Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 05-12-1997 t/m heden

Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 21 oktober 1997, kenmerk TY/tbk/A/97/117), vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 1997;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 6 november 1997, kenmerk VPZ/P-974000);

Besluiten:

Artikel 1

Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van de AWBZ-instellingen, die in artikel 1, onder A, onder de nummers 10 (psychiatrische ziekenhuizen), 11 (instellingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling), 12 (verpleeghuizen), 13 (zwakzinnigeninrichtingen), 14 (instellingen voor zintuiglijk gehandicapten), 15 (’Het Dorp’), 23 (regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg), 28 (regionale instellingen voor beschermd wonen) en in artikel 1, onder C, onder de nummers 1 (dagverblijven voor gehandicapten) en 2 (gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten), van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige richtlijnen vast dat de hierna vermelde totale aanvaardbare kosten niet worden overschreden.

Voor de opbouw van de aanvaardbare kosten 1998 gelden de tabellen (bijlage B10: de nummers 5.01, 5.02, 5.03, 5.05, 5.07, 5.09, 6.01, 6.02, 6.03, 6.05, 6.06,6.07 en 7.01) zoals die voor de betreffende sectoren in de bijlagen bij het Jaaroverzicht Zorg 1998, JOZ 1998, zijn vermeld. De in deze tabellen vermelde mutaties dienen te worden toegepast; daarbij dienen de intensiveringsmiddelen conform de in het JOZ 1998 vermelde beleidsuitgangspunten te worden vertaald in richtlijnen.

De totale aanvaardbare kosten 1998 zijn:

 • 1. Psychiatrische ziekenhuizen f 3271,5 mln (inclusief kinder- en jeugdklinieken, herstellingsoorden en zelfstandige verslavingsklinieken).

 • 2. Verpleeghuizen f 6078,2 mln.

 • 3. Zwakzinnigeninrichtingen f 3538,0 mln.

 • 4. Instellingen voor zintuiglijk gehandicapten f 144,0 mln.

 • 5. Grote woonvormen (inclusief Het Dorp) f 92,5 mln.

 • 6. Regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg f 746,7 mln (inclusief f 42,1 mln ten behoeve van de vrijgevestigde psychotherapeuten die werkzaam zijn vanwege de Riagg).

 • 7. Regionale instellingen voor beschermd wonen f 298,1 mln.

 • 8. Dagverblijven voor gehandicapten f 770,1 mln.

 • 9. Gezinsvervangende tehuizen f 1083,3 mln. (inclusief kinder-GVT’s ad f 84,6 mln)

Artikel 2

 • a. De in 1997 in het kader van de temporisering van de eigen vermogensgroei toegepaste kortingen dienen in 1998 voor de onderscheiden sectoren structureel in de richtlijnen c.q. richtlijnbedragen te worden verwerkt.

 • b. De middelen voor het flankerend beleid ad f 16,4 mln worden in 1998 via dezelfde systematiek als in 1997 verdeeld.

Artikel 3

In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven