Regeling informatie Arbeidsvoorziening

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 14-12-1997 t/m 21-09-2004

Regeling houdende regels ten aanzien van gegevens- en informatieverstrekking door het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 91, tweede lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

de wet:

de Arbeidsvoorzieningswet 1996;

gegevens:

gegevens die in een al dan niet door de minister gedefinieerde inhoud en vorm beschikbaar zijn bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

informatie:

gegevens die al dan niet na selectie, combinatie of afleiding worden verstrekt.

Artikel 2. Structurele informatieverstrekking

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Het Centraal Bestuur verstrekt binnen zes weken na afloop van een kwartaal de minister de in bijlage 1 en 2 bij deze regeling genoemde informatie over de uitvoering door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in dat kwartaal van de taken, bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet, alsmede over de uitvoering van de taken van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie op grond van andere wetten.

 • 2 Het Centraal Bestuur verstrekt jaarlijks zo spoedig mogelijk doch in ieder geval vóór 1 oktober van enig jaar over het daaraan voorafgaande jaar de minister de in bijlage 3 bij deze regeling beschreven informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt respectievelijk over de positie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie op de arbeidsmarkt.

 • 3 Het Centraal Bestuur verstrekt de minister zo spoedig mogelijk de in bijlage 4 bij deze regeling genoemde informatie met betrekking tot de wijze van bestuur en de wijze van besluitvorming door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, alsmede de in deze bijlage genoemde stukken waarin de verhouding tussen het Centraal Bestuur, de Regionale Besturen en de overige bij de uitvoering van de wet betrokken personen en instanties is geregeld.

 • 4 Het Centraal Bestuur draagt er zorg voor dat binnen een maand na afloop van een kwartaal de in bijlage 5, 6 en 7 bij deze regeling genoemde gegevens ten behoeve van de minister verder verwerkt kunnen worden voor statistische doeleinden.

 • 5 Het Centraal Bestuur draagt er zorg voor dat de in de bijlage 5, 6 en 7 bij deze regeling genoemde gegevens tenminste drie jaar worden bewaard met inachtneming van de regels, bedoeld in artikel 75, en van artikel 76 van de wet.

 • 6 De minister bepaalt de vorm waarin het Centraal Bestuur de gegevens en de informatie bedoeld in de vorige leden van dit artikel aan hem verstrekt.

Artikel 3. Incidentele informatievragen

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Het Centraal Bestuur verstrekt de minister desgevraagd aanvullende gegevens en informatie binnen een daartoe door de minister vastgestelde termijn en op een door de minister aangewezen wijze.

 • 2 Indien het Centraal Bestuur binnen vijf werkdagen nadat de minister om informatie heeft verzocht, schriftelijk te kennen geeft dat zij niet kan voldoen aan de in het eerste lid gestelde termijn, kan de minister een andere termijn stellen.

Artikel 4. Verstrekking gegevens ten behoeve van onderzoek

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Op verzoek van de minister verstrekt het Centraal Bestuur gegevens en informatie aan personen of instanties die in zijn opdracht onderzoek verrichten.

 • 2 Het Centraal Bestuur pleegt overleg met de personen of instanties bedoeld in het eerste lid over de inhoud, de vorm, de wijze en het tijdstip waarop de verstrekking van gegevens en informatie plaatsvindt.

 • 3 Het Centraal Bestuur draagt er zorg voor dat de in het eerste lid bedoelde personen en instanties niet meer gegevens of informatie krijgen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderzoek.

Artikel 5. Verstrekking gegevens aan bewerker en internationaal-rechtelijke organisaties

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Op verzoek van de minister verstrekt het Centraal Bestuur gegevens en informatie aan personen of instanties die in zijn opdracht bewerker zijn van de gegevens, bedoeld in de artikelen 2 en 3.

 • 2 Op verzoek van de minister verstrekt het Centraal Bestuur direct gegevens en informatie als bedoeld in de artikelen 2 en 3 aan door hem aangewezen personen of instanties van internationaal-rechtelijke organisaties.

Artikel 6. Overleg over wijzigingen in informatiebehoefte

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Over wijzigingen in de informatiebehoefte zoals neergelegd in de bijlagen bij deze regeling voeren de minister en het Centraal Bestuur overleg.

Artikel 7. Kwaliteitszorg

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De Algemene Directie draagt zorg voor een deugdelijke administratie en organisatie, waaronder begrepen dusdanige procedures en voorzieningen dat er, mede gelet op de stand van de kennis op het terrein van de kwaliteitszorg, voldoende waarborgen aanwezig zijn voor:

 • a. het kunnen voldoen aan de informatie-verplichtingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3;

 • b. tijdige verstrekking van gegevens en informatie;

 • c. voldoende actualiteit en betrouwbaarheid van gegevens en informatie;

 • d. continuïteit van de verstrekking en opslag van gegevens en informatie.

Artikel 8. Inwerkingtreding en het ter inzage leggen

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De bij deze regeling behorende bijlagen liggen ter inzage bij de centrale bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie Arbeidsvoorziening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 1997

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven