Instelling en benoeming voorlopige adviescommissie schuldsanering natuurlijke personen

Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-02-1998 t/m heden

Instelling en benoeming voorlopige adviescommissie schuldsanering natuurlijke personen

De Minister van Justitie,

handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 2

De voorlopige commissie van advies schuldsanering natuurlijke personen heeft tot taak de minister van Justitie en de raden voor rechtsbijstand te adviseren inzake de voorgenomen invoering van het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen.

Artikel 3

In de voorlopige commissie van advies hebben zitting:

 • a. als voorzitter: prof. mr. N. J. H. Huls, voorzitter, hoogleraar recht en techniek aan de Technische Universiteit Delft;

 • b. als leden:

  • -

   mr. J. C. van Apeldoorn, advocaat te Amsterdam;

  • -

   J. W. van Beek, bedrijfsdirecteur van de Nationale Woningraad;

  • -

   drs. J. M. van Eden, bestuurslid van de raad voor rechtsbijstand Amsterdam;

  • -

   mr. F. van Nieuwstad, onderdirecteur bijzondere kredieten ABN/AMRO;

  • -

   W. M. Pietersen, directeur van de Intergemeentelijke Kredietbank Enschede;

  • -

   mw. mr. H. D. L. M. Schruer, advocaat te Rotterdam;

  • -

   mw. G. W. M. van Viegen, wethouder gemeente Haarlem;

  • -

   mr. J. W. M. Tromp, rechter arrondissementsrechtbank Arnhem;

  • -

   mr. A. R. van der Winkel, vice-president arrondissementsrechtbank Almelo;

 • c. als secretaris: drs. H. von den Hoff, beleidsmedewerker bij de raad voor rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch;

 • d. als adviserend lid:

  • -

   mr. P. J. M. van den Biggelaar, directeur van de raad voor rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch tevens projectleider invoering Wet schuldsanering natuurlijke personen;

  • -

   mr. G. H. Lankhorst, wetgevingsjurist bij de directie wetgeving van het ministerie van justitie.

Artikel 6

De voorlopige commissie van advies beëindigt haar werkzaamheden uiterlijk 3 maanden na invoering van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 26 november 1997

De

Minister

voornoemd,

W. Sorgdrager

Naar boven