Regeling houdende uitvoering van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 30-12-1997 t/m 31-12-2010

Regeling houdende uitvoering van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

b. VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen 1997;

c. VBG:

Regeling vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen 1997;

d. VSG:

Regeling vervoer over spoorweg van gevaarlijke stoffen 1997.

e. munitie:

ontplofbare stoffen en voorwerpen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht.

Artikel 2. Militair keuringsdocument

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Voor het militair keuringsdocument wordt het in de bijlage van deze regeling opgenomen model vastgesteld.

Artikel 3. Typen verpakkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Als typen verpakkingen voor munitie worden aangewezen de verpakkingen, bedoeld in de verpakkingsmethoden EP 01 tot en met EP 44 van de United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (United Nations Publications, Sales No. E.xx. VIII.1, ISSN 1014-5733).

Artikel 4. Eisen aan de verpakking

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

De verpakkingen van munitie moeten voldoen aan de sterkte-eisen die in de United Nations Recommendations on the Transport of dangerous Goods worden gesteld aan de verpakkingen van de stoffen en voorwerpen van de verpakkingsgroep II.

Artikel 5. Militair beproevingsrapport

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Voor het militair beproevingsrapport wordt het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model vastgesteld.

Artikel 6. Aanduidingen en aanwijzingen op de verpakking

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Als aanduidingen en aanwijzingen op de verpakking van munitie worden aangewezen:

  • a. de aanduidingen en aanwijzingen, bedoeld in NATO Standardization Agreement 2316 en NATO Standardization Agreement 2322;

  • b. de opschriften, bedoeld in het VLG, het VBG onderscheidenlijk het VSG, die dienen ter identificatie van de inhoud van de verpakkingen.

  • c. de gevaarsetiketten, bedoeld in Aanhangsel A9 van het VLG onderscheidenlijk Aanhangsel IX van het VSG.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdelen b en c, gelden voor het vervoer over de weg van of naar een zeehaven, een luchthaven of een spoorwegemplacement, de voor het vervoer over zee, door de lucht onderscheidenlijk per spoor vastgestelde aanduidingen en aanwijzingen.

Artikel 7. Eisen aan aanduidingen en aanwijzingen en plaats op verpakkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Ten aanzien van de eisen aan de aanduidingen en aanwijzingen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, en de plaats waar deze aanduidingen en aanwijzingen op de verpakkingen moeten worden aangebracht, is het Voorschrift betreffende het merken van munitie en van de verpakkingen van munitie (MP 40–40) van toepassing.

 • 2 De opschriften, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, moeten goed leesbaar en onuitwisbaar zijn en op ten minste één zijde van de verpakking of op het deksel zijn aangebracht.

 • 3 De gevaarsetiketten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, moeten voldoen aan de eisen van Aanhangsel A9 van het VLG onderscheidenlijk Aanhangsel IX van het VSG en moeten duidelijk zichtbaar op de verpakkingen zijn aangebracht. Zij mogen de overige aanduidingen en aanwijzingen niet geheel bedekken of onleesbaar maken.

Artikel 8. Terinzagelegging

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

De United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (United Nations Publications, Sales No. E.xx.VIII. 1, ISSN 1014-5733), de NATO Standardization Agreement 2316, de NATO Standardization Agreement 2322 en het Voorschrift betreffende het merken van munitie en van de verpakking van munitie (MP 40–40) zijn ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32, 2511 CB 's-Gravenhage.

Artikel 9. Intrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

De regeling houdende uitvoering van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht (Stcrt. 1996, 140) wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 1997

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.C. Gmelich Meijling

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

A. Model voor het militair keuringsdocument, bedoeld in artikel 2:

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 32800.png
voorzijde:

afmeting: A4

kleur: wit

kleur diagonale balk: paars

de nummers dienen als voorbeeld

Bijlage 32801.png
achterzijde:

kleur: wit

kleur diagonale balk: paars

B. Model voor het militair beproevingsrapport, bedoeld in artikel 5:

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 32802.png

afmeting: A4

kleur: wit

Naar boven