Opkoopregeling varkenshouderij

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 13-12-1997 t/m 23-01-2004

Opkoopregeling varkenshouderij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. bureau:

Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te Assen;

c. wet:

Wet verplaatsing mestproduktie;

d. niet-gebonden mestproductierecht:

niet-gebonden mestproductierecht als bedoeld in artikel 1 van de wet;

e. bedrijf:

bedrijf als bedoeld in artikel 1 van de wet;

f. fokzeug:

varken behorend tot diercategorie nummer 400, 401 of 407, als bedoeld in Bijlage A, opgenomen bij de Wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet (Stb. 360);

g. aangifte overschotheffing:

schriftelijke opgave, zoals in voorkomend geval gecorrigeerd, die ter vaststelling van de verschuldigde overschotheffing met betrekking tot het bedrijf is gedaan krachtens de artikelen 8 en 13 van de Meststoffenwet, zoals deze artikelen luidden onmiddellijk vóór inwerkingtreding van de Wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet (Stb. 360);

h. aangeboden recht:

het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen op het moment van de doorhaling van de gegevens als bedoeld in artikel 2, tweede lid;

i. vraagprijs:

bedrag van de bieding als bedoeld in artikel 9, eerste lid, vermenigvuldigd met het aangeboden recht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister kan het niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen van een bedrijf opkopen ter zake van de beëindiging op dat bedrijf van de productie van varkensmest.

 • 2 Onder beëindiging als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de doorhaling, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit 30%-korting mestproductierechten voor varkens en kippen, en artikel 15 van het Besluit administratieve verplichtingen, van de ten aanzien van een bedrijf geregistreerde gegevens betreffende het niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het mestproductierecht als bedoeld in artikel 2 wordt slechts opgekocht van bedrijven gelegen in het herbevol-kingsgebied als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de uitvoering van deze regeling is een bedrag van f 50.000.000,‐ beschikbaar.

 • 2 Het mestproductierecht van een bedrijf wordt niet opgekocht indien hierdoor het in het eerste lid bedoelde bedrag zou worden overschreden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De vraagprijs wordt betaald aan de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband op wiens of welks naam het bureau het niet-gebonden mestproductierecht heeft geregistreerd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Een aanvraag voor deelname aan deze regeling kan worden ingediend van 1 december tot en met 23 december 1997 te 13.00 uur.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De aanvraag wordt ingediend bij het bureau door gebruik te maken van het aanvraagformulier zoals dit is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 De in het eerste lid genoemde bijlage ligt met de daarbij behorende toelichting ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 3 Door het indienen van het aanvraagformulier verplicht de aanvrager zich tot nakoming van de in deze regeling gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 4 Een ingediende aanvraag kan niet worden herroepen of gewijzigd.

 • 5 Het aanvraagformulier wordt door de aanvrager volledig en naar waarheid ingevuld op de wijze zoals aangegeven in de daarbij behorende toelichting en ondertekend.

 • 6 De aanvrager is verplicht desgevraagd aanvullende gegevens te verschaffen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Onder het voorbehoud van toewijzing van de aanvraag verzoekt de aanvrager aan het bureau om doorhaling van de ten aanzien van het bedrijf geregistreerde gegevens betreffende het niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen en stemt hij in met het vervallen van het varkensrecht dat hem bij de inwerkingtreding van de Wet herstructurering varkenshouderij zou toekomen indien dit wetsvoorstel tot wet wordt verheven.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Bij de aanvraag doet de aanvrager een bieding, inhoudend het bedrag per kilogram fosfaat, waartegen hij bereid is om met de doorhaling van de gegevens betreffende het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen in te stemmen.

 • 2 De aanvraag wordt mede-ondertekend door de hypotheekhouder die een aanmelding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling blokkade verplaatsing mestproduktie heeft gedaan.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister beslist gelijktijdig op de ingediende aanvragen aan de hand van een rangschikking waarbij telkenmale de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor toewijzing in aanmerking komt.

 • 2 De rangschikking vindt plaats op grond van de gewogen prijs per kilogram fosfaat, waarbij telkenmale de laagste gewogen prijs het hoogst wordt gerangschikt.

 • 3 De gewogen prijs als bedoeld in het tweede lid is de vraagprijs gedeeld door de som van:

  • a. de gerealiseerde mestproductie van het bedrijf in 1996 afkomstig van varkens;

  • b. de gerealiseerde mestproductie van het bedrijf in 1996 afkomstig van kippen, voor zover deze niet groter is dan het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen in 1996 verminderd met de gerealiseerde mestproductie als bedoeld in onderdeel a;

  • c. de gerealiseerde mestproductie van het bedrijf in 1996 afkomstig van andere diersoorten dan varkens en kippen, voor zover deze groter is dan de som van het in 1996 ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor deze andere diersoorten en het grondgebonden recht en niet groter dan het verschil tussen het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen in 1996 en de som van de gerealiseerde mestproductie als bedoeld in de onderdelen a en b;

  • d. het deel van het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen dat na 1996 en vóór 10 juli 1997 is verworven; en

  • e. het deel van het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde mestproductierecht voor varkens en kippen dat in 1996 is verworven maar ingevolge artikel 9, zesde lid, van de wet niet kon worden benut.

 • 4 Indien het aangeboden recht kleiner is dan de omvang van het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen in 1996, wordt de overeenkomstig het derde lid bepaalde som van de onderdelen a tot en met e vermenigvuldigd met het aangeboden recht gedeeld door het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen in 1996.

 • 5 In het geval dat meer aanvragen een gelijke gewogen prijs hebben en bij gelijktijdige toewijzing van deze aanvragen het in artikel 4, eerste lid, bedoelde bedrag zou worden overschreden, worden deze aanvragen gerangschikt op grond van:

  • a. de gerealiseerde mestproductie van het bedrijf in 1996 afkomstig van fokzeugen;

  • b. het deel van het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen dat na 1996 en vóór 10 juli 1997 is verworven;

  • c. het deel van het ten aanzien van het bedrijf geregistreerde mestproductierecht voor varkens en kippen dat in 1996 is verworven, maar ingevolge artikel 9, zesde lid, van de wet niet kon worden benut;

  waarbij de som van de onderdelen a tot en met c wordt gedeeld door het op 1 januari 1998 ten aanzien van het bedrijf geregistreerde niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen, waarbij het grootste quotiënt telkens het hoogste wordt gerangschikt. Bij gelijke quotiënten worden de aanvragen gerangschikt naar volgorde van ontvangst en bij gelijke volgorde van ontvangst door loting.

 • 6 De gerealiseerde mestproductie van het bedrijf als bedoeld in het derde en vierde lid wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van de aangifte overschotheffing over 1996 overeenkomstig artikel 2 van de Regeling aanwijzing diersoorten en hun mestproduktie.

 • 7 Indien voor de toepassing van het derde lid het jaar 1995 voor de aanvrager tot een hogere rangschikking van zijn aanvraag leidt, wordt in het derde, vierde, vijfde en zesde lid in plaats van ’1996’ telkens gelezen: 1995.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Een aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien:

 • a. een bieding als bedoeld in artikel 9, eerste lid, naar het oordeel van de minister de representatieve marktwaarde van een kilogram fosfaat overschrijdt;

 • b. een bieding naar het oordeel van de minister niet bijdraagt aan het doel van deze regeling.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Geen aanvraag wordt toegewezen indien op of na de datum waarop deze regeling wordt bekendgemaakt een kennisgeving van verplaatsing als bedoeld in artikel 9 van de wet met betrekking tot het niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen van het desbetreffende bedrijf is gedaan.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Indien de aanvraag wordt toegewezen, haalt het bureau de ten aanzien van het bedrijf geregistreerde gegevens betreffende het niet-gebonden mestproductierecht voor varkens en kippen door waardoor dit nihil wordt.

 • 2 Betaling van de vraagprijs vindt plaats binnen vier weken nadat de doorhaling van de gegevens als bedoeld in het eerste lid heeft plaatsgevonden.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De minister trekt de toewijzing van de aanvraag in, indien de verplichtingen voortvloeiend uit dit besluit niet of niet tijdig worden nagekomen.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Indien de beslissing tot toewijzing van de aanvraag is ingetrokken, is de aanvrager verplicht de door hem ontvangen vraagprijs vermeerderd met de wettelijke rente op eerste vordering van het bureau terug te betalen, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Na terugbetaling van de vraagprijs vermeerderd met de wettelijke rente maakt het bureau de doorhaling van de gegevens als bedoeld in artikel 2, tweede lid, en het vervallen van het varkensrecht als bedoeld in artikel 8, ongedaan.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als ’Opkoopregeling varkenshouderij’.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 november 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven