Wijzigingsbesluit Besluit Infrastructuurfonds (Aanpassing aan Derde tranche Awb)

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 23-02-1998 t/m 31-12-2021

Besluit van 9 december 1997, houdende wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds (aanpassing aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en andere wijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 juni 1997, nr. DGP/WJZ/V723185, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Gelet op de artikelen 8 en 9 van de Wet Infrastructuurfonds;

De Raad van State gehoord, advies van 27 augustus 1997, nr. W09.97.0363;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 december 1997, nr. DGP/WJZ/V-725902, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

[Red: Wijzigt het Besluit Infrastructuurfonds.]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit besluit is niet van toepassing op bijdragen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt en op de behandeling van bezwaren en beroepen inzake aanvragen om bijdragen, waarop vóór de inwerkingtreding van dit besluit is beslist.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Dit besluit treedt in werking twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998, met uitzondering van artikel I, onderdeel EE, dat terug werkt tot en met 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 1997

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven