IJkregeling lengtematen

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 24-12-2000 t/m 31-01-2007

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

  • 1 De bepalingen van deze regeling moeten wat betreft lengtematen in acht worden genomen bij:

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Met de lengtematen, die de in artikel 10, eerste lid, van de wet, bedoelde keuring hebben ondergaan, worden gelijkgesteld lengtematen, die in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel gebracht en die door een gelijkwaardige, door die andere staat erkende instantie zijn gekeurd, mits bij die keuringen aan gelijkwaardige eisen is voldaan.

Hoofdstuk 2. Voorschriften voor lengtematen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Onverminderd hetgeen overigens in deze regeling is bepaald, is tenzij in deze regeling nadrukkelijk anders is bepaald, op de lengtematen de bijlage van toepassing met dien verstande, dat telkens wordt gelezen voor:

  • EEG-modelgoedkeuring: toelating van een model;

  • eerste EEG-ijk: keuring;

  • ijkmerk van eerste EEG-ijk: ijkmerk.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In aanvulling op punt 1.1 van de bijlage geldt dat onder lengtematen mede de bijzondere lengtematen begrepen worden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Punt 6.1.1.4 van de bijlage is niet van toepassing.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In plaats van punt 6.3 van de bijlage geldt: Al deze opschriften moeten zichtbaar en leesbaar nabij het begin van de lengtemaat zijn aangebracht. Indien zulks is aangegeven in de betrokken verklaring van toelating mogen zij echter op een niet afneembaar gedeelte van de lengtemaat zijn aangebracht; in dit geval moet in de verklaring van toelating de plaats van deze opschriften worden aangegeven.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De punten 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 10.1 en 12 van de bijlage zijn niet van toepassing.

Paragraaf 2. Bepalingen voor bijzondere lengtematen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In aanvulling op punt 4.1 van de bijlage geldt, dat de verdeling van bijzondere lengtematen onderbroken mag zijn.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In plaats van punt 6.1.2.3 van de bijlage geldt dat zo nodig op de bijzondere lengtematen het gebruiksdoel, waarvoor zij bij uitsluiting zijn bestemd, wordt vermeld.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De punten 4.2 en 9 van de bijlage zijn niet van toepassing op bijzondere lengtematen.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 geldt dat lengtematen, die

  • a. zijn vervaardigd overeenkomstig een toegelaten model dat is onderzocht overeenkomstig de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989, of

  • b. voor 1 mei 1989 zijn aangewezen krachtens artikel 11, derde lid, van de wet en zijn goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989,

bij de keuring, de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht moeten voldoen aan de bepalingen van de IJkbeschikking, zoals deze luidden tot 1 mei 1989.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de krachtens de IJkregeling lengtematen (Stcrt.1989, 83) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

De IJkregeling lengtematen (Stcrt. 1989, 83) wordt ingetrokken.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: IJkregeling lengtematen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven