Wijzigingswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (geïntegreerd middelenbeheer)

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-07-1999 t/m heden

Wet van 11 december 1997, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale fondsen (geïntegreerd middelenbeheer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetten te wijzigen teneinde het middelenbeheer in de sociale fondsen te integreren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL V. OVERGANGSBEPALING

Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen, in overeenstemming met de Sociale Verzekeringsbank, het Landelijk instituut sociale verzekeringen en het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1a van de Ziekenfondswet afzonderlijk, financiële middelen, leningsarrangementen of beleggingen met betrekking tot de hen toebehorende fondsen aanwijzen waarop deze wet gedurende een door hen te bepalen periode niet van toepassing is, indien toepassing van deze wet naar hun oordeel ondoelmatig zou zijn.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 11 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven