Tijdelijke regeling toelating voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 20-12-2003 t/m 31-12-2005

Tijdelijke regeling toelating voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo)

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Ontheffing toelatingsleeftijd

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De gemeente verleent de aspirant-deelnemer schriftelijk ontheffing van de leeftijd, bedoeld in artikel 8.1.1, zesde lid, eerste volzin, van de wet, indien naar haar oordeel het volgen van vavo voor de aspirant-deelnemer passender is.

Artikel 3. Aanvraag ontheffing

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De instelling vraagt op verzoek van en namens een aspirant-deelnemer schriftelijk en gemotiveerd ontheffing aan bij de gemeente.

Artikel 4. Beslissing op de aanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De gemeente beslist uiterlijk binnen 6 weken na de dag waarop de aanvraag, bedoeld in artikel 3, aan de gemeente is verzonden op de aanvraag en maakt dit aan de aspirant-deelnemer en instelling bekend.

  • 2 De gemeente zendt van elke beslissing op een aanvraag onverwijld een afschrift aan de inspectie van het onderwijs, bedoeld in artikel 5.1 van de wet.

Artikel 5. Aangewezen scholen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De regeling is van overeenkomstige toepassing op de scholen, bedoeld in artikel 12.2.11, van de wet.

Artikel 6. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006. De deelnemer die voor 1 januari 2006 met ontheffing als bedoeld in artikel 2 tot vavo is toegelaten, behoudt de ontheffing totdat de leeftijd van 18 jaar is bereikt.

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling toelating voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo).

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven