Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Besluit van 3 december 1997, houdende wijziging van enige besluiten in verband met het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 4 september 1997, nr. P97005778 ;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1997, nr. W07.97.0578);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 27 november 1997, nr. P/97008151;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 5. WIJZIGING VAN ENIGE BESLUITEN MET INGANG VAN 1 JULI 1997

ARTIKEL XVII

De militair die op 30 juni 1997 bij gebruikmaking van openbaar vervoer aanspraak had op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen zijn woning en zijn plaats van tewerkstelling, waarbij de afstand tussen die woning en die plaats van tewerkstelling werd gemeten langs de kortste gebruikelijke openbare weg, behoudt zijn aanspraak op de tegemoetkoming in die reiskosten, berekend met inachtneming van die afstand, indien hij met ingang van 1 juli 1997 als gevolg van de wijziging van artikel 1, onderdeel a, onder 1, van het Verplaatsingskostenbesluit militairen en de daaruit voortvloeiende andere wijze van afstandmeting aanspraak zou verkrijgen op een lagere tegemoetkoming. Die aanspraak duurt voort tot het moment waarop door een overplaatsing of een verhuizing de afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling wijziging ondergaat.

HOOFDSTUK 12. TOEKENNING VAN EEN EENMALIGE UITKERING IN 1997 AAN HET DEFENSIEPERSONEEL

ARTIKEL XXXI

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

ARTIKEL XXXII

 • A. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXXI, onder b, onderdelen 1 tot en met 3, wordt in de maand december 1997 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6,48% van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • B. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXXI, onder b, onderdelen 4 en 5, wordt in de maand december 1997 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6% van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • C. De eenmalige uitkering als bedoeld onder A en B, heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften. De eenmalige uitkering maakt evenmin deel uit van de bij het vaststellen van de pensioengrondslag, bedoeld in artikel C1 van de Algemeen militaire pensioenwet, in beschouwing te nemen inkomsten en emolumenten, waarop de gewezen militair aanspraak had of zou hebben gehad.

HOOFDSTUK 13. TOEKENNING VAN EEN EENMALIGE UITKERING IN 1998 AAN HET DEFENSIEPERSONEEL

ARTIKEL XXXIII

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

ARTIKEL XXXIV

 • A. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXXIII, onder b, onderdelen 1 tot en met 3, wordt in de maand december 1998 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6,48% van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • B. Aan de betrokkene, bedoeld in artikel XXXIII, onder b, onderdelen 4 en 5, wordt in de maand december 1998 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 6% van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • C. De eenmalige uitkering, als bedoeld onder A en B, heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften. De eenmalige uitkering maakt evenmin deel uit van de bij het vaststellen van de pensioengrondslag, bedoeld in artikel C1 van de Algemeen militaire pensioenwet, in beschouwing te nemen inkomsten en emolumenten, waarop de gewezen militair aanspraak had of zou hebben gehad.

HOOFDSTUK 14. INTREKKING KONINKLIJK BESLUIT EN SLOTBEPALING

ARTIKEL XXXV

Het koninklijk besluit van 9 september 1960, nummer 85, inzake tijdelijke plaatsing in een standplaats gelegen buiten Nederland, wordt ingetrokken.

ARTIKEL XXXVI

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van:

 • a. hoofdstuk 7, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 1998;

 • b. hoofdstuk 8 dat in werking treedt met ingang van 1 april 1998;

 • c. hoofdstuk 9 dat in werking treedt met ingang van 1 juli 1998;

 • d. hoofdstuk 10 dat in werking treedt met ingang van 1 september 1998;

 • e. hoofdstuk 11, artikel XXVI, onderdelen A tot en met C, die in werking treden op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip op of na de datum waarop het Besluit tot vervanging van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen in werking treedt,

 • en met dien verstande dat:

 • f. hoofdstuk 1 terug werkt tot en met 1 juli 1996;

 • g. hoofdstuk 2 terug werkt tot en met 1 januari 1997;

 • h. hoofdstuk 3 terug werkt tot en met 1 april 1997;

 • i. hoofdstuk 4 terug werkt tot en met 1 mei 1997;

 • j. hoofdstuk 5 terug werkt tot en met 1 juli 1997;

 • k. hoofdstuk 6 terug werkt tot en met 1 november 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina