Aanwijzing inzake tarievenbeleid 1998 voor de tandartsen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 05-12-1997 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake tarievenbeleid 1998 voor de tandartsen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 21 oktober 1997, kenmerk HV/tbk/A/97/111, vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 1997);

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 6 november 1997, kenmerk VPZ/P-974000);

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van personen en instellingen, die in artikel 1, onder A, nummer 22 (gezondheidscentra) en onder B, nummer 2 (tandartsen), respectievelijk in artikel 1, onder A, nummer 32 voor zover het betreft beroepsbeoefenaren als bedoeld onder B, nummer 2, van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige richtlijnen vast dat voor de prestaties die worden geleverd in het kader van het cluster preventief onderhoud volwassen ziekenfondsverzekerden een neerwaartse aanpassing van de tarieven een opbrengst van f 9 miljoen bewerkstelligt. Het aanvaardbare kostenniveau voor het preventief cluster volwassen ziekenfondsverzekerden van het totaal van de in rekening te brengen tarieven is voor 1998 maximaal f 234 miljoen (exclusief effecten vanaf 1997 met betrekking tot loon- en prijsbijstellingen en toegestane volumegroei).

    Uitgaande van ongewijzigd beleid zou in 1998 ten opzichte van 1996 het totaal van de in rekening te brengen tarieven f 14,5 miljoen meer bedragen dan het hiervoor genoemde aanvaardbare niveau. Voor een bedrag van f 5,5 miljoen zullen tariefmaatregelen achterwege blijven.

  • 2 Het Cotg kan op voorstel van de representatieve organisaties van organen voor gezondheidszorg en van ziektekostenverzekeraars besluiten om deze korting anders in te vullen binnen het totaal van de tot het tweede compartiment behorende tandheelkunde.

Artikel 2

In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven