Regeling kentekens en kentekenplaten

Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2020

Artikel 1

 • 1 Kentekens bestaan uit een samenstel van:

  • a. twee groepen van twee cijfers en één groep van twee letters;

  • b. twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers;

  • c. één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer;

  • d. één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter;

  • e. één groep van drie letters, één groep van twee cijfers en één letter, of

  • f. één groep van drie cijfers, één groep van twee letters en één cijfer.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bestaan:

  • a. kentekens, bevattende de lettergroep AA of CDJ en vóór 1 januari 1991 opgegeven kentekens bevattende de lettergroep CD uit een samenstel van genoemde lettergroep en één groep van ten hoogste drie cijfers,

  • b. kentekens als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Kentekenreglement, uit een samenstel van twee groepen van drie letters en cijfers of een combinatie daarvan, en

  • c. kentekens als bedoeld in artikel 4, zesde lid, van het Kentekenreglement, uit een samenstel van twee groepen van twee cijfers en één enkele letter.

 • 3 Voor een bedrijfsauto of bus waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg wordt een kenteken opgegeven:

  • a. waarvan de eerste letter een V of een B is, voor kentekens die bestaan uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, dan wel twee groepen van twee cijfers en één groep van twee letters;

  • b. waarvan de eerste letter een V is, voor kentekens die bestaan uit één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer, dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter;

  • c. waarvan de eerste letter een V is, voor kentekens die bestaan uit één groep van drie letters, één groep van twee cijfers en één letter, dan wel één groep van drie cijfers, één groep van twee letters en één cijfer.

 • 4 Voor een bedrijfsauto of bus waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg wordt een kenteken opgegeven waarvan de eerste letter een B is.

 • 5 Indien door een wijziging van een bedrijfsauto of bus waarvoor een kenteken is opgegeven de toegestane maximum massa niet meer dan 3500 kg dan wel meer dan 3500 kg is komen te bedragen, wordt voor dat voertuig, met toepassing van het bepaalde in het derde en vierde lid, een nieuw kenteken opgegeven.

Artikel 2

 • 1 Het type en de afmetingen van letters, cijfers en horizontale streep alsmede de onderlinge afstand daarvan, moeten overeenkomen met de modellen A.1, A.2, B.1, B.2, C.1, C.2 of C.3 van de bijlage. Het Europese embleem en de landenindicator moeten in geel respectievelijk in wit zijn aangebracht op een blauwe retroreflecterende achtergrond overeenkomstig de modellen D1 of D2 van de bijlage.

 • 2 Het type en de afmetingen van de kentekenplaat moeten overeenkomen met de modellen 1.1 tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.26E, 27.30A tot en met 27.31E en 30.1A tot en met 30.16 van de bijlage.

 • 3 Het type en de afmetingen van het hologram moeten overeenkomen met model F van de bijlage.

Artikel 3

 • 1 Kentekens moeten zijn aangebracht op kentekenplaten in zwarte, onuitwisbare tekens op retroreflecterende achtergrond, volgens de modellen 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.26E, 30.1A tot en met 30.2D en 30.5 tot en met 30.16 van de bijlage. De kleur van de achtergrond is geel voor de modellen 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.10E en 30.1A tot en met 30.2D, lichtgroen voor de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6 en wit voor de modellen 27.15A tot en met 27.26E en 30.7 tot en met 30.16. De kleur van de rand in de modellen 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.13, 27.15A tot en met 27.17E, 27.24A tot en met 27.26E, 30.1A tot en met 30.2D, 30.5 tot en met 30.8 en 30.13 tot en met 30.16 is zwart. De kentekenplaten volgens de modellen 27.18 tot en met 27.20 en 30.9 tot en met 30.12 mogen zijn voorzien van een zwarte rand. De in dit lid genoemde kleuren moeten voldoen aan de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid:

  • a. mogen kentekens zijn aangebracht op kentekenplaten in witte, onuitwisbare tekens op donkerblauwe achtergrond:

   • 1°. volgens de modellen 1.1 tot en met 10.1 van de bijlage voor voertuigen die voor 1 januari 1977 in gebruik zijn genomen en waarvoor, voor wat betreft de modellen 1.1, 2.1, 3.1 en 4.1 van de bijlage, geen kenteken is opgegeven dat bestaat uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter of één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer en waarvoor, voor wat betreft de modellen 8.1, 9.1 en 10.1 van de bijlage een kenteken bevattende de lettergroep AA, CDJ of vóór 1 februari 1991 een kenteken bevattende de lettergroep CD is opgegeven;

   • 2°. volgens de modellen 11.1 tot en met 17.3 van de bijlage voor voertuigen die voor 1 januari 1978 in gebruik zijn genomen en waarvoor, voor wat betreft de modellen 11.1 en 12.1 van de bijlage, geen kenteken is opgegeven dat bestaat uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter of één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer en waarvoor voor wat betreft de modellen 15.1 tot en met 17.3 van de bijlage een kenteken bevattende de lettergroep AA, CDJ of vóór 1 februari 1991 een kenteken bevattende de lettergroep CD is opgegeven;

   • 3°. volgens model 18.1 van de bijlage voor voertuigen die voor 1 januari 1977 in gebruik zijn genomen en waarvoor geen kenteken is opgegeven dat bestaat uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter of één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer;

  • b. mogen kentekens zijn aangebracht op kentekenplaten volgens model 18.2A tot en met 18.2C van de bijlage, voor zover blijkens het kentekenregister voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend. Deze kentekens moeten zijn aangebracht in:

   • 1º. zwarte, onuitwisbare tekens op een retroreflecterende gele achtergrond dan wel

   • 2°. Voor wat betreft motorrijtuigen die worden gebruikt voor taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000, in zwarte, onuitwisbare tekens op een retroreflecterende lichtblauwe achtergrond.

    Voor wat betreft voertuigen die vóór 1 januari 1978 in gebruik zijn genomen en waarvoor geen kenteken is opgegeven dat bestaat uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, dan wel één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één enkele letter, of één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één enkel cijfer mogen deze kentekens in plaats van in zwarte, onuitwisbare tekens op een retrorefelecterende gele achtergrond, worden aangebracht in witte, onuitwisbare tekens op een donkerblauwe achtergrond. De kleuren geel, donkerblauw en lichtblauw moeten voldoen aan de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000;

  • c. mag op een kentekenplichtige aanhangwagen die in gebruik is genomen voor 1 januari 1978, een kenteken zijn aangebracht op kentekenplaten in witte, onuitwisbare tekens op donkerblauwe achtergrond volgens de modellen 1.1, 2.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 en de modellen 15.1 tot en met 17.3 van de bijlage;

  • d. dient voor zover een kentekenplaat volgens de modellen 27.1A tot en met 30.14 dient te zijn voorzien van een duplicaatcode deze te zijn aangebracht in zwarte onuitwisbare tekens.

 • 3 Met betrekking tot motorrijtuigen die voor 1 februari 2000 in gebruik zijn genomen mogen kentekens, niet zijnde handelaarskentekens of kentekens als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Kentekenreglement, in afwijking van het eerste lid zijn aangebracht op een gele achtergrond volgens de modellen 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, en 18.1 van de bijlage en, voor zover het betreft kentekens behorende tot de lettergroep AA en CDJ alsmede vóór 1 februari 1991 opgegeven kentekens bevattende de lettergroep CD, volgens de modellen 15.1, 16.1, 17.1, 17.2 en 17.3 van de bijlage. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt:

  • a. voor APK-plichtige motorrijtuigen: tot de aanvang van de eerste periodieke keuring na 1 juni 2000, zulks onverminderd het zesde en zevende lid;.

  • b. voor niet APK-plichtige motorrijtuigen: tot 1 februari 2003.

  Indien van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt mogen de modellen C1 of C2 worden toegepast.

 • 4

  • a. Op een niet-kentekenplichtige aanhangwagen en een aanhangwagen die voor 1 september 2002 in het verkeer is gebracht en waarvoor nog geen kenteken is opgegeven, mag tot 1 september 2003 het kenteken tevens zijn aangebracht op een kentekenplaat volgens een in het derde lid genoemd model.

  • b. Op een niet-kentekenplichtige aanhangwagen mag het kenteken slechts zijn aangebracht op een kentekenplaat in een kleur en volgens een model als genoemd in het tweede lid, onder a, indien het kenteken op het trekkend motorrijtuig op een kentekenplaat in dezelfde kleur is aangebracht.

  • c. Op een aanhangwagen achter een motorrijtuig waarvoor een GV-kenteken is opgegeven, mag een kentekenplaat met het voor het trekkend motorrijtuig opgegeven kenteken worden gevoerd volgens de modellen 27.24A tot en met 27.25C.

  • d. Indien een niet-kentekenplichtige aanhangwagen wordt voortbewogen door een motorrijtuig dat moet worden voorzien van handelaarskentekenplaten, geldt deze verplichting ook voor die aanhangwagen, met dien verstande dat de kentekenplaat in afwijking van artikel 7, eerste lid, aan de achterzijde van de aanhangwagen wordt aangebracht.

  • e. Op een aanhangwagen mag het kenteken niet zijn aangebracht op een kentekenplaat volgens het model 18.2A tot en met 18.2E van de bijlage.

 • 5 [Red: Vervallen.]

 • 6 In afwijking van het eerste en derde lid moeten kentekens die zijn opgegeven voor motorrijtuigen die op of na 1 juli 2000 voor de eerste keer worden gebruikt voor taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000, zijn aangebracht op kentekenplaten in zwarte, onuitwisbare tekens op retroreflecterende achtergrond, volgens de modellen 27.30A tot en met 27.31C, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, onderdeel b, aanhef en onder 2°. De kleur van de achtergrond is lichtblauw. De kleur van de rand is zwart. De in dit lid genoemde kleuren moeten voldoen aan de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

  Dit lid geldt niet voor motorrijtuigen die moeten zijn voorzien van kentekenplaten volgens de modellen 27.15A tot en met 27.16E van de bijlage.

 • 7 Indien het kenteken van een motorrijtuig op meer dan drie wielen is aangebracht op een kentekenplaat volgens het model 18.2A tot en met 18.2E of 27.15A tot en met 27.16E van de bijlage, is het motorrijtuig aan de voor- en achterzijde voorzien van een kentekenplaat volgens hetzelfde model dan wel, voor wat betreft de modellen 27.15A tot en met 27.16E, van een kentekenplaat volgens één van deze modellen.

Artikel 4

 • 1 Indien het kenteken bestaat uit twee groepen van twee cijfers voorafgegaan door één letter of één groep van twee letters, wordt de letter of lettergroep voor of in het midden boven de cijfergroepen geplaatst.

 • 2 Indien het kenteken bestaat uit twee groepen van twee cijfers gevolgd door één letter of één groep van twee letters, wordt de letter of lettergroep achter of in het midden onder de cijfergroepen geplaatst.

 • 3 Indien het kenteken bestaat uit twee groepen van twee cijfers gescheiden door één letter of één groep van twee letters wordt de letter of lettergroep geplaatst tussen de cijfergroepen of links naast de tweede cijfergroep. In het laatste geval wordt de eerste cijfergroep in het midden boven de letter of lettergroep en de tweede cijfergroep geplaatst.

 • 4 Indien het kenteken bestaat uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, worden de groepen achter elkaar geplaatst of wordt de eerste groep in het midden boven de twee andere groepen geplaatst.

 • 5 Indien het kenteken bestaat uit twee groepen van twee cijfers en één groep van twee letters of uit twee groepen van twee letters en één groep van twee cijfers, wordt het kenteken, indien dit wordt aangebracht op een kentekenplaat volgens model 18.1 van de bijlage, gesplitst in twee groepen van drie tekens, waarbij de eerste groep tekens boven de tweede groep tekens wordt geplaatst.

 • 6 Indien het kenteken bestaat uit de lettergroepen AA of CD en één groep van ten hoogste drie cijfers, wordt de lettergroep voor of in het midden boven de cijfergroep geplaatst. Indien dit kenteken voor een bromfiets is opgegeven, wordt de lettergroep rechts boven de cijfergroep geplaatst.

 • 7 Indien het kenteken bestaat uit de lettergroep CDJ en één groep van ten hoogste drie cijfers, wordt de lettergroep voor of in het midden boven de cijfergroep geplaatst dan wel, indien het een kenteken betreft dat vóór 1 februari 1991 is opgegeven, worden de letters CD voor de letter A of J en de cijfergroep of in het midden boven de letter A of J en de cijfergroep geplaatst. Indien dit kenteken voor een bromfiets is opgegeven wordt de lettergroep boven de cijfergroep geplaatst.

 • 8 Indien het kenteken bestaat uit twee groepen van drie letters en cijfers of een combinatie daarvan, wordt de eerste groep van drie tekens voor of boven de tweede groep van drie tekens geplaatst.

 • 9 Indien het kenteken bestaat uit één groep van twee letters, één groep van drie cijfers en één letter, dan wel één groep van twee cijfers, één groep van drie letters en één cijfer:

  • a. worden de groepen en de enkele letter of het enkele cijfer achter elkaar geplaatst;

  • b. wordt de eerste groep van twee letters dan wel twee cijfers in het midden boven de groep van drie cijfers en de enkele letter, dan wel de groep van drie letters en het enkele cijfer geplaatst;

  • c. wordt de eerste enkele letter dan wel het eerste enkele cijfer tezamen met de eerste letter van de groep van drie letters dan wel met het eerste cijfer van de groep van drie cijfers in het midden boven de overige twee letters uit de groep van drie letters dan wel de overige twee cijfers uit de groep van drie cijfers en de groep van twee letters dan wel de groep van twee cijfers geplaatst;

  • d. wordt op een kenteken opgegeven voor een bromfiets de eerste enkele letter dan wel het eerste enkele cijfer tezamen met de eerste twee cijfers van de groep van drie cijfers dan wel de eerste twee letters van de groep van drie letters boven de laatste letter uit de groep van drie letters dan wel het laatste cijfer uit de groep van drie cijfers en de groep van twee letters dan wel de groep van twee cijfers geplaatst, of

  • e. wordt op een kenteken opgegeven voor een bromfiets de eerste groep van twee letters dan wel twee cijfers tezamen met het eerste cijfer van de groep van drie cijfers dan wel de eerste letter van de groep van drie letters boven de laatste twee cijfers uit de groep van drie cijfers dan wel de laatste twee letters uit de groep van drie letters en het enkele cijfer dan wel de enkele letter geplaatst.

 • 10 Indien het kenteken bestaat uit de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers en het kenteken voor een bromfiets is opgegeven, wordt de lettergroep tezamen met het eerste cijfer van de eerste groep van twee cijfers boven het laatste cijfer van de eerste groep van twee cijfers en de laatste groep van twee cijfers geplaatst.

 • 11 Indien het kenteken bestaat uit de lettergroep HC en twee groepen van twee cijfers wordt de lettergroep tezamen met het eerste cijfer van de eerste groep van twee cijfers boven het laatste cijfer van de eerste groep van twee cijfers en de laatste groep van twee cijfers geplaatst.

 • 12 Indien het kenteken bestaat uit de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W, X, of Z en twee groepen van twee cijfers en het kenteken is voor een bromfiets opgegeven, wordt de enkele letter tezamen met het eerste cijfer van de eerste groep van twee cijfers boven het laatste cijfer van de eerste groep van twee cijfers en laatste groep van twee cijfers geplaatst.

