Vaststelling selectielijst overzeese pensioenen

Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 18-02-1998 t/m heden

Vaststelling selectielijst overzeese pensioenen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord;

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen, voortvloeiende uit de onder ressort van de Ministers van achtereenvolgens Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken uitgevoerde taken op de beleidsterreinen overzeese pensioenen en eenmalige uitkeringen aan Indische oorlogsslachtoffers, over de periode 1945-1996, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 3

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
namens deze,
Het

Hoofd van de afdeling Documentair Management en ondersteuning

,

J.A. van den Bos

Naar boven