Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer Amsterdam 1995

[Regeling vervallen per 01-10-2003.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 11-12-1997 t/m 30-09-2003

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer Amsterdam 1995

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993, artikel 3a, derde lid, van de Wet wapens en munitie en op het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

dienst: de dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer bij de dienst Gerechtelijke ondersteuning van het Arrondissement Amsterdam.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

De ambtenaren werkzaam bij de dienst zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar voor zover zij daadwerkelijk zijn belast met

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

  • a. de artikelen 177, 179 tot en met 182, 184 en 191 van het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet en de artikelen 13 en 26 van de Wet wapens en munitie;

  • b. andere strafbare feiten, indien en voorzover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek.

 • 2 De in het eerste lid genoemde opsporingsbevoegdheid geldt voor het gehele land.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

 • 1 De procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van deze regeling kunnen maximaal 150 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd zijn.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket te Amsterdam.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993.

Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met:

 • a. een korte wapenstok van een door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken goedgekeurd merk en type;

 • b. een semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P5, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter en

 • c. handboeien van een door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken goedgekeurd merk en type.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

De directeur van de dienst brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van het voorafgaande jaar werkzaam was bij de dienst;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten krachtens het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer Amsterdam 1995 (Stcrt. 189) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer Amsterdam 1995 (Stcrt. 189) wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 oktober 1998.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer Amsterdam 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven