Klachtenregeling Rijksrecherche 1997

[Regeling vervallen per 30-09-2006.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 29-09-2006

Regeling houdende de vaststelling van regels ten aanzien van de behandeling van klachten over het optreden van de bij de Rijksrecherche werkzame bijzondere ambtenaren van politie

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 61 en 62 van de Politiewet 1993;

Overwegende, dat het noodzakelijk is regels vast te stellen over de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van de bij de Rijksrecherche werkzame bijzondere ambtenaren van politie;

Overwegende, dat het voor een goed functioneren van de organisatie van de Rijksrecherche wenselijk is dat klachten over het optreden van de bij de Rijksrecherche werkzame bijzondere ambtenaren van politie op een deugdelijke en zorgvuldige wijze worden afgedaan;

Stelt vast:

de volgende regels over de behandeling, het onderzoek en de afdoening van klachten over het optreden van de bij de Rijksrecherche werkzame bijzondere ambtenaren van politie.

Artikel 1. Definitiebepaling

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

bijzondere ambtenaar van politie:

de ambtenaar van politie werkzaam bij de Rijksrecherche, als bedoeld in artikel 43 van de Politiewet 1993; alsmede de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van die bijzondere ambtenaren van politie;

ambtenaar:

de bijzondere ambtenaar van politie, tegen wie de klacht is ingediend;

beheerder:

het College van procureurs-generaal;

procureur-generaal:

de door het College van procureurs-generaal aangewezen procureur-generaal;

de klachtencommissie BAP:

de commissie als bedoeld in artikel 2;

directeur Rijksrecherche:

de directeur van de bijzondere ambtenaren werkzaam bij de Rijksrecherche.

Artikel 2. De klachtencommissie BAP

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 Er is een klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie (BAP), die de procureur-generaal of de directeur Rijksrecherche gevraagd of ongevraagd adviseert over de afdoening van klachten over het optreden van de bijzondere ambtenaar van politie.

 • 2 De klachtencommissie BAP bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste drie onafhankelijke leden en een ambtelijk secretaris.

 • 3 De leden worden benoemd uit de commissie die, ingevolge artikel 62 van de Politiewet 1993, adviseert over de afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van politie van het Korps landelijke politie- diensten.

 • 4 De leden worden voor een periode van drie jaar door de beheerder benoemd. De leden zijn éénmaal opnieuw te benoemen.

 • 5 De klachtencommissie BAP stelt regels vast omtrent haar werkwijze.

Artikel 3. Het indienen van een klacht

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 Een ieder kan een klacht indienen over de wijze waarop een ambtenaar zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen.

 • 2 Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de gedraging, waarover wordt geklaagd heeft plaatsgevonden, dan wel bij de beheerder of de directeur Rijksrecherche.

 • 3 Voor zover de klacht niet is ingediend bij de directeur Rijksrecherche, wordt de klacht zo spoedig mogelijk naar hem doorgezonden.

 • 4 Een klacht wordt ingediend binnen een jaar nadat de gedraging waarover wordt geklaagd, heeft plaatsgevonden.

Artikel 4. Een klacht

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 Een klacht bevat de navolgende gegevens:

  • a. de naam en het adres van de klager;

  • b. zoveel mogelijk een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en de mededeling tegen welke ambtenaar of ambtenaren de klacht gericht is;

  • c. de bezwaren tegen de gedraging waarop de klacht betrekking heeft.

 • 2 In het geval vermelding van een of meer van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, achterwege is gebleven, wordt klager in staat gesteld binnen een termijn van 14 dagen de gegevens aan te vullen.

Artikel 5. De ontvangstbevestiging

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 De directeur Rijksrecherche bevestigt terstond schriftelijk de ontvangst van de klacht en maakt daarbij melding van het verloop van de procedure.

 • 2 Tezelfdertijd wordt een afschrift van de klacht gezonden naar:

Artikel 6. Het onderzoek

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

De directeur Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de klacht, indien deze betrekking heeft op een gedraging van een ambtenaar. De directeur Rijksrecherche treft een regeling met betrekking tot het onderzoek.

Artikel 7. Het achterwege laten van onderzoek

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 De directeur Rijksrecherche kan onderzoek naar een klacht achterwege laten in het geval:

  • a. de klacht niet binnen de termijn, genoemd in artikel 3, vierde lid, is ingediend;

  • b. de klacht niet de gegevens bevat, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en de klager niet binnen 14 dagen voor aanvulling heeft zorg gedragen;

  • c. het belang voor klager kennelijk onvoldoende is;

  • d. de klacht kennelijk ongegrond is.

