Regeling diervoeders Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling diervoeders Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,

Gelet op de artikelen 13h, 13k, vijfde lid, 13ak, 13al, onderdelen d, onder 1°, en f, en 25 van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Meststoffenwet;

b. verfijnde mineralenheffingen:

heffingen als bedoeld in artikel 22 van de wet;

c. productschap:

Productschap Diervoeder;

d. voerleverantieoverzicht:

overzicht opgesteld overeenkomstig het model van bijlage I van de door de erkende diervoederleverancier in een kalenderjaar ten behoeve van een bedrijf geleverde diervoeders;

e. voerjaaroverzicht:

overzicht opgesteld overeenkomstig het model van bijlage II van de door de erkende diervoederleverancier in een kalenderjaar ten behoeve van een bedrijf geleverde diervoeders;

f. heffingplichtige:

persoon of rechtspersoon die, of samenwerkingsverband van personen of rechtspersonen dat een bedrijf voert;

g. mengvoer:

mengvoeders als bedoeld in de Verordening PDV diervoeders 2003;

h. ruwvoer en enkelvoudig diervoer:

voedermiddelen als bedoeld in de Verordening PDV diervoeders 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ten aanzien van een bedrijf worden slechts verfijnde mineralenheffingen geheven indien de heffingplichtige:

  • a. de diervoeders ten behoeve van het bedrijf afneemt van een of meer erkende diervoederleveranciers die de op het bedrijf betrekking hebbende voerjaaroverzichten rechtstreeks aan de Dienst Regelingen doen toekomen;

  • b. de erkende diervoederleverancier mededeelt dat hij het bedrijf heeft aangemeld met het oog op de heffing van de verfijnde mineralenheffingen;

  • c. aan de erkende diervoederleverancier per afzonderlijke levering van diervoeders aangeeft ten behoeve van welk bedrijf de diervoeders worden afgenomen, onder vermelding van het nummer waaronder dit bedrijf is geregistreerd bij de Dienst Regelingen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een bedrijf waarvan in het desbetreffende kalenderjaar de veebezetting op geen enkel moment groter is dan drie grootvee-eenheden. De omrekening van dieren van de onderscheiden diercategorieën naar grootvee-eenheden geschiedt overeenkomstig de daarvoor in Bijlage A bij de wet opgenomen normen.

 • 4 Indien de heffingplichtige één of meer andere bedrijven voert, worden ten aanzien van een bedrijf slechts verfijnde mineralenheffingen geheven indien de heffingplichtige aan de erkende leverancier een overzicht geeft van alle door hem gevoerde bedrijven ten behoeve waarvan diervoeders worden aangevoerd en voor deze bedrijven voldoet aan de in het eerste lid, onderdelen a en c genoemde eisen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De erkenning van diervoederleveranciers wordt verleend door het productschap.

 • 2 In een door het productschap vastgestelde verordening worden in ieder geval regels gesteld omtrent:

  • a. de verlening van de erkenning;

  • b. de voorwaarden voor erkenning;

  • c. de schorsing en de intrekking van de erkenning.

 • 3 Als voorwaarde voor erkenning geldt in ieder geval dat:

  • a. met betrekking tot elk bedrijf waarvoor een heffingplichtige een mededeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, heeft gedaan en met betrekking tot elk ander bedrijf van die heffingplichtige, een voerjaaroverzicht wordt opgesteld dat volledig en naar waarheid is opgemaakt en dat voor 1 april van het jaar volgend op het desbetreffende jaar aan de Dienst Regelingen wordt toegezonden;

  • b. met betrekking tot elk bedrijf waarvoor een heffingplichtige een mededeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, heeft gedaan en met betrekking tot elk ander bedrijf van die heffingplichtige, een voerleverantieoverzicht wordt opgesteld dat volledig en naar waarheid is opgemaakt en dat uiterlijk dertig dagen na afloop van het desbetreffende kalenderjaar aan de heffingplichtige wordt toegezonden.

 • 4 Bij de invulling van de voerjaaroverzichten en de voerleverantieoverzich-ten wordt het volgende in acht genomen:

  • a. voor mengvoer wordt een onderverdeling gemaakt naar de diersoorten waarvoor het mengvoer is afgenomen;

  • b. voor ruwvoer en enkelvoudig diervoer wordt het vochtgehalte op de voerleverantieoverzichten slechts ingevuld indien dit gehalte minstens 14 procent bedraagt;

  • c. de factuurnummers op de voerleverantieoverzichten worden in volgorde van leveringsdatum, voor mengvoer per diersoort, ingevuld.

 • 5 Het in artikel 3, derde lid, onderdeel a, bedoelde overzicht kan elektronisch bij de Dienst Regelingen worden ingediend met gebruikmaking van het door de Dienst Regelingen daartoe verstrekte software-programma.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens van de erkende diervoederleve-rancier worden gebaseerd op het gewicht of volume en het fosfaatgehalte, onderscheidenlijk stikstofgehalte van de geleverde diervoeders.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De erkende diervoederleverancier baseert het gehalte aan stikstof en fosfaat in de diervoeders op de:

  • a. resultaten van uitgevoerde bemonstering en analyse van de diervoeders,

  • b. wat betreft ruwvoer en enkelvoudig diervoer: berekeningen uitgaande van bekende gehalten van de nutriënten in de diervoeders, rekening houdend met het functioneren van het productieproces,

  • c. wat betreft mengvoer: berekeningen uitgaande van bekende gehalten van de nutriënten in de grondstoffen waaruit de diervoeders zijn bereid, rekening houdend met het functioneren van het productieproces, of

  • d. gegevens van de producent van de diervoeders indien deze ook een erkende diervoederleverancier is.

 • 2 De erkende diervoederleverancier legt in een procedure vast op welke wijze de gehaltes aan stikstof en fosfaat zijn vastgesteld.

 • 3 De door de erkende diervoederleverancier gedeclareerde gehaltes aan stikstof en fosfaat dienen bij een analytische controle overeen te komen, binnen de door het productschap bij verordening geformuleerde marges, met de bij die analytische controle geconstateerde gehaltes.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De erkende leverancier houdt ten aanzien van elk bedrijf waarvoor de heffinglichtige een mededeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, of als bedoeld in artikel 2, derde lid, heeft gedaan, een admini-stratie bij met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheden diervoeders.

 • 2 De erkende leverancier houdt ten aanzien van elke teler die jegens de erkende leverancier heeft kenbaar gemaakt dat ten aanzien van zijn bedrijf verfijnde mineralenheffingen worden geheven, een administratie bij met betrekking tot de afgenomen hoeveelheden van in tabel I van bijlage D bij de wet opgenomen ruwvoer.

 • 3 De erkende leverancier houdt in de gevallen genoemd in het eerste en het tweede lid, een administratie bij met betrekking tot de gedeclareerde gehalten aan fosfaat en stikstof van de diervoeders.

 • 4 De erkende leverancier bewaart de in het eerste, tweede en derde lid, genoemde administratie gedurende zeven jaren.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling aanwijzing diersoorten en hun mestproduktie wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling diervoeders Meststoffenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Terug naar begin van de pagina