 • 13 Indien het kenteken bestaat uit één groep van drie letters, één groep van twee cijfers en één letter, dan wel één groep van drie cijfers, één groep van twee letters en één cijfer:

  • a. worden de groepen en de enkele letter dan wel het enkele cijfer achter elkaar geplaatst;

  • b. wordt de enkele letter dan wel het enkele cijfer na de groep van drie letters en de groep van twee cijfers dan wel na de groep van drie cijfers en de groep van twee letters geplaatst of wordt de enkele letter dan wel het enkele cijfer voor de groep van twee cijfers en drie letters dan wel voor de groep van twee letters en drie cijfers geplaatst;

  • c. wordt de eerste groep van drie letters dan wel de eerste groep van drie cijfers midden boven de groep met twee cijfers tezamen met de enkele letter dan wel midden boven de groep van twee letters tezamen met het enkele cijfer geplaatst;

  • d. wordt de eerste enkele letter dan wel het eerste enkele cijfer tezamen met de groep van twee cijfers dan wel met de groep van twee letters midden boven de groep van drie letters dan wel midden boven de groep van drie cijfers geplaatst;

  • e. wordt voor een kenteken opgeven voor een bromfiets de groep van drie letters dan wel de groep van drie cijfers boven de groep van twee cijfers tezamen met de enkele letter dan wel boven de groep van twee letters tezamen met het enkele cijfer geplaatst.

Artikel 5

 • 1 Kentekenplaten zijn voorzien van een merk volgens model M.3 van de bijlage.

 • 2 In afwijking van het eerste lid zijn kentekenplaten voorzien van een merk overeenkomstig artikel 5, eerste en tweede lid, zoals die artikelleden luidden vóór de inwerkingtreding van deze regeling, indien:

 • 3 De kentekenplaten volgens de modellen 27.24A tot en met 27.26E en de modellen 30.13 en 30.14 mogen worden gebruikt voor motorrijtuigen die overeenkomstig artikel 31 tot en met 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht en waarvoor overeenkomstig artikel 17, tweede lid van het Kentekenreglement een kentekenbewijs deel II is uitgereikt. De kentekenplaten mogen zijn voorzien van een zwarte rand en behoeven niet te zijn voorzien van een Europees embleem en landenindicator en behoeven niet te behoren tot een goedgekeurde soort.

 • 4 Het door de lamineerder, bedoeld in de Regeling erkenning lamineerders, aan te brengen waarmerk is volgens model M3, met dien verstande, dat er slecht vier cijfers in zijn opgenomen, beginnend met een 3. Het door de foliefabrikant, bedoeld in de Erkenningsregeling foliefabrikanten, aan te brengen waarmerk is volgens model M3, met dien verstande, dat er slechts vier cijfers in zijn opgenomen, beginnend met een 2.

Artikel 6

 • 1 Op de donkerblauwe of groene achtergrond van een kentekenplaat volgens de modellen 1.1 tot en met 10.1 van de bijlage mag niets anders voorkomen dan het kenteken, het Rijkskeurmerk, het keurmerk van de erkende of gemachtigde kentekenplaatfabrikant en de waarmerken van de erkende of gemachtigde foliefabrikant en lamineerder.

  Voor zover het betreft een kentekenplaat volgens de modellen 5.1, 6.1 en 7.1 van de bijlage mogen voorts in witte cijfers op rode achtergrond de laatste twee cijfers van het jaartal voorkomen dat het jaar aangeeft waarin de tenaamstelling in het kentekenregister vervalt.

 • 2 Op de donkerblauwe, groene of gele achtergrond van een kentekenplaat volgens de modellen 11.1 tot en met 18.2E van de bijlage mag niets anders voorkomen dan het kenteken, het keurmerk van de erkende of gemachtigde kentekenplaatfabrikant en de waarmerken van de erkende of gemachtigde foliefabrikant en lamineerder. Voor zover het betreft een kentekenplaat volgens de modellen 13.1 en 14.1 van de bijlage mogen voorts in witte dan wel gele retroflecterende cijfers op rode achtergrond de laatste twee cijfers van het jaartal voorkomen dat het jaar aangeeft waarin de tenaamstelling in het kentekenregister vervalt. Voor zover het betreft een kentekenplaat volgens het model 18.2A tot en met 18.2E van de bijlage met een gele dan wel lichtblauwe achtergrond is deze tevens voorzien van een lamineercode.

 • 3 Op de witte achtergrond van kentekenplaten volgens de modellen 11.1, 12.1, 18.1 en 19.1 tot en met 26.1 mag niets anders voorkomen dan het kenteken en het merk van de fabrikant. Op de achtergrond van een kentekenplaat volgens de modellen 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.26E, 27.30A tot en met 27.31E en 30.1 tot en met 30.16 van de bijlage mag niets anders voorkomen dan hetgeen is vermeld in die modellen, alsmede de waarmerken van de erkende of gemachtigde foliefabrikant en lamineerder. De kentekenplaten volgens de modellen 27.15A tot en met 27.17E, 30.7 en 30.8 moeten zijn voorzien van een maandaanduiding, die uitsluitend mag bestaan uit het nummer van de lopende of de volgende maand.

Artikel 7

 • 1 Bij motorrijtuigen op meer dan drie wielen, met uitzondering van bromfietsen, moeten de kentekenplaten zijn aangebracht aan de voor- en achterzijde van het motorrijtuig op de daartoe bestemde plaats.

 • 2 Bij motorrijtuigen op twee of drie wielen met of zonder zijspanwagen, met uitzondering van bromfietsen, moet de kentekenplaat zijn aangebracht aan de achterzijde van het motorrijtuig op de daartoe bestemde plaats.

 • 3 Bij aanhangwagens waarvoor een kenteken dient te zijn opgegeven moet de kentekenplaat zijn aangebracht aan de achterzijde van de aanhangwagen op de daartoe bestemde plaats.

 • 4 Bij bromfietsen moet de kentekenplaat zijn aangebracht aan de achterzijde van de bromfiets op de daartoe bestemde plaats.

 • 5 Bij aanhangwagens waarvoor het vereiste dat een kenteken dient te zijn opgegeven niet geldt, moet, indien de aanhangwagen is verbonden met een motorrijtuig, een kentekenplaat met het kenteken van het motorrijtuig zijn aangebracht aan de achterzijde van de aanhangwagen op de daartoe bestemde plaats.

 • 6 De kentekenplaat moet loodrecht op het verticale mediaanvlak van het voertuig zijn aangebracht en zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5%. Indien de vorm van het voertuig zulks vereist, mag de kentekenplaat evenwel de volgende helling ten opzichte van de verticale stand hebben:

  • a. indien de van het kenteken voorziene zijde van de kentekenplaat naar boven is gekeerd, een hoek van ten hoogste 30°, mits de bovenrand van de kentekenplaat zich niet hoger dan 1.20 m boven het wegdek bevindt,

  • b. indien de van het kenteken voorziene zijde van de kentekenplaat naar beneden is gekeerd, een hoek van ten hoogste 15°, mits de bovenrand van de kentekenplaat zich op een grotere hoogte dan 1.20 m boven het wegdek bevindt.

 • 7 Het kenteken dat aan de voorzijde is aangebracht moet van voren, het kenteken dat aan de achterzijde is aangebracht, moet van achteren zichtbaar zijn en mag niet hoger dan 2 m boven het wegdek zijn aangebracht.

 • 8 De kentekenplaat moet zodanig op het motorrijtuig dan wel de aanhangwagen bevestigd, dat:

  • a. de kentekenplaat en het kenteken aan de achterzijde van het voertuig over de volle, in de bijlage voorgeschreven, oppervlakte zichtbaar is voor een waarnemer, die zich op een afstand van 20 m midden achter het voertuig bevindt,

  • b. de karakters van het kenteken niet door de bevestigingsmiddelen zijn beschadigd, en

  • c. de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig niet door glas of ander doorzichtig materiaal wordt bedekt.

 • 9 Aan of op het motorrijtuig, de aanhangwagen of de kentekenplaat mag geen teken of middel zijn aangebracht dat de herkenning, daaronder begrepen de herkenning met behulp van technische voorzieningen, van het kenteken bemoeilijkt of kan bemoeilijken.

 • 10 Het bepaalde in het achtste lid, onderdeel c, geldt niet voor voertuigen die voor 1 januari 1972 in gebruik zijn genomen, tenzij het kenteken op een retroflecterende plaat is aangebracht.

Artikel 8

In afwijking van artikel 3, eerste lid, mogen kentekens die zijn opgegeven voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), zijn aangebracht op kentekenplaten volgens model 18.2 of model 27.10 van de bijlage zoals deze bijlage luidde voor die datum, voor zover blijkens het kentekenregister voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

Artikel 8a

In afwijking van artikel 2, eerste lid, mogen de kentekenplaten van de modellen 27.10, 27.17, 27.20 en 27.26 van de bijlage die zijn afgegeven voor 1 november 2011 zijn voorzien van de letter M van Model C.2 van de bijlage bij deze regeling zoals die luidde voor 1 november 2011.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kentekens en kentekenplaten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1, ’s-Gravenhage, de Dienst Wegverkeer, Europaweg 205, Zoetermeer en de Dienst Wegverkeer, Skager Rak 10 Veendam.

’s-Gravenhage, 3 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage Regeling kentekens en kentekenplaten

Model A.1.

Bijlage 253412.png

Model A.2.

Bijlage 253413.png

Model B.1.

Bijlage 253414.png

Model B.2.

Bijlage 253415.png

Model C.1.

Bijlage 253416.png
Bijlage 253417.png
Bijlage 253418.png
Bijlage 253419.png
Bijlage 253420.png
Bijlage 253421.png

Model E.

Bijlage 253422.png

Model F.

Bijlage 253423.png

Model M.1. Rijkskeurmerk

Bijlage 253424.png

Model M.2. Keurmerk

Bijlage 253425.png

Model M.3. Keurmerk van de kentekenplaatfabrikant

Bijlage 253426.png

Maatschetsen van kentekenplaten volgens de modellen 1.1 t/m 26.1

Bijlage 253427.png
Bijlage 253428.png
Bijlage 253429.png
Bijlage 253430.png
Bijlage 253431.png
Bijlage 253432.png
Bijlage 253433.png
Bijlage 253434.png
Bijlage 253435.png
Bijlage 253436.png
Bijlage 253437.png

MODEL 18.2 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

Bijlage 253438.png

MODEL 18.2 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

Bijlage 253439.png

MODEL 18.2 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

Bijlage 253440.png

MODEL 18.2 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

Bijlage 253441.png

MODEL 18.2 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

Bijlage 253442.png

MODEL 27.1 A: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253443.png

MODEL 27.1 B: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253444.png

MODEL 27.1C: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253445.png

MODEL 27.1 D: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD.

Bijlage 253446.png

MODEL 27.1E: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

Bijlage 253447.png

MODEL 27.1 F: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253448.png

MODEL 27.1 G: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253449.png

MODEL 27.2 A: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253450.png

MODEL 27.2 B: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253451.png

MODEL 27.2 C: Voor

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253452.png

MODEL 27.2 D: Voor

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD.

Bijlage 253453.png

MODEL 27.2 E: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

Bijlage 253454.png

MODEL 27.2 F: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

Bijlage 253460.png

MODEL 27.2 G: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253456.png

MODEL 27.2 H: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

Bijlage 253457.png

MODEL 27.10 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

Bijlage 253458.png

MODEL 27.10 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

Bijlage 253459.png

MODEL 27.10 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

Bijlage 253461.png

MODEL 27.10 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

Bijlage 253462.png

MODEL 27.10 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

Bijlage 253463.png

MODEL 27.11: Handelaarskentekens voor kentekenplichte motorrijtuigen op meer dan twee wielen alsmede voor kentekenplichte aanhangwagens.

Bijlage 253464.png

MODEL 27.12: Handelaarskentekens voor kentekenplichte motorrijtuigen op meer dan twee wielen alsmede voor kentekenplichte aanhangwagens.

Bijlage 253465.png

MODEL 27.13: Handelaarskentekens voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen.

Bijlage 253466.png

MODEL 27.14: Handelaarskentekens voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen die gerechtigd zijn tot het voeren van een Amerikaans model kentekenplaten.

Bijlage 253467.png

MODEL 27.15 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253468.png

MODEL 27.15 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253469.png

MODEL 27.15 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253470.png

MODEL 27.15 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253471.png

MODEL 27.15 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253472.png

MODEL 27.16 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253473.png

MODEL 27.16 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253474.png

MODEL 27.16 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253475.png

MODEL 27.16 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253476.png

MODEL 27.16 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253477.png

MODEL 27.17 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253478.png

MODEL 27.17 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253479.png

MODEL 27.17 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253480.png

MODEL 27.17 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253481.png

MODEL 27.17 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

Bijlage 253482.png

27.18 Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen, alsmede kentekenplichtige aanhangwagens die overeenkomstig de artikelen 31, 32 of 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht, alsmede voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen, alsmede kentekenplichtige aanhangwagens die overeenkomstig artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement niet eerder in Nederland zijn geregistreerd en binnen of buiten Nederland worden gebracht (export- en transitoplaat).

Model 27.18

Bijlage 253483.png

27.19 Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen, alsmede kentekenplichtige aanhangwagens die overeenkomstig de artikelen 31, 32 of 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht, alsmede voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen, alsmede kentekenplichtige aanhangwagens die overeenkomstig artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement niet eerder in Nederland zijn geregistreerd en binnen of buiten Nederland worden gebracht (export- en transitokentekenplaat).

Model 27.19

Bijlage 253484.png

27.20. Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan die overeenkomstig de artikelen 31, 32 of 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht, alsmede voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan die overeenkomstig artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement niet eerder in Nederland zijn geregistreerd en binnen of buiten Nederland worden gebracht (export- en transitokentekenplaat).

Model 27.20

Bijlage 253485.png

(Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen alsmede voor kentekenplichtige aanhangwagens die ter verkrijging van een kentekenbewijs naar en van de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden (1-daags kenteken)).

Bijlage 253487.png

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

(Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen alsmede voor kentekenplichtige aanhangwagens die ter verkrijging van een kentekenbewijs naar en van de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden (1-daags kenteken)).

Bijlage 253488.png

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

MODEL 27.24 A: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253489.png

MODEL 27.24 B: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253490.png

MODEL 27.24 C: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253491.png

MODEL 27.24 D: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253492.png

MODEL 27.24 E: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253493.png

MODEL 27.25 A: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253494.png

MODEL 27.25 B: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253495.png

MODEL 27.25 C: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253496.png

MODEL 27.25 D: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253497.png

MODEL 27.25 E: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

Bijlage 253498.png

MODEL 27.26 A: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

Bijlage 253499.png

MODEL 27.26 B: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

Bijlage 253500.png

MODEL 27.26 C: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

Bijlage 253501.png

MODEL 27.26 D: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

Bijlage 253502.png

MODEL 27.26 E: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

Bijlage 253503.png

MODEL 27.30 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253504.png

MODEL 27.30 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253505.png

MODEL 27.30 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253506.png

MODEL 27.30 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253507.png

MODEL 27.30 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253508.png

MODEL 27.31 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253509.png

MODEL 27.31 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253510.png

MODEL 27.31 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253511.png

MODEL 27.31 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253512.png

MODEL 27.31 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage 253513.png
Bijlage 253514.png
Bijlage 253515.png
Bijlage 253516.png
Bijlage 253517.png
Bijlage 253518.png
Bijlage 253519.png
Bijlage 253520.png
Bijlage 253521.png
Bijlage 253522.png
Bijlage 253524.png
Bijlage 253525.png
Bijlage 253526.png
Bijlage 253527.png
Bijlage 253528.png
Bijlage 253529.png
Bijlage 253530.png
Bijlage 253531.png
Bijlage 253532.png
Bijlage 253533.png
Bijlage 253534.png
Bijlage 253535.png
Bijlage 253536.png
Bijlage 253537.png
Bijlage 253538.png
Bijlage 253539.png
Bijlage 253540.png
Naar boven