Besluit verhandeling teeltmateriaal landbouwgewassen

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 16-02-2000 t/m 31-01-2006

Besluit van 3 december 1997, houdende regelen betreffende de verhandeling van teeltmateriaal van landbouwgewassen (Besluit verhandeling teeltmateriaal landbouwgewassen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 juli 1997, No J.977850, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 91, vierde lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 augustus 1997, No. W.11.97.0506);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 november 1997, No. J. 9712924, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • b. NAK: Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen;

  • c. document: schriftelijk bewijsstuk, ingericht overeenkomstig een door Onze Minister vastgesteld model waarin wordt aangegeven dat het betrokken teeltmateriaal door de NAK is goedgekeurd dan wel met toestemming van de NAK in het verkeer is gebracht en verder verhandeld mag worden;

  • d. EEG-richtlijnen:

 • 2 Een wijziging van de EEG-richtlijnen gaat voor de toepassing van artikel 2, tweede lid, gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. .

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Het bezit met het oog op verkoop, het aanbieden voor verkoop, het bedrijfsmatig in het verkeer brengen, verder verhandelen, invoeren, uitvoeren en ten uitvoer aanbieden van teeltmateriaal van de in het Aansluitingsbesluit NAK (Stb. 1967, 217) genoemde gewassen alsmede het doen verrichten van deze handelingen is verboden.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet indien dat materiaal:

  • a. voldoet aan de eisen gesteld bij door Onze Minister goedgekeurde voorschriften van de NAK, ter zake van de gezondheid, rasechtheid, raszuiverheid, kwaliteit, sortering, classificering en verpakking;

  • b. voor zover in Nederland voortgebracht, door de NAK is goedgekeurd;

  • c. ten bewijze van het in de onderdelen a en b bepaalde wordt begeleid door een geldig document, en

  • d. indien het een genetisch gemodificeerd organisme betreft, als zodanig in de verkoopcatalogus wordt vermeld.

 • 3 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet indien dat materiaal, voor zover ingevoerd, vrij is van tekortkomingen en ten bewijze daarvan wordt begeleid door een schriftelijk bewijsstuk dat voldoet aan de vereisten van de EEG-richtlijnen.

 • 4 Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op hem die ter zake van de in het eerste lid bedoelde handelingen is aangesloten bij de NAK en die zich heeft onderworpen aan de door die instelling met betrekking tot die handelingen vastgestelde en door Onze Minister goedgekeurde regelen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 De keuring, waaronder wordt begrepen herkeuring van teeltmateriaal en de afgifte van documenten geschiedt door de NAK overeenkomstig de door Onze Minister goedgekeurde voorschriften van die keuringsinstelling.

 • 2 Onverminderd de weigering tot goedkeuring of afgifte van documenten op grond van de in het eerste lid bedoelde voorschriften, wordt niet tot het nemen van een keuringsbeslissing of tot afgifte van documenten overgegaan indien aan de NAK onvoldoende gegevens ter beschikking staan omtrent de hoedanigheid of de herkomst van het materiaal of omtrent de grootte van de verworven partij, waaruit het teeltmateriaal is afgezonderd, onderscheidenlijk de grootte van de af te leveren partij.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Hij die teeltmateriaal van de in het Aansluitingsbesluit NAK genoemde landbouwgewassen bezit met het oog op verkoop, aanbiedt voor verkoop, bedrijfsmatig in het verkeer brengt, verder verhandelt, invoert, uitvoert en ter uitvoer aanbiedt alsmede die deze handelingen daarmee doet verrichten dient een volledige administratie ten aanzien van deze handelingen met teeltmateriaal bij te houden.

 • 2 De in het eerste lid genoemde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat op eenvoudige wijze kan worden nagegaan op welke tijdstippen, in welke hoeveelheid en van respectievelijk aan welke bedrijven welk teeltmateriaal werd verworden respectievelijk geleverd.

 • 3 Ter verkrijging van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde gegevens, zal respectievelijk zullen aan de door de NAK met de keuring belaste personen:

  • a. vrije toegang tot het bedrijf en de bedrijfsgebouwen alsmede inzage in de in het eerste lid bedoelde administratie worden verleend;

  • b. de gevraagde inlichtingen, gegevens en administratieve bescheiden worden verstrekt;

  • c. hulp en hulpmiddelen om niet ter beschikking worden gesteld en monsternemingen om niet worden toegestaan.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

De NAK stelt aan de belanghebbenden op aanvraag de in de artikelen 2, tweede lid, onderdeel a en 3, eerste lid, bedoelde voorschriften ter beschikking.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Een belanghebbende kan tegen een besluit als bedoeld in artikel 3, tweede lid, beroep instellen bij Onze Minister.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Onze Minister kan vrijstelling en op aanvraag ontheffing verlenen van hetgeen bij of krachtens dit besluit is geregeld.

 • 2 Aan vrijstellingen en ontheffingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften worden verbonden. Zij kunnen onder beperkingen worden verleend.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Na inwerkingtreding van dit besluit berusten de krachtens het Besluit verhandeling teeltmateriaal landbouwgewassen vastgestelde regelen en andere besluiten op dit besluit.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Het Besluit verhandeling teeltmateriaal landbouwgewassen wordt ingetrokken.

 • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid treedt artikel 7 van dit besluit in werking zodra een voorstel van wet dat de bevoegdheid schept tot het stellen van regelen omtrent een vergoeding kracht van wet heeft verkregen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven achttiende december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven