IJkregeling gewichten

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 24-12-2000 t/m 31-01-2007

IJkregeling gewichten

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

de IJkwet

bijlage:

een van de bijlagen bij de EEG-IJkregeling gewichten voor gewone weging:

gewichten:

gewichten, bedoeld in artikel 1, onder C, van het IJkreglement ;

onderzoek tot toelating van een model:

het onderzoek, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet;

keuring:

de keuring, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet;

herkeuring:

de herhaalde keuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de wet;

toezicht:

het onderzoek, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht;

verklaring van toelating:

de verklaring, bedoeld in artikel 11a, tweede lid, van de wet;

ijkmerk:

het ijkmerk, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bepalingen van deze regeling moeten wat betreft gewichten in acht worden genomen bij:

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Met de gewichten, die de in artikel 10, eerste lid, van de wet, bedoelde keuring hebben ondergaan, worden gelijkgesteld gewichten, die in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel zijn gebracht en die door een gelijkwaardige, door die andere staat erkende instantie zijn gekeurd, mits bij die keuringen aan gelijkwaardige eisen is voldaan.

Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende gewichten voor gewone weging

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De gewichten voor gewone weging zijn te onderscheiden in:

 • a. blokvormige gewichten van 5, 10, 20 en 50 kg;

 • b. cilindrische gewichten van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 g en 1, 2, 5 en 10 kg;

 • c. afgeknot-kegelvormige ijzeren gewichten van 1, 2, 5, 10, 20, 25 en 50 kg;

 • d. ijzeren blokgewichten van 1, 2, 5, 10, 20, 25 en 50 kg;

 • e. de koperen gewichten van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 g en 1, 2, 5, 10, 20 en 25 kg.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De toegelaten afwijking van de op het gewicht aangegeven massa is vermeld in de onderstaande tabellen:

Gewicht van

50

25

20

10

5

2

1

kg

Afwijking van de massa bij de keuring:

               

van

0

0

0

0

0

0

0

g

tot

+8,0

+4,0

+3,2

+1,6

+0,8

+0,4

+0,2

g

Afwijking van de massa bij de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht:

               

van

-8,0

-4,0

-3,2

-1,6

-0,8

-0,4

-0,2

g

tot

+8,0

+4,0

+3,2

+1,6

+0,8

+0,4

+0,2

g

Gewicht van

500

200

100

50

20

10

5

2

1g

g

Afwijking van de massa bij de keuring:

                   

van

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mg

tot

+100

+50

+30

+30

+20

+20

+10

+5

+5

mg

Afwijking van de massa bij de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht:

                   

van

-100

-50

-30

-30

-20

-20

-10

-5

-5

mg

tot

+100

+50

+30

+30

+20

+20

+10

+5

+5

mg

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De gewichten zijn, indien nodig, beschermd tegen corrosie door middel van een voor het doel geschikte deklaag die bestand is tegen slijtage en stoten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 11, tweede lid, van de wet is niet van toepassing op gewichten voor gewone weging.

Paragraaf 2. Blokvormige gewichten voor gewone weging van 5, 10, 20, en 50 kg

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Onverminderd hetgeen overigens in deze regeling is bepaald, zijn tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders is bepaald, op de blokvormige gewichten voor gewone weging van 5, 10, 20 en 50 kg de bijlagen I en II, met uitzondering van punten 7 en 8 van bijlage I, van toepassing, met dien verstande dat telkens wordt gelezen voor:

eerste EEG-ijk: keuring;

ijkmerk van eerste EEG-ijk: ijkmerk.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In afwijking van punt 1.2.2 van bijlage I, behoeft de handgreep van gietijzer niet één geheel uit te maken met het gewicht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 In afwijking van punt 6.1 van bijlage I geldt de tabel der maten in bijlage II alleen voor gewichten met een volumieke massa van 7400 kg/m³

 • 2 Bij een volumieke massa van het gewicht tussen 6900 en 7800 kg/m³ mogen de geven afmetingen naar evenredigheid of alleen naar de hoogte van het gewicht aangepast worden aan de volmnieke massa.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In afwijking van het gegeven in kolom B in de tabel der maten van bijlage II, geldt de waarde, als gegeven in onderstaande tabel:

Nominale waarde

B(mm)

5 kg

3

10 kg

3

20 kg

3

50 kg

3

Paragraaf 3. Cilindrische gewichten voor gewone weging van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 g en 1, 2, 5, en 10 kg

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Onverminderd hetgeen overigens in deze regeling is bepaald, zijn tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders is bepaald, op de cilindrische gewichten voor gewone weging van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 g en 1, 2, 5 en 10 kg de bijlagen III en IV, met uitzondering van de punten 7 en 8 van bijlage III, van toepassing, met dien verstande dat telkens wordt gelezen voor:

eerste EEG-ijk: keuring;

ijkmerk van eerste EEG-ijk: ijkmerk.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In afwijking van het gegeven in kolom y in de tabel der maten van bijlage IV, geldt de waarde, als gegeven in onderstaande tabel:

Nominale waarde

y (mm)

20 g

1

50 g

1,5

100 g

1,5

200 g

1,5

500 g

1,5

1 kg

3

2 kg

3

5 kg

3

10 kg

3

Paragraaf 4. Afgeknot-kegelvormige ijzeren gewichten

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De afgeknot-kegelvormige ijzeren gewichten stemmen overeen met de tekening, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De gewichten bestaan uit een romp van gietijzer met een opening, waarin een handvat van smeedijzer is vastgewigd en waarin zich het lood bevindt, waarmee het gewicht gejusteerd is.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De romp heeft aan de bovenzijde een voorziening, bestemd voor het aanbrengen van de ijkmerken.

 • 2 Deze voorziening mag, in afwijking van de in artikel 13 bedoelde tekening, naar beneden enigszins schuin toelopen, mits door een bijzondere voorziening het uitvallen van het lood wordt voorkomen.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De massa is aangegeven door holle ingegoten cijfers en letters.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Een weinig in het oog vallend fabrieksmerk is hol ingegoten.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De hoogte j, zijnde de toegelaten hoogte onder het lood, waarover de opening niet gevuld is, is vermeld in onderstaande tabel:

Gewicht van

50

25

20

10

5

2

1

kg

j ten hoogste bij keuring

106

84

78

62

50

36

28

mm

j ten minste bij keuring

63

50

47

37

30

22

17

mm

Paragraaf 5. IJzeren blokgewichten

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De ijzeren blokgewichten stemmen overeen met de tekening, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De gewichten bestaan uit een romp van gietijzer en een handvat van smeedijzer.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De romp heeft aan de bovenzijde een voorziening, bestemd voor het aanbrengen van de ijkmerken.

 • 2 Deze voorziening mag, in afwijking van de in artikel 19 bedoelde tekening, naar beneden enigszins schuin toelopen, mits door een bijzondere voorziening het uitvallen van het lood wordt voorkomen.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Ten behoeve van het justeren zijn aan de onderzijde twee openingen uitgespaard.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De massa is aangegeven door holle ingegoten cijfers en letters.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Een weinig in het oog vallend fabrieksmerk is hol ingegoten.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De hoogte j, zijnde de toegelaten hoogte onder het lood, waarover de justeeropeningen niet gevuld zijn, is vermeld in de onderstaande tabel:

Gewicht van

50

25

20

10

5

2

1

kg

j ten hoogste bij keuring

53

40

37

29

24

27

14

mm

j ten minste bij keuring

40

22

21

16

13

9

7

mm

Paragraaf 6. Koperen gewichten

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De koperen gewichten stemmen overeen met de tekening, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De gewichten zijn vervaardigd van geelkoper.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 In een voor het justeren bestemde, over de gehele hoogte van schroefdraad voorziene, opening is lood aangedreven.

 • 2 Bij de keuring moet het onderste gedeelte van deze opening over ten minste de halve hoogte van de romp van het gewicht ongevuld zijn.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De vermelding van de massa is in het bovenvlak van de romp van het gewicht gestempeld.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Een weinig in het oog vallend fabrieksmerk is in het grondvlak van het gewicht gestempeld.

Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende gewichten voor fijne weging

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Paragraaf 1. Koperen gewichten van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 200, 200, en 500 g en van 1, 2, 5, 10, 20 en 25 kg

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De koperen gewichten stemmen overeen met de tekening, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De gewichten zijn vervaardigd van geelkoper en mogen geplatineerd, verguld, verzilverd, verchroomd, vernikkeld of gevernist zijn.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De knoppen van de gewichten van 5 gram of meer zijn afschroefbaar.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Bij de keuring moet de hoogte van de niet gevulde ruimte onder de stift van de knop – de justeeropening – ten minste één derde van de romphoogte bedragen.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De vermelding van de massa, uitgedrukt in een getal, gevolgd door het symbool g, is in het bovenvlak van de romp van het gewicht gestempeld.