 • 2 Van een beslissing als bedoeld in het eerste lid, stelt de directeur Rijksrecherche de klager, de klachtencommissie BAP en de personen genoemd in artikel 5, tweede lid, binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

Artikel 8. Schorsing van het onderzoek

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 Een onderzoek naar een klacht, voorzover die betrekking heeft op een misdrijf, blijft achterwege zo lang terzake een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel een klacht als bedoeld in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering aanhangig is.

 • 2 De directeur Rijksrecherche stelt de klager, de klachtencommissie BAP, en de personen genoemd in artikel 5, tweede lid, onverwijld van de schorsing schriftelijk in kennis.

Artikel 9. De wijze van onderzoek en rapportage

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 De amtenaar wordt om een schriftelijke reactie op de klacht gevraagd.

 • 2 De klager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de reactie van de ambtenaar.

 • 3 De ambtenaar, de klager en eventuele getuigen worden in de gelegenheid gesteld hun standpunt mondeling toe te lichten.

 • 4 De ambtenaar en de klager kunnen zich laten bijstaan door een door hen aan te wijzen persoon.

 • 5 Van de resultaten van het onderzoek wordt ter afdoening een rapportage opgesteld, die terstond in afschrift aan de procureur-generaal en de klachtencommissie BAP wordt gezonden.

Artikel 10. Visie procureure-generaal

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

De directeur Rijksrecherche stelt de procureur-generaal in de gelegenheid zijn visie op de onderzochte gedraging kenbaar te maken.

Artikel 11. Advies van de klachtencommissie BAP

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 In het geval de aard van de klacht daartoe aanleiding geeft, kan de procureur-generaal of de directeur Rijksrecherche voor afdoening van de klacht advies vragen aan de klachtencommissie BAP.

 • 2 In het geval de klachtencommissie BAP de procureur-generaal of de directeur Rijksrecherche ongevraagd van advies wil dienen, stelt zij hen daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

 • 3 In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, stelt de procureur-generaal of de directeur Rijks-recherche de klager en de ambtenaar daarvan schriftelijk in kennis, waarbij melding wordt gemaakt van een verlenging van de behandelingsduur met vier weken.

Artikel 12. Onderzoek door de klachtencomissie BAP

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 De klachtencommissie BAP krijgt van de procureur-generaal of de directeur Rijksrecherche alle gegevens, die de commissie voor advisering nodig acht.

 • 2 De klachtencommissie BAP kan de klager, de ambtenaar, getuigen of deskundigen schriftelijk danwel mondeling horen.

Artikel 13. Afdoening

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 De directeur Rijksrecherche neemt een met redenen omklede schriftelijke beslissing over de vraag of de wijze waarop de ambtenaar zich heeft gedragen naar zijn oordeel al dan niet behoorlijk is geweest.

 • 2 De directeur Rijksrecherche stelt de klager, en de personen bedoeld in artikel 5, tweede lid, schriftelijk in kennis van zijn beslissing.

Artikel 14. Termijnen van afdoening

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 Een klacht wordt afgedaan binnen zes weken na ontvangst.

 • 2 In het geval de klachtencommissie BAP een advies uitbrengt over de afdoening van de klacht, wordt de klacht afgedaan binnen tien weken na ontvangst.

 • 3 In het geval de afdoeningstermijn niet gehaald wordt, stelt de directeur Rijksrecherche de klager en de ambtenaar schriftelijk in kennis van de redenen die daaraan ten grondslag liggen, alsmede van de termijn waarbinnen afdoening alsnog valt te verwachten.

Artikel 15. Registratie en publicatie

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

 • 1 De procureur-generaal registreert de bij de directeur Rijksrecherche ingediende klachten en de daarop genomen beslissingen.

  Hij publiceert de aldus verkregen gegevens tenminste éénmaal per jaar in een openbaar verslag, dat wordt aangeboden aan het College van procureurs-generaal.

 • 2 Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat geen gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn.

 • 3 Het verslag, bedoeld in het eerste lid, schenkt bijzondere aandacht aan de vraag in hoeverre bepaalde klachten wijzen op structurele tekortkomingen in het functioneren van de Rijksrecherche en, indien nodig, aan de middelen om deze tekortkomingen op te heffen.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 18. Citeertitel

[Regeling vervallen per 30-09-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Klachtenregeling Rijksrecherche 1997.

Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant. Van de plaatsing wordt mededeling gedaan in het Algemeen Politieblad.

Den Haag, 11 december 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven