Wijziging Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 19-12-1997 t/m 30-12-2004

Ministeriële regeling houdende wijziging van de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen in verband met de verstrekking van subsidies voor experimenten en projecten op het terrein van de zorg voor het behoud van monumenten van bouwkunst alsmede vaststelling van de subsidieplafonds voor die subsidieverstrekking in 1998

Gelet op artikel 11, vijfde lid, en 13, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 In afwijking van artikel 12a van de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen worden aanvragen voor een subsidie voor een experiment of project als bedoeld in artikel 10a, waarvan de uitvoering in 1998 is voorgenomen, ingediend vóór 1 februari 1998.

  • 2 De beslissing op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt genomen vóór 1 april 1998.

Artikel III

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Voor het verstrekken van subsidie voor experimenten en projecten als bedoeld in artikel 10a is in de periode 1 januari 1998 tot 1 maart 1998 waarop artikel II van toepassing is, 2,5 miljoen gulden beschikbaar.

  • 2 Voor het verstrekken van subsidie voor experimenten en projecten als bedoeld in artikel 10a is in de periode 1 oktober 1998 tot 1 januari 1999 2,5 miljoen gulden beschikbaar.

  • 3 Een subsidie als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt geweigerd voor zover door verstrekking het daarvoor in het eerste, onderscheidenlijk tweede lid genoemde bedrag zou worden overschreden.

  • 4 De minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op de aanvragen voor een subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

A. Nuis

Naar boven