Wijziging energieprogramma en wijziging beschikbare bedragen en aanvraagperiodes

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 18-12-1997 t/m 10-06-2005

Ministeriële regeling houdende wijziging van een energieprogramma, wijziging van voor reeds eerder vastgestelde energieprogramma’s beschikbare bedragen alsmede wijzigingen van de periodes in 1997 dat aanvragen om subsidies voor die energieprogramma’s kunnen worden ingediend

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 5 en 6, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling van 13 maart 1997, houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periodes in 1997 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend (eerste tranche).]

Artikel II

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling van 3 juli 1997, houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periodes in 1997 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend alsmede wijziging van het voor een reeds eerder vastgesteld energieprogramma beschikbare bedrag (tweede tranche)]

Artikel III

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1997 ontvangen aanvragen op grond van het Besluit subsidies energieprogramma’s wordt vastgesteld op f 128.220.000,-.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 11 december 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven