoeveelheid vloeistof, die zich bevindt in een fles waarbij de meetsjabloon blijkens zijn bestemming past, kan worden gemeten, voor zover althans die fles een hoeveelheid in de orde van grootte van zijn nominale inhoud bevat.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De verdeling van een meetsjabloon moet zijn uitgevoerd met deelstrepen, die zodanig zijn aangebracht dat zij zich in een horizontale stand bevinden, indien de meetsjabloon op de juiste wijze is geplaatst tegen een fles waarbij de meetsjabloon blijkens zijn bestemming past en de betrokken fles met de bodem op een horizontaal vlak is geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De verdeling en de becijfering moeten duidelijk, ondubbelzinnig en onuitwisbaar zijn aangebracht. Zij moeten zodanig zijn uitgevoerd dat een gemakkelijke en ondubbelzinnige aflezing gewaarborgd is.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De schaaldelen van de verdeling, met uitzondering van de schaaldelen, begrensd door de deelstrepen bedoeld in artikel 11, moeten:

 • a. een waarde hebben van 1 x 10n, 2 x 10n of 5 x 10n milliliter, waarbij n een positief geheel getal of nul is, en

 • b. een lengte hebben van ten minste 1 mm en ten hoogste 5 mm.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De deelstrepen moeten over de gehele lengte van de meetsjabloon onderling nagenoeg even breed zijn.

 • 2 De breedte van de deelstrepen moet zodanig zijn dat geen onzekerheden van enige betekenis ten aanzien van de meetresultaten kunnen optreden.

 • 3 De deelstrepen moeten door een regelmatige afwisseling in lengte of kleur een duidelijk beeld geven van de onderverdeling.

 • 4 De deelstrepen, bedoeld in artikel 11, moeten duidelijk zijn onderscheiden van de overige deelstrepen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De verdeling van een meetsjabloon moet in elk geval deelstrepen bevatten overeenkomende met de navolgende volumina:

 • a. het nominale volume (Vn) van de fles waarbij de meetsjabloon blijkens zijn bestemming past;

 • b. de volumina die in de onderstaande tabel in afhankelijkheid van Vn zijn aangegeven:

  Vn in ml

   

  Volumina

   
   

  in % van Vn

   

  in ml

  50-100

  -

   

  Vn - 4,5 en Vn - 9

  100-200

  95,5 en 91

   

  Vn - 9 en Vn - 18

  200-300

  -

   

  Vn - 9 en Vn - 18

  300-500

  97 en 94

   

  -

  500-1000

  -

   

  Vn - 15 en Vn - 30

  1000-5000

  98,5 en 97

   

  -

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De deelstrepen moeten zijn becijferd in milliliter.

 • 2 Plaats, grootte, vorm, kleur en contrast van de cijfers moeten zijn aangepast aan de verdeling en aan de deelstrepen waarbij zij behoren.

 • 3 De deelstrepen, bedoeld in artikel 11, moeten alle becijferd zijn.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De verdeling van een meetsjabloon moet ten minste een bereik hebben, waarvan de ondergrens en de bovengrens in de navolgende tabel zijn aangegeven in afhankelijkheid

van het nominale volume (Vn) van de fles waarbij de betrokken meetsjabloon blijkens zijn bestemming past:

Vn in ml

Ondergrens

Bovengrens

 

in % van Vn

in ml

in % van Vn

in ml

50-100

-

Vn - 9

-

Vn + 3

100-200

91

-

103

-

200-300

-

Vn - 18

-

Vn + 6

300-500

94

-

102

-

500-1000

-

Vn - 30

-

Vn + 10

1000-5000

97

-

101

-

Paragraaf 3. Opschriften

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Op elke meetsjabloon moeten de volgende opschriften zijn aangebracht:

  • a. het nummer van de betrokken verklaring van toelating, in de vorm: T... ;

  • b. de identificatie van de fabrikant;

  • c. de referentietemperatuur, indien deze verschilt van 20 °C, in de vorm: ... °C;

  • d. het symbool ml, aan te brengen in de nabijheid van de verdeling;

  • e. de aanduiding Vn , aan te brengen bij de desbetreffende deelstreep van de verdeling;

  • f. een aanduiding van de flessen waarbij de meetsjabloon past, in de vorm:

   BESTEMD VOOR ... .

 • 2 De opschriften, bedoeld in het eerste lid, moeten alle worden geplaatst op de zijde van de meetsjabloon waarop de verdeling is aangebracht, op een zodanige plaats dat zij op geen enkele wijze schade doen aan het juiste gebruik van de meetsjabloon.

Paragraaf 4. Maximaal toelaatbare fouten

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De maximaal toelaatbare fouten bedragen, in afhankelijkheid van het nominale volume (Vn) van de fles waarbij de betrokken meetsjabloon blijkens zijn bestemming past:

  • -

   bij de keuring: hetgeen onder a in onderstaande tabel is vermeld;

  • -

   bij de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, en het toezicht: hetgeen onder b in onderstaande tabel is vermeld:

  Vn in ml

  a

   

  b

   
   

  in % van Vn

  in ml

  in % van Vn

  in ml

  50-100

  -

  0,45

  -

  0,9

  100-200

  0,45

  -

  0,9

  -

  200-300

  -

  0,9

  -

  1,8

  300-500

  0,3

  -

  0,6

  -

  500-1000

  -

  1,5

  -

  3

  1000-5000

  0,15

  -

  0,3

  -

 • 2 De maximaal toelaatbare fouten gelden bij een referentietemperatuur van 20 °C, dan wel, voor zover het betreft meetsjablonen waarop de referentietemperatuur is vermeld, bij die temperatuur.

Paragraaf 5. Plaats van de ijkmerken

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De meetsjablonen moeten zijn ingericht voor het aanbrengen van ijkmerken aan de zijde waarop de verdeling is aangebracht.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 geldt dat meetsjablonen, die

 • a. zijn vervaardigd overeenkomstig een toegelaten model dat is onderzocht overeenkomstig de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989, of

 • b. voor 1 mei 1989 zijn aangewezen krachtens artikel 11, derde lid, van de wet en zijn goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989,

  bij de keuring, de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht moeten voldoen aan de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de krachtens de IJkregeling meetsjablonen (Stcrt. 1989, 82) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De IJkregeling meetsjablonen (Stcrt. 1989, 82) wordt ingetrokken.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: IJkregeling meetsjablonen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven