Circulaire inzake printers voor reisdocumenten

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 08-12-1997 t/m heden

Circulaire inzake printers voor reisdocumenten

«Circulaire»

Deze circulaire strekt tot vervanging van de circulaire van 15 november 1994 (PRD94.51.U407). Het ontwerp van die circulaire werd niet genotificeerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (Pb. EG L 109), laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 94/10/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100). Om alsnog aan deze verplichting tot notificatie te voldoen, is deze circulaire als bijlage bij de paspoortuitvoeringsregelingen op 5 augustus 1997 in ontwerp aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen genotificeerd (notificatienrs. 97/0440/NL; 97/0441/NL; 97/0442/NL). De ontwerp-circulaire is op 24 september 1997 tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Verdrag inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235) (notificatienrs. 97.638; 97.639; 97.640).

De onderstaande tekst van deze circulaire is identiek aan de tekst van de circulaire van 15 november 1994 (PRD94.51.U407) die hierbij wordt ingetrokken. De hieronder bedoelde specificaties van de documentenprinter zijn eveneens genotificeerd en worden als bijlage bij deze circulaire opnieuw vastgesteld en voorgeschreven in het bijgevoegde document RDB97/U613 van 8 december 1997.

De circulaire en de bijgevoegde printspecificaties zijn ingevolge artikel 46, tweede lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 en ingevolge artikel 22, tweede lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995 tevens van overeenkomstige toepassing op de ingevolge die regelingen met de verstrekking van reisdocumenten belaste autoriteiten.

Om er zeker van te zijn dat vanaf het moment van invoeren van de nieuwe reisdocumenten beprinting zorgvuldig plaatsvindt, is besloten de configuraties (printer AIT PP-6, machinelezer en laminator) mee te leveren. Na deze levering staat het een paspoortverstrekkende autoriteit vrij om bij bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal configuraties een ander merk printer te kiezen, als het gepersonaliseerde document maar voldoet aan de hiertoe gestelde eisen. Ingevolge artikel 38, tweede lid 2, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (PUN) dient de documentenprinter te voldoen aan de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voorgeschreven specificaties.

Ten einde een efficiënte en voor de gemeenten zo min mogelijk bezwarende wijze van aanschaf van documentenprinters te bewerkstelligen, waarbij niettemin gewaarborgd is dat deze printers voldoen aan de gestelde eisen, dient door u gecontroleerd te worden of een aan te schaffen reisdocumentprinter goedgekeurd is door de door Binnenlandse Zaken aangewezen testinstantie, de firma COT.

In het blad Burgerzaken en Recht zal regelmatig een geactualiseerde lijst van de voor de onderhavige doeleinden geschikte printers worden gepubliceerd.

Een printer waarvan de leverancier een goedkeurende verklaring van het COT kan overleggen, kan dus voor de personalisering van reisdocumenten worden gebruikt. Ik maak u in dit verband gaarne nog attent op de volgende punten die bij het gebruik van de documentenprinter in acht moeten worden genomen, opdat een goede werking van deze apparatuur wordt verzekerd:

  • er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het bij de printer behorende type lint, waarmee de printer ook is getest;

  • het lint dient conform de voorschriften van de leverancier te worden vervangen, zodat een goede afdrukkwaliteit is gewaarborgd;

  • de printer moet met de vereiste regelmaat onderhouden worden.

Ik vertrouw op uw medewerking.

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Bijlage behorende bij circulaire van 8 december 1997 van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (RDB97/U614-RD)

Specificaties met betrekking tot het printen van Nederlandse reisdocumenten

De onderstaande specificaties zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken voorgeschreven ter uitvoering van artikel 38, tweede lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, artikel 46, tweede lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995, artikel 22, tweede lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995. De onderstaande tekst is identiek aan de tekst van de beschrijving van juni 1994 die hierbij wordt ingetrokken.

1. Algemeen

Uit beveiligingsoverwegingen dient het printen te geschieden met een dotmatrix impact printer.

De karakterset is opgebouwd volgens een 17 x 17 matrix, 9 pins, met een karakterbreedte van 12 karakters per inch.

De onderlinge printers dienen in printresultaat een zo groot mogelijke visuele gelijkheid te vertonen.

2. Machineleesbare zone

Deze zone is de meest kritische zone van de reisdocumenten. Het geprinte beeld dient volledig te voldoen aan de door de ICAO opgestelde specificaties. Dit betekent dat de karakters binnen de OCR-B karakterset dienen te vallen. De karakters dienen goed zwart, scherp getekend, gelijkmatig en juist gespatieerd te worden geprint. De optische eigenschappen van de geprinte karakters dienen te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd voor de 900 nm band. Dit geldt zowel voor de Europese identiteitskaart (1 pagina) als voor het nationale paspoort (32 pagina’s) en het zakenpaspoort (64 pagina’s).

3. Zone voor visuele controle

In deze zone dienen de persoonsgegevens van de houder te worden geprint conform de teletex tekenset ISO 7350.

4. Printerspecificaties

De printer moet geschikt zijn voor het printen van zowel enkelvoudige documenten als voor boekjes van 32 en 64 pagina’s.

De printerkop moet niet smetten op de niet voor printen bestemde pagina’s welke binnen de printer met deze printerkop in contact kunnen komen.

Dit stelt hoge eisen aan het vermogen om de documenten nauwgezet in de printer te kunnen voeren zodat de te printen teksten binnen de ICAO specificaties vallen. Een lichte mate van contactafdrukken op overliggende pagina’s na printen wordt geaccepteerd.

De printer dient te beschikken over de volgens ICAO 9303/2 voorgeschreven OCR-B karakterset voor de machineleesbare zone en over een volledige karakterset benodigd voor het printen van de persoonsgegevens in de zone(s) bestemd voor de visuele controle, en moet in staat zijn om in een printgang te kunnen omschakelen van de “visual inspectiën zone naar de machine readable zone”.

In afwijking van de aanbevelingen volgens ICAO is gekozen voor een karakterset van 12 karakters per inch voor de houderpagina van het paspoort en de Europese identiteitskaart. Voor de overige pagina’s van de paspoortboekjes is gekozen voor 17,1 cpi. De reden hiervoor is overzichtelijkheid en ruimtewinst. Voor andere documenten is het noodzakelijk dat de printer ook 12 cpi kan printen. (De ICAO aanbevelingen betreffen een OCR-B, size 1, constant stroke width fout, 10 karakters per inch, volgens ISO 1073/II). De printer dient geschikt te zijn voor snelle wisselingen van documenten van verschillend formaat en samenstelling, stabiel van opbouw en geschikt voor het gedurende lange tijd te kunnen functioneren.

De printer dient te kunnen communiceren met de op de uitgiftepunten beschikbare software.

De eis naar de vereiste kwaliteit voor machineleesbaarheid vraagt om eenvoudig, dagelijks door het baliepersoneel uit te voeren, preventief onderhoud en het gemakkelijk verwisselen van inktlinten. De printer dient zeer bedrijfszeker te zijn.

Er mag binnen de printer tijdens het printen nagenoeg geen warmte ontwikkeld worden, dit ter voorkoming van ongewenste hechting van folie en mogelijke reactie van specifieke drukinkten.

5. Inktlinten

Het te gebruiken inktlint kent een specifieke receptuur, is tussen producent en leverancier nauwgezet afgestemd in relatie met het papier, waarop de reisdocumenten en visumstickers worden gedrukt, en geeft een optimale zwarting aan de relevante karakters teneinde volledig te voldoen aan de ICAO eisen.

De zwarting van de karakters dient binnen de eis van 900 nanometer vallen.

Het inktlint is in geen geval een éénmalig lint, dit ter voorkoming van het achterblijven van persoonsgegevens in een afvalcircuit.

6. Reality Assurance Reader

Ondanks de hoge eisen die worden gesteld aan de printer en het printresultaat, is het noodzakelijk om het geprinte resultaat van de machineleesbare zone in een aparte handeling te kunnen controleren op leesbaarheid. Hiertoe dient naast de printer een separate Quality Assurance Reader te worden gebruikt.

7. Multifunctionaliteit

Om aan de wens van de multifunctionaliteit te kunnen voldoen is de printer een impactprinter voor het printen van meervoudige documenten en van het matrixtype om te kunnen voldoen aan de eisen voor het printen van speciale logo’s voor o.a. de rijbewijzen.

8. Beoordeling apparatuur en inktlinten

In het kader van de garantie op goede werking van de machineleesbaarheid die het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft afgegeven, is het noodzakelijk dat bij uitbreiding van de apparatuur, zowel Printers, Quality Assurance Readers als inktlinten vooraf door het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden getest op de (print)resultate is het toegestaan Nederlandse reisdocumenten met de printer te personaliseren. De kosten van de test zijn voor rekening van de aanbieder.

9. Technische specificaties

Prestaties

 

Printsnelheid

32 cps

Doorvoersnelheid

12 inch/sec (305/sec)

Doorvoerstappen

120 stappen/inch (4,72 stappen/mm) of 6 regels per inch, te selecteren door bedieningspaneel printer of software

Doorvoerprecisie

plusminus 0,6%

Geluidsbelasting

57 DBA op 1 meter afstand

   

Papiersoort

 

Papierdikte

0,0035 inch tot 0,062 inch maximum 0,09 mm tot 1,57 mm maximum

 

Automatische papierdiktecompensatie 6 voudige formulieren maximaal

Breedte

Minimaal 6,4 cm, maximaal 24 cm (geen printbreedte)

Lengte

Minimaal 6,4 cm

   

Printkarakteristieken

 

Techniek

Dot matrix impact

Resolutie

216 DPI vertikaal

240 DPI horizontaal

Karakters per regel

Pitch afhankelijk; mogelijkheden 10, 12 en 17,1 cpi

Karakter set

Volgens ICAO specificaties, OCR-B Size 1 fout, Teletex met gebruik van diacryten

   

Inktlint

 

Cassette met eindloos inktlint

Inkt volgens specifieke receptuur in relatie tot afdruk medium

Zwarting binnen eis van 900 nanometer

   

Stroomvoorziening

 

Spanning

95 - 130 of 190 - 260 VAC

Frequentie

50/60 Hz

   

Omgeving

 

Werkomgeving

10 tot 40 graden C, 10% tot 90X RE

Opslagomgeving

30 tot 70 graden C, 5% tot 95% RV

   

Interface

 

RS232C/RS

Standaard

Inputbuffer

1500 karakters

Baud snelheid

1200, 2400, 4800, 9600

Woordstructuur

7 of 8 bit, even- oneven- of geen parity

Selectie

Alle communicatieparameters dienen zowel door het bedieningspaneel als de software geselecteerd te kunnen worden.

Naar boven