IJkregeling inhoudsmaten

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 24-12-2000 t/m 31-01-2007

IJkregeling inhoudsmaten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 11, derde lid, van de IJkwet en op de artikelen 2, tweede lid, en 14, eerste lid, van het IJkreglement;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

de IJkwet;

inhoudsmaten:

de inhoudsmaten, bedoeld in artikel 1, onder B, van het IJkreglement;

cilindrische maten:

de inhoudsmaten, bedoeld in artikel 1, onder B, onder a, van het IJkreglement;

glazen maten:

de inhoudsmaten, bedoeld in artikel 1, onder B, onder b, van het IJkreglement;

bijzondere inhoudsmaten:

de inhoudsmaten, bedoeld in artikel 1, onder B, onder d, van het IJkreglement;

onderzoek tot toelating van een model:

het onderzoek, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet;

keuring:

de keuring, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet;

herkeuring:

de herhaalde keuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de wet;

toezicht:

het onderzoek, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van deze regeling moeten wat betreft inhoudsmaten in acht worden genomen bij:

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Met de inhoudsmaten, die de in artikel 10, eerste lid, van de wet, bedoelde keuring hebben ondergaan, worden gelijkgesteld inhoudsmaten, die in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel gebracht en die door een gelijkwaardige, door die andere staat erkende instantie zijn gekeurd, mits bij die keuringen aan gelijkwaardige eisen is voldaan.

Hoofdstuk 2. Voorschriften voor inhoudsmaten

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De vorm en de uitvoering van de inhoudsmaten alsmede de grondstoffen waaruit zij zijn vervaardigd, moeten van zodanige aard zijn dat de bestendigheid van hun inhoud is gewaarborgd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Inhoudsmaten hebben de vorm van:

 • a. een rechte cirkelcilinder of

 • b. een ander regelmatig meetkundig lichaam met een meethals, waarvan de doorsnede zodanig is, dat een volume, gelijk aan de waarde, die ingevolge het bepaalde in artikel 24 voor de maximaal toelaatbare fout bij de keuring geldt, in die hals overeenkomt met een hoogte van ten minste 1 mm.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Voor zover de stevigheid van de inhoudsmaten dit vereist, moeten uitwendige versterkingsranden, banden, kruisstroken of ribben aangebracht zijn.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De inhoudsmaten mogen voorzien zijn van een schenktuit, een stortrand, handvatten, oren of hengsels, die stevig aan het lichaam van de maat zijn bevestigd, en een vaste overloop hebben waarvan de bovenrand de metende ruimte begrenst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Bij de inhoudsmaten waarvan de bovenrand de inhoud begrenst, moet deze rand vlak zijn.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Bij de inhoudsmaten voor vloeistoffen, waarvan de inhoud door maatstrepen of andere voorzieningen is aangegeven, moeten deze strepen of voorzieningen zodanig zijn aangebracht, dat het bepalen van de vloeistofspiegel nauwkeurig kan plaatsvinden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Verdelingen en becijferingen moeten regelmatig zijn aangebracht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Op elke inhoudsmaat moet zijn vermeld:

 • a. de nominale inhoud, zijnde de grootste te meten inhoud, en

 • b. de identificatie van de fabrikant.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De maximaal toelaatbare fouten gelden bij een temperatuur van 20 °C, tenzij op de bijzondere inhoudsmaten een temperatuur is vermeld die afwijkt van 20 °C, in welk geval de maximaal toelaatbare fouten bij de daar vermelde temperatuur gelden.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De plaats voor het aanbrengen van het ijkmerk kan zijn voorzien hetzij op de romp van de maat, hetzij op tindruppels die daartoe op de romp zijn aangebracht, hetzij op een versterkingsband die vast met de romp verbonden is.

Paragraaf 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De cilindrische maten worden onderscheiden in:

  • a. hoge maten, waarbij de hoogte ongeveer gelijk is aan twee maal de middellijn, en

  • b. lage maten, waarbij de hoogte ongeveer gelijk is aan de middellijn.

 • 2 De inwendige middellijn van de in het eerste lid genoemde maten moet begrepen zijn tussen de grenswaarden, zoals in de onderstaande tabel is aangegeven:

  Nominale inhoud van de

  maat in liter

  Grenswaarden van de middellijn in mm

           
   

  bij hoge maten

   

  bij lage maten

   
   

  minimaal

  maximaal

  minimaal

  maximaal

  0,01

  17

  20

  22

  25

  0,02

  22

  25

  28

  31

  0,05

  30

  33

  38

  42

  0,1

  38

  42

  48

  53

  0,2

  48

  53

  60

  67

  0,5

  65

  72

  82

  90

  1

  82

  90

  103

  114

  2

  103

  114

  130

  142

  5

  135

  150

  176

  195

  10

  176

  195

  222

  245

  20

  222

  245

  280

  310

  50

  300

  335

  380

  420

  Het verschil tussen twee willekeurige middellijnen van eenzelfde maat mag niet meer bedragen dan 1,5% van de gemiddelde middellijn van de maat.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De maximaal toelaatbare fouten van de cilindrische maten zijn:

Nominale inhoud van de

Maximale toelaatbare fouten in ml

maat in liter

   
 

bij de keuring

bij de herkeuring, het onder-

     

zoek, bedoeld in artikel 16,

     

eerste lid van de wet en het

     

toezicht

 

hoge maten

lage maten

hoge maten

lage maten

0,01

0,15

0,2

0,3

0,4

0,02

0,2

0,3

0,4

0,6

0,05

0,4

0,6

0,8

1,2

0,1

0,6

1

1,2

2

0,2

1

1,5

2

3

0,5

2

3

4

6

1

3

5

6

10

2

5

8

10

16

5

8

15

16

30

10

15

25

30

50

20

22

35

44

70

50

40

65

80

130

Paragraaf 3. Bepalingen betreffende glazen maten

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De glazen maten stemmen wat betreft de vorm, de afmetingen en de becijfering van de deelstrepen overeen met de tekening, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, met dien verstand dat de onderzijde van de voet de vorm van een regelmatige veelhoek mag hebben in plaats van de cirkelvorm.

 • 2 De romp van de in het eerste lid genoemde maten staat loodrecht op de vlakke onderzijde van het voetstuk; inwendig ligt het laagste punt van de bodem in of nabij de as van de maat.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De glazen maten zijn vervaardigd van goed doorzichtig glas van goede hoedanigheid, met dien verstande dat de voet mag zijn vervaardigd van een voor het doel geschikte kunststof.

 • 2 Zij mogen voorzien zijn van een stop ter afsluiting, welke is vervaardigd van glas of een voor het doel geschikte kunststof.

 • 3 De afmetingen van de voet moeten zodanig zijn dat de maten niet omvallen wanneer zij, zonder stop, op een vlak zijn geplaatst, dat een hoek van 10° met het horizontale vlak maakt.

 • 4 Met betrekking tot opschriften op de inhoudsmaten, bedoeld in artikel 15, gelden de volgende voorschriften:

  • a. een bijschrift bij de bovenste streep geeft de inhoud aan in ml of cm³,

  • b. de strepen, de becijfering en de bijschriften zijn in of duurzaam op de buitenzijde van de wand aangebracht,

  • c. het fabrieksmerk is op een weinig in het oog vallende wijze aangebracht.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De maximaal toelaatbare fout van de nominale inhoud en die van de inhoud tussen twee willekeurige deelstrepen van glazen maten is gelijk aan de waarde van de kleinste onderverdeling van die maten.

Paragraaf 4. Bepalingen betreffende bijzondere inhoudsmaten

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Zo nodig wordt het gebruiksdoel waarvoor bijzondere inhoudsmaten bij uitsluiting zijn bestemd, op de maten vermeld.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bijzondere inhoudsmaten worden onderscheiden in:

 • a. maten met de nauwkeurigheid van lage maten;

 • b. maten met de nauwkeurigheid van hoge maten.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bijzondere inhoudsmaten met de nauwkeurigheid van hoge maten zijn, in de onmiddellijke nabijheid van de vermelding van de nominale inhoud, duidelijk en onuitwisbaar gekenmerkt met de hoofdletter P.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De maximaal toelaatbare fouten van de bijzondere inhoudsmaten zijn:

 • a. indien de nominale inhoud kleiner is dan 0,01 liter:

  • 1º. bij de keuring: hetgeen onder 1 in onderstaande tabel is vermeld;

  • 2º. bij de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, en het toezicht: hetgeen onder 2 in onderstaande tabel is vermeld, in procenten van de nominale inhoud:

   Maten met nauwkeurigheid van

   (1)

   (2)

   lage maten

   2%

   4%

   hoge maten

   1,5%

   3%

 • b. indien de nominale inhoud niet kleiner is dan 0,01 liter en niet groter dan 50 liter, met uitzondering van het geval bedoeld onder e, gelijk aan die welke in de tabel van artikel 14 zijn aangegeven voor maten met overeenkomstige nauwkeurigheid en nominale inhoud;

 • c. indien de nominale inhoud is gelegen tussen twee opeenvolgende waarden in de tabel van artikel 14:

  • -

   gelijk aan die, vastgesteld voor de kleinste van die twee waarden, indien de nominale inhoud niet groter is dan de helft van de som van die twee waarden, en

  • -

   gelijk aan die, vastgesteld voor de grootste van die twee waarden, indien de nominale inhoud groter is dan de helft van de som van die twee waarden;

 • d. indien de nominale inhoud groter is dan 50 liter;

  • 1º. bij de keuring: hetgeen onder 1 in onderstaande tabel is vermeld;

  • 2º. bij de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, en het toezicht: hetgeen onder 2 in onderstaande tabel is vermeld, in procenten van de nominale inhoud:

   Maten met nauwkeurigheid van

   (1)

   (2)

   lage maten

   0,13%

   0,26%

   hoge maten

   0,08%

   0,16%

 • e. voor de tonvormige geduigde maten van 50 liter met een nauwkeurigheid van lage maten:

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 geldt dat inhoudsmaten, die

 • a. zijn vervaardigd overeenkomstig een toegelaten model dat is onderzocht overeenkomstig de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989, of

 • b. voor 1 mei 1989 zijn aangewezen krachtens artikel 11, derde lid, van de wet en zijn goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989,

  bij de keuring, de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht moeten voldoen aan de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bijlage, bedoeld in artikel 15, ligt ter inzage bij de ijkinstelling.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Na de inwerkingtreding van deze regeling behoort de in artikel 15 van de IJkregeling inhoudsmaten (Stcrt. 1989, 83) bedoelde bijlage bij deze regeling en berusten de krachtens de IJkregeling inhoudsmaten (Stcrt. 1989, 83) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: IJkregeling inhoudsmaten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven