Instelling en benoeming stuurgroep schuldsanering natuurlijke personen

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-02-1998 t/m heden

Instelling en benoeming stuurgroep schuldsanering natuurlijke personen

De Minister van Justitie,

Overwegende dat de invoering van het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen een groot aantal werkzaamheden met zich meebrengt, die in korte tijd en in nauwe samenspraak met de bij de schuldsanering betrokken organisaties moeten worden uitgevoerd;

Besluit:

Artikel 2

De stuurgroep heeft tot taak:

 • -

  het bevorderen van aanpassingen van de organisatie en werkwijze van diegenen die bij de schuldsanering natuurlijke personen betrokken zijn met het oog op een goede invoering van het wetsvoorstel schuldsanering natuurlijke personen;

 • -

  de minister van Justitie over de voortgang van de invoering te informeren.

Artikel 3

In de stuurgroep hebben zitting:

 • a. als voorzitter: mr. N. P. Levenkamp, hoofd van de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van Justitie;

 • b. als leden:

  • -

   mr. P. J. M. van den Biggelaar, directeur van de raad voor rechtsbijstand

   ’s-Hertogenbosch;

  • -

   H. G. Dix r.a., penningmeester van de raad voor rechtsbijstand

   ’s-Hertogenbosch;

  • -

   prof. mr. J. J. H. Huls, voorzitter van de voorlopige commissie van advies inzake schuldsanering natuurlijke personen;

  • -

   mr. G. H. Lankhorst, wetgevingsjurist bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie;

  • -

   mw. mr. S. I. A. van Meerbeke, beleidsmedewerkster bij de directie rechtspleging van het ministerie van Justitie;

  • -

   B. Riemens, hoofd van de afdeling operationele processen van de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van Justitie;

  • -

   J. W. Siebols, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet;

  • -

   E. J. van der Vlis, secretaris, beleidsmedewerker bij de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van Justitie.

 • c. als adviserend lid: mr. J. W. M. Tromp, rechter arrondissementsrechtbank te Arnhem.

Artikel 4

Het projectbureau schuldsanering natuurlijke personen van de raad voor rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch, ondersteunt de stuurgroep bij haar werkzaamheden en voert de beslissingen van de stuurgroep uit.

Artikel 6

De stuurgroep beëindigt haar werkzaamheden uiterlijk 3 maanden na invoering van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 26 november 1997

De

Minister

voornoemd,

W. Sorgdrager

Naar boven