IJkregeling scheepstanks

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geldend van 24-12-2000 t/m 31-01-2007

IJkregeling scheepstanks

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 13, vierde lid, van de IJkwet en artikel 2, tweede lid, van het IJkreglement;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-02-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

de IJkwet;

bijlagen:

de bijlagen, behorende bij de EEG-IJkregeling scheepstanks;

meetreservoirs:

meetwerktuigen, die zijn ingericht om, al dan niet met behulp van een ander meetmiddel, door bepaling van de hoogte van de vloeistofspiegel de hoeveelheid vloeistof die zij bevatten, vast te stellen en die tevens zijn bestemd voor bewaring of vervoer daarin of aflevering daaruit van die vloeistof;

scheepstanks:

meetreservoirs in schepen voor de binnenvaart of de kustvaart;

keuring:

de keuring, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet;

herkeuring:

de herhaalde keuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de wet;

toezicht:

het onderzoek, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht;

ijkmerk:

het ijkmerk, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van deze regeling moeten wat betreft scheepstanks in acht worden genomen bij:

Artikel 2a

[Vervallen per 01-02-2007]

Met de scheepstanks, die de in artikel 10, eerste lid, van de wet, bedoelde keuring hebben ondergaan, worden gelijkgesteld scheepstanks, die in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel zijn gebracht en die door een gelijkwaardige, door die andere staat erkende instantie zijn gekeurd, mits bij de keuringen aan gelijkwaardige eisen is voldaan.

Hoofdstuk 2. Technische voorschriften

[Vervallen per 01-02-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2007]

Onverminderd hetgeen overigens in deze regeling is bepaald, zijn, tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders is bepaald, op scheepstanks de bijlagen van toepassing, met dien verstande dat telkens wordt gelezen voor:

  • Eerste EEG-IJk: keuring;

  • EEG-geijkt: gekeurd;

  • EEG-zegelmerk: ijkmerk.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2007]

Van scheepstanks moet een gewaarmerkte en gedagtekende verklaring deel uitmaken, genaamd ‘ijkdossier’.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2007]

Indien twee of meer scheepstanks deel uitmaken van één schip, mag van deze tanks slechts één ijkdossier deel uitmaken, met dien verstande dat dat dossier, behoudens in een geval van identieke tanks als bedoeld in punt 5 van bijlage II, voor elke tank een inhoudstabel omvat.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-02-2007]

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2007]

In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 geldt dat scheepstanks, die voor 1 mei 1989 zijn aangewezen krachtens artikel 11, derde lid, van de wet en zijn goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989, bij de keuring, de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht moeten voldoen aan de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2007]

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de krachtens de IJkregeling scheepstanks (Stcrt. 1989, 81) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2007]

De IJkregeling scheepstanks (Stcrt. 1989, 81) wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: IJkregeling scheepstanks.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Terug naar begin van de pagina