Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-04-1998 t/m 30-06-2014

Besluit van 10 december 1997, houdende uitvoering van artikel 34, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 december 1996, nr. J. 9611696, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

De Raad van State gehoord (advies van 27 januari 1997, No. W11.96.0576.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 december 1997, nr. J. 973032, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

In dit besluit wordt onder soorten mede verstaan: ondersoorten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Als soorten of categorieën waarvan dieren mogen worden gehouden met het oog op de productie van van die dieren afkomstige producten, worden aangewezen de soorten en categorieën die worden genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

  • 1 Voor een tijdvak van tien jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, worden voorts aangewezen de soorten en categorieën van dieren, voor zover de houder van tot die soort of categorie behorende dieren kan aantonen dat deze dieren door hem of zijn bedrijfsvoorgangers:

    • a. op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit werden gehouden met het oog op de productie van van die dieren afkomstige producten, en

    • b. sinds dat tijdstip met het oog op de productie van van die dieren afkomstige producten ononderbroken zijn gehouden.

  • 2 Het eerste lid is slechts van toepassing voor zover de in dat lid bedoelde houder kan aantonen dat het gehouden aantal van de in dat lid bedoelde dieren niet groter is dan het aantal dat door de houder of zijn bedrijfsvoorgangers op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit werd gehouden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is voorgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat de inwerkingtreding van dit besluit bij wet wordt geregeld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de tiende februari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Aangewezen soorten en categorieën van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren afkomstige producten.

SOORTEN

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Van de klasse Mammalia (Zoogdieren):

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Oryctolagus cuniculus

(Konijn)

Rattus norvegicus

(Bruine rat)

Mus musculus

(Tamme muis)

Cavia porcellus

(Cavia)

Mesocricetus auratus

(Goudhamster)

Meriones unguiculatus

(Gerbil)

Mustela vison

(Nerts)

Equus caballus

(Paard)

Equus asinus

(Ezel)

Sus scrofa

(Varken)

Capra hircus

(Geit)

Bos taurus

(Rund)

Bubalus bubalis

(Waterbuffel)

Cervus dama dama

(Damhert)

Cervus elaphus

(Middeneuropees edelhert)

Ovis aries

(Schaap)

   

Van de klasse Aves (Vogels):

 
   

Struthio camelus

(Struisvogel)

Dromaius novaehollandiae

(Emoe)

Rhea americana

(Nandoe)

Anas platyrhynchos

(Peking eend)

Anser cygnoides

(Knobbelgans)

Anser anser

(Grauwe gans)

Gallus gallus

(Kip)

Perdix perdix

(Patrijs)

Meleagris gallopavo

(Kalkoen)

Phasianus colchicus

(Fazant)

Numida meleagris

(Helmparelhoen)

Columbia livia

(Vleesduif)

   

Van de superklasse Pisces (Vissen):

 
   

Osmerus eperlanus

(Spiering)

Salmo trutta fario

(Beekforel)

Salmo trutta trutta

(Zeeforel)

Oncorhynchus mykiss

(Regenboogforel)

Salmo salar

(Zalm)

Anguilla anguilla

(Aal)

Clarias gariepinus

(Afrikaanse meerval)

Silurus glanis

(Meerval)

Perca fluviatilis

(Baars)

Stizostedion lucioperca

(Snoekbaars)

Scophthalmus maximus

(Tarbot)

Dicentrarchus labrax

(Zeebaars)

Pagellus bogaraveo

(Zeebrasem)

Esox lucius

(Snoek)

Sparus aurata

(Goudbrasem)

Tilapia spec.

(Tilapia)

Hoplosternum litterale

(Kwi kwi)

   

Van de klasse der Crustacea (Kreeften):

 
   

Homarus gammarus

(Europese zeekreeft)

Homarus americanus

(Amerikaanse zeekreeft)

Astracus leptodactylus

(Turkse zoetwaterkreeft)

Orconectus limosus

(Amerikaanse rivierkreeft)

Procambarus clarkii

(Louisiana- of Rode rivierkreeft)

Palinurus spec.

(Langoest)

Eriocheir sinensis

(Chinese wolhandkrab)

Cancer pagurus

(Noordzeekrab)

Cladocera

(Watervlo)

Copepoda

(Roeipootkreeftje)

Balanus spec.

(Zeepok)

Artemia salina

(Pekelkreeftje)

Artemia franciscana

(Zoutkreeftje)

Artemia gracilis

(Amerikaans Zoutkreeftje)

Daphnia pulex

(Watervlo)

Moina macropoda

(Japanse watervlo)

   

Van de klasse Bivalva (Tweekleppigen):

 
   

Mytilus edulis

(Gewone mossel)

Ostrea edulis

(Gewone oester)

Crassostrea gigas

(Japanse oester)

Crassostrea angulata

(Portugese oester)

Crassostrea virginica

(Amerikaanse oester)

Cerastoderma edule

(Kokkel)

Pecten maximus

(St. Jacobschelp)

Veneridae

(Palourdes, Venusschelp, Praireschelp, Clamschelp en Vernis)

Glycimeris glycimeris

(Amandes)

Donax trunculus

(Zaagje)

Donax vittatus

(Zaagje)

Spisula subtrunculata

(Strandschelp)

   

Van de klasse Gastropoda (Slakken):

 
   

Helix pomatia

(Wijngaardslak)

Littorina littorea

(Gewone alikruik)

Helix aspersa

(Segrijnslak)

Achatina fulica

(Achaatslak)

   

Van de klasse Insecta (Insekten):

 
   

Blaberus craniifer

(Doodskopkakkerlak)

Blaptica dubia

(Argentijnse boskakkerlak)

Periplaneta americana

(Amerikaanse kakkerlak)

Acheta domesticus

(Huiskrekel)

Gryllus bimaculatus

(Tweevlek krekel)

Locusta migratoria

(Treksprinkhaan)

Schistocerca gregaria

(Woestijn sprinkhaan)

Caruasius morosus

(Indische wandelende tak)

Baculum extradentatum

(Annam-wandelende tak)

Pachnoda butana

(Gouden tor)

Pachnoda aemole

(Gouden tor)

Pachnoda marginata

(Gouden tor)

Alphitobius diaperinus

(Buffalokever)

Zophobas morio

(Reuzenmeeltor)

Sitophilus ganarius

(Graanklander)

Sitophilus oryzae

(Rijstklander)

Drosophila hydei

(Fruitvlieg)

Drosophilia melanogaster

(Fruitvlieg)

Musca dom. var.

(Krulvleugelvlieg)

Galleria mellonella

(Grote wasmot)

Achroea grisella

(Kleine wasmot)

Sitotroga cerealella

(Graanmot)

Plodia interpunctella

(Zadenmot, Indische meelmot)

Pyralis farinalis

(Meelmot)

Calliphoridae

(Vleesvlieg)

Apis mellifica

(Honingbij)

Tenebrio molitor

(Meeltor)

Chironomidae

(Vedermug)

Vespidiae

(Wesp)

   

Van de lagere diersoorten:

 
   

Lumbricus rubellus

(Rode worm)

Lumbricus terrestris

(Dauwpier, Regenworm)

Eisenia foetida

(Mestpier)

Arenicola marina

(Zeepier)

Dendrobeana veneta

(Canadese bosworm)

Polychaetae

(Borstelworm)

Brachionus spec.

(Raderdier)

Arenicolides ecaudata

 

Categorieën

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

  • alle kruisingen tussen de in deze bijlage genoemde soorten

  • de kruising tussen de Bos indicus en de Bos taurus

Naar boven