Uitvoeringsregeling E.E.T. 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

Uitvoeringsregeling E.E.T. 1998

De Minister van Economische Zaken,

handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op de artikelen, 1, 2, eerste lid, 3, eerste lid, 6, 7, tweede lid, 8, derde lid, 14, derde lid, en 19, tweede lid, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder een E.E.T.-kiemproject: een E.E.T.-project dat:

  • a. betrekking heeft op fundamenteel onderzoek of industrieel onderzoek of een combinatie van deze activiteiten,

  • b. wordt uitgevoerd binnen een periode van ten hoogste één jaar,

  • c. gepaard gaat met zodanige onzekerheden over de technologie dat de deelnemers in het samenwerkingsverband geen financiële bijdrage aan het project willen leveren voor een periode van meer dan één jaar en

  • d. de voorbereiding vormt voor een E.E.T.-project met een looptijd van ten minste twee jaar.

 • 2 Onder een E.E.T.-kiemproject wordt niet verstaan een E.E.T.-project dat een vervolg betreft op een ander E.E.T.-kiemproject waarvoor reeds aan de deelnemers in het samenwerkingsverband op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie subsidie is verleend.

 • 3 Tot de proces- en productie-industrie worden in het kader van deze regeling niet gerekend bedrijven die volgens de Bedrijfsclassificatie Standaard Bedrijfsindeling 1993 worden ingedeeld in de categorieën:

  • 01 Landbouw, jacht en dienstverlening ten behoeve van landbouw en jacht;

  • 02 Bosbouw en dienstverlening ten behoeve van bosbouw;

  • 05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren en dienstverlening ten behoeve van visserij.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Als doelstellingen in het kader van het streven naar ecologische duurzaamheid als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie, worden vastgesteld:

 • 1º. substantiële toename van de efficiëntie van productieprocessen ten aanzien van het verbruik van grondstoffen, hulpstoffen, energie of (koel)water in de Nederlandse proces-en productie-industrie;

 • 2º. substantiële vermindering van het ontstaan en de verspreiding van emissies en niet bruikbare reststoffen in de Nederlandse proces- en productie-industrie;

 • 3º. volledige integratie van het milieu in het productontwikkelingsproces;

 • 4º. substantiële beperking van emissies en energieverbruik in de sector verkeer en vervoer;

 • 5º. substantieel gebruik van hernieuwbare grondstoffen;

 • 6º. substantieel gebruik van duurzame energiebronnen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De minimale omvang van de eigen bijdrage van een deelnemer in een samenwerkingsverband aan diens aandeel in de projectkosten wordt vastgesteld op 25 procent.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Het in artikel 3, eerste lid, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie, bedoelde maximale subsidiebedrag wordt vastgesteld op:

 • a. € 113 500 voor een E.E.T.-kiemproject;

 • b. € 4 538 000 voor een ander E.E.T.-project dan een E.E.T.-kiemproject.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Als perioden na afloop waarvan de aanvragen voor E.E.T.-projecten die in die perioden zijn ontvangen, worden behandeld, worden vastgesteld:

  • a. 17 december 1997 tot en met 30 maart 1998;

  • b. 17 augustus 1998 tot en met 16 november 1998.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie op aanvragen voor E.E.T.-kiemprojecten, ontvangen in elk van de in het eerste lid genoemde perioden, wordt vastgesteld op f 2.500.000,00 per periode.

 • 3 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies in 1998 op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie op aanvragen voor andere E.E.T.-projecten dan kiemprojecten, ontvangen in de periode van 17 december 1997 tot en met 30 maart 1998, wordt vastgesteld op f 45.000.000,00, en het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies in 1999 op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie op aanvragen voor andere E.E.T.-projecten dan kiemprojecten, ontvangen in de periode van 17 augustus 1998 tot en met 16 november 1998, wordt vastgesteld op f 55.000.000,00.

 • 4 Indien van de bedragen die ingevolge het tweede en het derde lid beschikbaar zijn voor aanvragen, ontvangen in de in het eerste lid, onder a, genoemde periode, na behandeling van die aanvragen een deel resteert, wordt dat deel toegevoegd aan het bedrag dat ingevolge het derde lid beschikbaar is voor aanvragen, ontvangen in de in het eerste lid, onder b, genoemde periode.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Als economische en technologische doelstellingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie, worden vastgesteld:

  • a. het realiseren van een duurzame economische groei;

  • b. het bijdragen aan het vergroten van de technische innovativiteit van het bedrijfsleven en van de kennisinfrastructuur in Nederland;

  • c. het structureel verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de kennisinfrastructuur.

 • 2 Voor de rangschikking door de Adviescommissie E.E.T. wegen even zwaar:

  • a. het bijdragen aan de in artikel 2 genoemde doelstellingen,

  • b. de in het eerste lid, onder a, genoemde doelstelling en

  • c. de in het eerste lid, onder b en c, genoemde doelstellingen tezamen.

 • 3 Voor aanvragen die het vervolg betreffen van een ander E.E.T.-project dan een E.E.T.-kiemproject, waarvoor reeds op grond van de Subsidieregeling economie, ecologie en technologie of het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie subsidie is verleend, kan de Adviescommissie E.E.T. een extra waardering toekennen van ten hoogste een derde van de voor het bijdragen aan de in het tweede lid bedoelde doelstellingen maximaal te verkrijgen waardering.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 3 Het formulier, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van het Besluit economie, ecologie en technologie, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling E.E.T. 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant.

‘s-Gravenhage, 10 december 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven