Mandaatbesluit KOF

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-07-2001 t/m 30-06-2005

Mandaatbesluit Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart met betrekking tot het Besluit Reglement Rijnpatenten 1998

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek om mandaatverlening van de Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005]

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005]

  • 2 De algemeen directeur van de Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart neemt geen beslissing op een bezwaarschrift tegen een besluit dat is gebaseerd op een bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005]

De algemeen directeur van de Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005]

De directeur Vervoersectoren van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005]

In elk besluit van de algemeen directeur wordt vermeld, dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de algemeen directeur van de Stichting Koninklijk OnderwijsFonds voor de Scheepvaart.

’s-Gravenhage, 5 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven