Regeling informatie sociale werkvoorziening 1998

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 21-09-2004

Regeling informatie sociale werkvoorziening 1998

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, vijfde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. de wet:

  de Wet sociale werkvoorziening;

  b. de minister:

  de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 In deze regeling wordt onder de gemeente of het samenwerkingsverband tevens verstaan de gemeente die:

  • a. personen op de wachtlijst, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening heeft staan waarvoor door het Rijk over 1998 geen subsidie in het kader van de wet is verleend;

  • b. één of meer dienstbetrekkingen is aangegaan dan wel één of meer arbeidsovereenkomsten tot stand heeft doen komen met personen die behoren tot de doelgroep van de wet, maar waarvoor door het Rijk over 1998 geen subsidie in het kader van de wet is verleend.

Artikel 2. Structurele informatievoorziening

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1998 de subsidie is verleend verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 juli 1999 de in bijlage 1a bij deze regeling behorende jaaropgave. De jaaropgave is voorzien van een accountantsverklaring die is ingericht volgens het model dat als bijlage 1b uiterlijk op 1 maart 1998 bij deze regeling wordt opgenomen en is opgesteld met inachtneming van het in bijlage 1c neergelegde protocol, dat eveneens uiterlijk op 1 maart 1998 bij deze regeling wordt opgenomen.

 • 2 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1998 de subsidie is verleend verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 mei 1999 de voorlopige financiële informatie, bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 3 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1998 de subsidie is verleend verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 maart 1999 de voorlopige volume informatie, bedoeld in bijlage 3 bij deze regeling.

 • 4 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1998 de subsidie is verleend verstrekt aan de minister uiterlijk op 1 maart 1999 de jaarstatistiek Wet sociale werkvoorziening, bedoeld in bijlage 4 bij deze regeling.

 • 5 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1998 de subsidie is verleend draagt er zorg voor dat voor de subsidievaststelling over 1998 ten minste de in bijlage 5 bij deze regeling bedoelde gegevens met betrekking tot het toezicht van de minister in de administratie zijn vastgelegd.

 • 6 De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1998 de subsidie is verleend en over 1998 de wachtlijst beheert, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening, draagt er zorg voor dat in de gemeentelijke administratie informatie wordt vastgelegd over de opvang van personen buiten het kader van de wet, die op 31 december 1997 tot de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening behoorden, zoals die wet luidde tot de datum van inwerkingtreding van de wet, en die na een herindicatie, bedoeld in artikel 11 van de wet, niet tot de doelgroep van de wet behoren. De informatie wordt ingericht overeenkomstig bijlage 6, welke ten minste eenmaal per kwartaal wordt geactualiseerd en ten minste gedurende 5 jaren wordt bewaard.

Artikel 3. Aanvullende informatievoorziening

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1998 de subsidie is verleend verstrekt de minister desgevraagd aanvullende informatie of gegevens die verband houden met de uitvoering van de wet, binnen een daartoe door de minister vastgestelde termijn en op een door de minister aangewezen wijze.

Artikel 4. Verstrekken van gegevens of informatie aan derden

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Op verzoek van de minister verstrekt de gemeente of het samenwerkingsverband aan wie over het subsidiejaar 1998 de subsidie is verleend gegevens of informatie, bedoeld in de artikelen 2 en 3, aan personen of instanties die in zijn opdracht informatie vragen of de gegevens bewerken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 2 De bij deze regeling behorende bijlagen liggen, met uitzondering van bijlage 1b en bijlage 1c, met ingang van 1 januari 1998 ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 3 Bijlage 1b en bijlage 1c liggen met ingang van 1 maart 1998 ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie sociale werkvoorziening 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 december 1997

De

Minister

voornoemd,

w.g. A.P.W. Melkert

Naar boven