 • 2 Tegenover deze vermelding mag, op overeenkomstige wijze, de massa in metriekkaraat vermeld zijn door een getal, gevolgd door het symbool Kt of het symbool ct.

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Een weinig in het oog vallend fabrieksmerk is in het grondvlak van het

gewicht gestempeld.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De toegelaten afwijking van de op het gewicht aangegeven massa is vermeld in de onderstaande tabellen:

Gewicht van

25

20

10

5

2

1 kg

Afwijking van de massa bij de keuring, de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16 van de wet en het toezicht:

           

van

0

0

0

0

0

0 mg

tot

+400

+300

+160

+100

+60

+40 mg

Gewicht van

500

200

100

50

20

10

5

2

1 g

Afwijking van de massa bij de keuring:

                 

van

0

0

0

0

0

0

0

0

0 mg

tot

+30

+20

+15

+10

+10

+5

+5

+2

+2 mg

Afwijking van de massa bij de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16 van de wet en het toezicht

                 

van

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1 mg

tot

+30

+20

+15

+10

+10

+5

+5

+2

+2 mg

Metriekkaraatgewichten: afwijking van de massa bij de keuring, de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16 van de wet en het toezicht

                 

van

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2mg

 

tot

+0,5

+0,5

+0,5

+0,5

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2mg

 

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 11, tweede lid, van de wet is niet van toepassing op de in deze paragraaf bedoelde gewichten.

Paragraaf 2. Milligramgewichten van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 en 1000 mg

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De milligramgewichten stemmen overeen met de tekening, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 5.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De gewichten zijn vervaardigd van aluminium.

 • 2 Gewichten van 10 mg of meer mogen van platina of goud vervaardigd zijn; in dat geval zijn de afmetingen zoveel kleiner als met de grotere volumieke massa van deze metalen in overeenstemming is.

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Het getal, aangevende de massa van het gewicht in milligram, is ingestempeld.

 • 2 Onder het getal mag in de gewichten van 10 mg of meer, op overeenkomstige wijze, de massa in metriekkaraat zijn vermeld.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De toegelaten afwijking van de op het gewicht aangegeven massa is vermeld in onderstaande tabel:

Gewicht van

1000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

mg

Afwijking van de massa bij de keuring:

                     

van

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mg

tot

+2,0

+1,7

+1,4

+1,0

+0,8

+0,6

+0,4

+0,2

+0,2

+0,1

mg

Afwijking van de massa bij de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16 van de wet en het toezicht:

                     

van

-1,0

-0,8

-0,7

-0,5

-0,4

0,3

-0,2

-0,2

-0,1

-0,05

mg

tot

+2,0

+2,0

+1,7

+1,4

+1,0

+0,8

+0,6

+0,4

+0,2

+0,2

+0,1

mg

                   

Metriekkaraatgewichten: afwijking van de massa bij de keuring, de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16 van de wet en het toezicht:

                     

van

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

     

mg

tot

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

     

mg

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de wet is niet van toepassing op milligramgewichten.

Hoofdstuk 4. Bepalingen betrefende4 gewichten, bedoeld in artikel 1, onder C onder c, van het IJkreglement

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Op de gewichten, bedoeld in artikel 1, onder C, onder c, van het IJkreglement, is de vermelding van hun nominale massa duidelijk, ondubbelzinnig en gemakkelijk waarneembaar aangebracht, met dien verstande, dat die vermelding bij de gewichten in plaatvorm van 1000 mg en bij de gewichten met een nominale massa kleiner dan 1000 mg, mag geschieden in de vorm van een getal.

 • 2 Bij de gewichten met een nominale massa kleiner dan 1 mg, kan die vermelding geheel achterwege blijven, indien op andere wijze van de nominale massa blijkt.

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Op de gewichten, bedoeld in artikel 44, met een nominale massa van 1 g of meer, met uitzondering van de gewichten in plaatvorm van 1000 mg, zijn voorts vermeld:

 • a. een weinig in het oog vallend fabrieksmerk;

 • b. zo nodig, het gebruiksdoel, waarvoor de gewichten bij uitsluiting zijn bestemd;

 • c. elke andere door de ijkinstelling noodzakelijk geachte aanduiding als aangegeven in de verklaring van toelating.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De gewichten, bedoeld in artikel 44, met een nominale massa van 50 mg of meer dienen zodanig te zijn ingericht, dat de ijkmerken daarop kunnen worden aangebracht, met dien verstande, dat de gewichten in plaatvorm van 1000 mg en de gewichten met een nominale massa van 50 mg of meer, doch kleiner dan 1000 mg, slechts behoeven te zijn ingericht tot het aanbrengen van het eerste deel van het ijkmerk, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder a, van het IJkreglement.

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Voor de gewichten voor gewone weging, bedoeld in artikel 44, waarvan de nominale massa niet kleiner is dan 1 g en niet groter dan 50 kg, zijn de maximaal toelaatbare afwijkingen gelijk aan die, welke voor gewichten van overeenkomstige nominale massa in artikel 4 van deze regeling zijn vastgesteld.

 • 2 Indien de nominale massa van zulke gewichten is gelegen tussen twee opeenvolgende waarden, genoemd in artikel 4, zijn de maximaal toelaatbare afwijkingen gelijk aan:

  • a. de afwijkingen, vastgesteld voor de kleinste van die twee waarden, indien de nominale massa niet groter is dan de helft van de som van die twee waarden;

  • b. de afwijkingen, vastgesteld voor de grootste van die twee waarden, indien de nominale massa groter is dan de helft van de som van die twee waarden.

Artikel 48

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Voor de gewichten voor gewone weging, bedoeld in artikel 44, waarvan de nominale massa groter is dan 50 kg, zijn de maximaal toelaatbare afwijkingen:

 • a. bij de keuring: van 0 tot + 0,16 o/oo van de nominale massa;

 • b. bij de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht: van -0,16 tot +0,16 o/oo van de nominale massa.

Artikel 49

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Voor de gewichten voor fijne weging, bedoeld in artikel 44, waarvan de nominale massa niet kleiner is dan 1 mg en niet groter dan 25 kg, zijn de maximaal toelaatbare afwijkingen gelijk aan die, welke voor gewichten van overeenkomstige nominale massa in de artikelen 37 en 42 zijn vastgesteld.

 • 2 Indien de nominale massa van zulke gewichten is gelegen tussen twee opeenvolgende waarden, genoemd in artikel 37 en 42, zijn de maximaal toelaatbare afwijkingen gelijk aan:

  • a. de afwijkingen, vastgesteld voor de kleinste van die twee waarden, indien de nominale massa niet groter is dan de helft van de som van die twee waarden;

  • b. de afwijkingen, vastgesteld voor de grootste van die twee waarden, indien de nominale massa groter is dan de helft van de som van die twee waarden.

Artikel 50

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Voor de gewichten voor fijne weging, bedoeld in artikel 44, waarvan de nominale massa kleiner is dan 1 mg, onderscheidenlijk de nominale massa groter is dan 25 kg, zijn de maximaal toelaatbare afwijkingen:

 • a. bij de keuring: van 0 tot +10% van de nominale massa, onderscheidenlijk van 0 tot +0,016 o/oo van de nominale massa;

 • b. bij de herkeuring, het onderzoek bedoeld in artikel 16 van de wet en het toezicht: van -5 tot +10% van de nominale massa, onderscheidenlijk van 0 tot +0,016 o/oo van de nominale massa.

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 51

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In afwijking van het bepaalde in de hoofdstukken 2 tot en met 4 geldt dat gewichten, die

 • a. zijn vervaardigd overeenkomstig een toegelaten model dat is onderzocht overeenkomstig de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989, of

 • b. voor 1 mei 1989 zijn aangewezen krachtens artikel 11, derde lid, van de wet en zijn goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989,

  bij de keuring, de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht moeten voldoen aan de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989.

Artikel 52

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De bijlagen, bedoeld in de artikelen 13, 19, 26, 31 en 39 liggen ter inzage bij de ijkinstelling.

Artikel 53

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Na de inwerkingtreding van deze regeling behoren de in de artikelen 13, 19, 26, 31 en 39 van de IJkregeling gewichten (Stcrt. 1989, 83) bedoelde bijlagen bij deze regeling en berusten de krachtens de IJkregeling gewichten (Strct. 1989, 83) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 55

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 56

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: IJkregeling gewichten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven