Regeling vaststelling gebruik politielogo door KLPD

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 11-12-1997 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling gebruik politielogo door KLPD

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

De Regeling politielogo is van overeenkomstige toepassing op het Korps landelijke politiediensten met dien verstande dat artikel 1, onder a, luidt: het handboek: het handboek politielogo en huisstijl, zoals dat ter inzage ligt bij het Ministerie van Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten krachtens de Regeling van 25 maart 1994, houdende vaststelling van het gebruik van het politielogo door het Korps landelijke politiediensten (Stcrt. 64) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De Regeling van 25 maart 1994, houdende vaststelling van het gebruik van het politielogo door het Korps landelijke politiediensten (Stcrt. 64) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Justitie, Schedeldoekshaven 100, Den Haag.

’s-Gravenhage, 1 december 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina