Regeling rekening-courantverhouding sociale verzekeringen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 09-07-2002 t/m 31-12-2005

Regeling rekening-courantverhouding sociale verzekeringen

De Minister van Financiën,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 67, vijfde, zesde en zevende lid, 68, tweede lid en 72, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, artikel 41, vierde, negende en tiende lid van de Wet financiering volksverzekeringen en artikel 72a, derde, vierde, negende en tiende lid, van de Ziekenfondswet.

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Financiën;

b. het UWV:

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

c. een rekening-courant:

een rekening in de centrale administratie van ’s Rijks schatkist bij het ministerie van Financiën op naam van een rekening-couranthouder, waarop dagelijks worden bijgehouden het geldelijk tegoed (positief of negatief) van de betrokken rekening-couranthouder bij het Rijk en de mutaties in het tegoed;

d. de rekening-couranthouder:

de Sociale verzekeringsbank, het UWV of het College zorgverzekeringen, ieder voor zover het hem aangaat;

e. Aibor:

het rentetarief dat dagelijks door De Nederlandsche Bank N.V. wordt berekend op basis van rentetarieven waartegen banken bereid zijn interbancair geld uit te lenen.

Artikel 2. De rekening-couranthouders

[Vervallen per 01-01-2006]

In de centrale administratie van ’s Rijks schatkist worden de volgende rekeningen-courant geopend:

 • a. één rekening-courant op naam van de Sociale Verzekeringsbank ten behoeve van de financiële middelen van het Algemeen Kinderbijslagfonds, het Algemeen Ouderdomsfonds en het Algemeen Nabestaandenfonds;

 • b. één of meer rekeningen-courant op naam van het UWV ten behoeve van de financiële middelen van de fondsen die het UWV beheert:

 • c. één rekening-courant op naam van het College zorgverzekeringen ten behoeve van de financiële middelen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Kas op grond van artikel 1p van de Ziekenfondswet.

Artikel 3. Crediteringen

[Vervallen per 01-01-2006]

Ten gunste van de in artikel 2 bedoelde rekeningen-courant worden in elk geval geboekt:

 • a. de bijdragen van het Rijk aan de Algemene Kas en aan de fondsen die door de rekening-couranthouders worden beheerd;

 • b. de afdrachten van de door de Rijksbelastingdienst geïnde premies aan de fondsen die door de rekening-couranthouders worden beheerd;

 • c. de bijschrijvingen op het tegoed van ’s Rijks schatkist bij de Nederlandsche Bank N.V. door of ten behoeve van de rekening-couranthouders.

Artikel 4. Debiteringen

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ten laste van de in artikel 2 bedoelde rekeningen-courant worden in elk geval geboekt:

  • a. de afdrachten door de rekening-couranthouders ten gunste van het tegoed dat een onderdeel van het Rijk of een derde bij ’s Rijks schatkist in rekening-courant aanhoudt;

  • b. de eventuele terugbetalingen aan de Rijksbelastingdienst samenhangende met de afdrachten bedoeld in artikel 3, onderdeel b;

  • c. de afschrijvingen van het tegoed van ’s Rijks schatkist bij de Nederlandsche Bank N.V. door de rekening-couranthouders.

 • 2 Elke boeking ten laste van een rekening-courant vindt plaats nadat de rekening-couranthouder daartoe tijdig schriftelijk of electronisch een opdracht bij de minister heeft ingediend.

 • 3 De minister kan voorschrijven dat elke opdracht van een rekening-couranthouder schriftelijk of electronisch wordt ondertekend door twee daartoe bevoegde functionarissen van wie de handtekeningen vooraf bij hem zijn gedeponeerd.

Artikel 5. Rente-arrangement

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Over de dagelijkse credit-saldi van elk van de rekeningen-courant wordt door de minister een rente vergoed die gelijk is aan het 12-maands Aibor van de desbetreffende dag.

 • 2 Over de dagelijkse debet-saldi van elk van de rekeningen-courant wordt door de rekening-couranthouders een rente betaald die gelijk is aan het 1-maands Aibor.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt door de minister aan het UWV over het gedurende het gehele jaar aanwezige minimale creditsaldo van de rekening-courant ten behoeve van de financiële middelen van de gezamenlijke wachtgeldfondsen een rente vergoed die gelijk is aan het effectief rendement op staatsobligaties met een resterende looptijd van 5 tot 6 jaar verhoogd met 10 basispunten. Voor de dagsaldi die boven dit minimale creditsaldo uitkomen, wordt over die meerdere saldi een aanvullende rente berekend. Daarvoor is het bepaalde in het eerste lid van toepassing.

 • 4 De minister deelt de geldende rentepercentages schriftelijk aan de rekening-couranthouders mee.

 • 5 De rente wordt jaarlijks achteraf, met valuta-datum 31 december van het jaar waarop de renteberekening betrekking heeft, ten gunste respectievelijk ten laste van de rekeningen-courant geboekt. Daartoe stelt de minister een rentenota op.

Artikel 6. Informatieverschaffing

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister doet op werkdagen, niet later dan 15.30 uur, van de saldi en de mutaties in de saldi van de rekeningen-courant schriftelijk of electronisch mededeling aan de rekening-couranthouders.

 • 2 De rekening-couranthouders doen op werkdagen aan de minister:

  • a. vóór 9.30 uur schriftelijk of electronisch een opdracht toekomen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, met daarbij een prognose van de kasopnamen en de kasafstortingen met betrekking tot de desbetreffende dag en de eerste drie daarop volgende werkdagen; een en ander conform het model ’Dagprognose’, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

  • b. vóór 12.30 uur telefonisch of electronisch een overzicht toekomen van de bijschrijvingen als bedoeld in artikel 3, onderdeel c.

 • 3 Voor aanvang van een kalenderjaar verstrekken de rekening-couranthouders met betrekking tot dat jaar een globale raming van de saldi van de rekeningen-courant en van de mutaties daarin, conform het model ’Jaarprognose’, opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 4 De in het derde lid bedoelde globale ramingen worden maandelijks geactualiseerd en worden uiterlijk op de eerste werkdag van de maand aan de minister verstrekt. Deze actualisering wordt verwerkt conform het model ’Maandprognose’, opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 7. Financiële middelen buiten de rekening-courant

[Vervallen per 01-01-2006]

Het College voor zorgverzekeringen is bevoegd een bedrag van ten hoogste 2,5 (tweeëneenhalf) miljoen euro buiten de rekening-courant te houden.

Artikel 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rekening-courantverhouding sociale verzekeringen.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

 • 3 Zij wordt in de Staatscourant geplaatst en wordt tevens opgenomen in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid (HAFIR) van het ministerie van Financiën.

Den Haag, 10 december 1997

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina