Mandaat bezwaarschriften nadeelcompensatie Betuweroute

[Regeling vervallen per 26-09-2009.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 25-09-2009

Mandaat bezwaarschriften nadeelcompensatie Betuweroute

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien de instemming van de algemeen directeur van NS Railinfrabeheer B.V., bij brief van 27 oktober 1997 met kenmerk GJZ/3B/BER/ALG/U97.1715;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

De Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V. kan namens ondergetekende beslissen op bezwaar tegen besluiten op grond van de Regeling nadeelcompensatie Betuweroute.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Artikel 1 is niet van toepassing indien het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht niet krachtens mandaat is genomen door de directeur realisatie Betuweroute van ProRail B.V.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

  • 1 De Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V. oefent het mandaat uit met inachtneming van de algemene instructies, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

  • 2 De Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V. oefent het mandaat uit met inachtneming van door de Minister van Verkeer en Waterstaat gegeven aanwijzingen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

  • 1 De Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V. kan zijn mandaat bij afwezigheid laten uitoefenen door een door hem schriftelijk als zodanig aangewezen plaatsvervanger.

  • 2 Van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk kennis gegeven aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

De bijlage bij het Besluit mandaat Regeling nadeelcompensatie Betuweroute van 20 november 1996, nr. DGV/WJZ/V-625004, houdende instructies voor de uitoefening van het mandaat van de projectleider Betuweroute, wordt als volgt gewijzigd: Punt 1, tweede gedachtestreepje, wordt vervangen door: Gemandateerde vermeldt in elk besluit dat belanghebbenden binnen zes weken een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift kunnen indienen bij de algemeen directeur van NS Railinfrabeheer B.V.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden toegezonden aan de Algemene Rekenkamer, de algemeen directeur en de projectmanager Betuweroute van NS Railinfrabeheer B.V.

’s-Gravenhage, 5 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Algemene instructies uitoefening mandaat

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

1.

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Besluiten worden ondertekend met:

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

namens deze,

de Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail B.V.,

(naam)

2.

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Gemandateerde houdt een archief met ten minste afschriften van ieder besluit en de verslagen van hoorzittingen.

3.

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Gemandateerde beslist niet op bezwaar dan nadat terzake advies is uitgebracht door een commissie, ten minste bestaande uit:

  • a. een vertegenwoordiger van ProRail B.V., niet zijnde de projectmanager Betuweroute, als voorzitter;

  • b. een vertegenwoordiger van het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat, Stafdienst Bestuurlijk Juridische Zaken;

  • c. een vertegenwoordiger van de regionale directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat;

  • d. een vertegenwoordiger van ProRail B.V., niet zijnde de projectmanager Betuweroute.

4.

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Gemandateerde stelt ondergetekende onder opgaaf van redenen in kennis van het voornemen om af te wijken van het advies van de commissie.

5.

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Gemandateerde verstrekt onderge-tekende desgevraagd alle inlichtingen omtrent de behandeling van de bezwaarschriften.

6.

[Regeling vervallen per 26-09-2009]

Gemandateerde neemt beslissingen van principiële aard danwel met buitengewone consequenties of een grote precedentwerking niet dan nadat deze zijn voorgelegd aan ondergetekende.

's-Gravenhage
5 december 1997.
De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

A. Jorritsma-Lebbink.

Naar boven