Aanwijzing inzake korting 1998 op de aanvaardbare kosten van de FB-ziekenhuizen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 05-12-1997 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake korting 1998 op de aanvaardbare kosten van de FB-ziekenhuizen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 23 oktober 1997, kenmerk HO/tbk/A/97/124, vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 1997);

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief 6 november 1997, kenmerk VPZ/P-974000)

Besluiten:

Artikel 1

Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) wijzigt voor de prestaties van instellingen, die in artikel 1, onder A, nummer 1 (ziekenhuizen), van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, en voorzover het organen betreft waarop de FB-richtlijnen van toepassing zijn, de richtlijnen zodanig dat vanaf 1 januari 1998 de richtlijnen, die door het Cotg zijn vastgesteld ter uitvoering van de aanwijzing van 6 december 1996 (brief VPZ/P-962924) voor zover het betreft de in artikel 1, lid 1 van die aanwijzing vastgelegde incidentele verlaging met f 100 mln, worden omgezet in richtlijnen, die bewerkstelligen dat genoemde incidentele verlaging een structureel karakter krijgt.

Artikel 2

In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambsthalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven