Regeling vaststelling regels voor de keuring van auto’s

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 20-11-2008 t/m 30-04-2009

Regeling vaststelling regels voor de keuring van auto’s

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 159 en 160 van het Besluit personenvervoer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Als regels voor de keuring van auto’s worden vastgesteld de regels welke als bijlage bij deze regeling zijn gevoegd.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In aanvulling op artikel 1 zijn de volgende eisen van toepassing:

  • a. rolstoelvastzetsystemen en veiligheidssystemen voor passagiers met beperkingen of een handicap moeten voldoen aan de eisen, bedoeld in NEN-ISO 10542-1 tot en met NEN-ISO 10542-5;

  • b. de rolstoelvastzetsystemen en veiligheidssystemen moeten in het voertuig zijn ingebouwd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het systeem;

  • c. autogordels voor die plaatsen die worden gebruikt voor het vervoer van één of meer passagiers in een rolstoel moeten voldoen aan richtlijn 77/541/EEG;

  • d. de vrije ruimte voor een rolstoelplaats moet bestaan uit een fictief blok met een lengte van 120 cm, een hoogte van 140 cm, een breedte van 68 cm tot een hoogte van 60 cm en een breedte van 50 cm daarboven, waarvan een van de korte ribben aan het bovenvlak is afgerond met een straal van 90 cm. Deze maten mogen worden verminderd tot een lengtemaat van 110 cm in situaties waarin meerdere rolstoelen in elkaars verlengde worden geplaatst en tot een breedtemaat van 65 cm in situaties waarin meerdere rolstoelen naast elkaar worden geplaatst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 augustus 1994, nr. F 20740006/JZ, Stcrt. 151, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling regels voor de keuring van auto’s.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven