Regeling radio-frequenties DCS 1800 gecombineerd met GSM

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 15-08-2010 t/m 14-03-2013

Regeling radio-frequenties DCS 1800 gecombineerd met GSM

De minister van verkeer en waterstaat

Gelet op artikel 13k, vijfde en achtste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, en op de artikelen 3a en 21 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. GSM:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onder e, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

d. DCS 1800:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onder g, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

e. vergunning:

een vergunning als bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van de wet, voor DCS 1800 gecombineerd met GSM;

f. vergunninghouder:

houder van een vergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel e;

g. CEPT:

Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications;

h. actieve SIM-kaart:

een chipkaart met informatie die toegang tot DCS 1800- of GSM-diensten geeft;

i. drukste uur:

het klokuur waarin de hoeveelheid verkeer het grootst is;

j. frequentie-economie:

teller/noemer, waarbij de teller is het aantal actieve SIM-kaarten aan het eind van het jaar x het verkeer tijdens het drukste uur per actieve SIM-kaart (in Erlang) x het gemiddelde totale verkeer (in Erlang), en de noemer is het aantal DCS 1800- of GSM-kanalen (2 x 200 KHz) x het totale verkeer tijdens het drukste uur (in Erlang).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Voor de uitvoering van een van de twee te verlenen vergunningen zijn de radio-frequenties beschikbaar, genoemd in bijlage A bij deze regeling.

 • 2 Voor de uitvoering van de andere van de twee te verlenen vergunningen zijn de radio-frequenties beschikbaar, genoemd in bijlage B bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De planning van de telecommunicatie-infrastructuur met radio-frequenties vindt plaats in overeenstemming met de Recommandaties T/R 20/08 en T/R 22/07 van de CEPT, met de relevante standaarden, en met bilaterale overeenkomsten met de buurlanden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Toegekende radio-frequenties kunnen worden ingetrokken indien:

 • a. deze niet binnen een jaar na de dag van beschikbaarstelling in gebruik zijn genomen, of

 • b. [Red: vervallen,]

 • c. andere door de minister te bepalen technische of economische criteria betreffende een doelmatig gebruik van de toegekende radio-frequenties daartoe aanleiding geven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De vergunninghouder past, behoudens het bepaalde in het tweede lid, de multilaterale voorkeursverdeling van radio-frequenties voor DCS 1800 en GSM zoals overeengekomen met de buurlanden in de grensgebieden toe. Deze voorkeursverdeling is opgenomen in de bijlagen A en B bij deze regeling.

 • 2 Het is de vergunninghouder toegestaan van de voorkeursverdeling af te wijken, onder de voorwaarde dat daartoe in overeenstemming met Recommandaties T/R 20/08 en T/R 22/07 van de CEPT en in overeenstemming met bilaterale overeenkomsten met buurlanden, de noodzakelijke coördinatieprocedures met de buurlanden zijn gevolgd en met gunstig resultaat zijn afgerond.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kunnen afspraken tussen de vergunninghouder en een vergunninghouder in een van de buurlanden leiden tot afwijking van de voorkeursverdeling, bedoeld in het eerste lid, zonder dat daartoe de in het tweede lid bedoelde coördinatieprocedures zijn vereist, mits de bevoegde autoriteiten en de betrokken vergunninghouders of exploitanten met deze afspraken akkoord gaan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De vergunninghouder neemt de resultaten in acht van de door de minister, overeenkomstig artikel 12 van het Radioreglement 1979 (Trb. 1981, 79), met de buurlanden uitgevoerde coördinatieprocedures ten aanzien van het voorgenomen frequentiegebruik.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Teneinde een doeltreffend en doelmatig frequentiegebruik te realiseren, werkt de vergunninghouder met de andere gebruikers in dezelfde frequentiebanden samen.

Artikel 8*

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 2 Aan een ontheffing kunnen voorschriften en voorwaarden verbonden worden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1997.

Deze regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

DE

MINISTER

VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage A. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800 gecombineerd GSM

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling radio-frequenties DCS 1800 gecombineerd met GSM, zijn:

Kavel A (deel 1)

(DCS 1800)

Totaal aantal frequenties:

75

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

25

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

12

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

12

zonder voorkeur:

26

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

662

1740,2000

1835,2000

BEL

D

BEL

663

1740,4000

1835,4000

BEL

D

BEL

664

1740,6000

1835,6000

BEL

D

BEL

665

1740,8000

1835,8000

BEL

D

BEL

666

1741,0000

1836,0000

BEL

D

BEL

667

1741,2000

1836,2000

BEL

D

BEL

668

1741,4000

1836,4000

BEL

D

BEL

669

1741,6000

1836,6000

HOL

HOL

HOL

670

1741,8000

1836,8000

HOL

HOL

HOL

671

1742,0000

1837,0000

HOL

HOL

HOL

672

1742,2000

1837,2000

HOL

HOL

HOL

673

1742,4000

1837,4000

HOL

HOL

HOL

674

1742,6000

1837,6000

HOL

HOL

HOL

675

1742,8000

1837,8000

HOL

HOL

HOL

676

1743,0000

1838,0000

HOL

HOL

HOL

677

1743,2000

1838,2000

HOL

HOL

HOL

678

1743,4000

1838,4000

HOL

HOL

HOL

679

1743,6000

1838,6000

HOL

HOL

HOL

680

1743,8000

1838,8000

HOL

HOL

HOL

681

1744,0000

1839,0000

HOL

HOL

HOL

682

1744,2000

1839,2000

HOL

HOL

HOL

683

1744,4000

1839,4000

HOL

HOL

HOL

684

1744,6000

1839,6000

HOL

HOL

HOL

685

1744,8000

1839,8000

HOL

HOL

HOL

686

1745,0000

1840,0000

HOL

HOL

HOL

687

1745,2000

1840,2000

D

D

BEL

688

1745,4000

1840,4000

D

D

BEL

689

1745,6000

1840,6000

D

D

BEL

690

1745,8000

1840,8000

D

D

BEL

691

1746,0000

1841,0000

D

D

BEL

692

1746,2000

1841,2000

D

D

BEL

693

1746,4000

1841,4000

D

D

BEL

694`

1746,6000

1841,6000

D

D

BEL

695

1746,8000

1841,8000

D

D

BEL

696

1747,0000

1842,0000

D

D

BEL

697

1747,2000

1842,2000

D

D

BEL

698

1747,4000

1842,4000

D

D

BEL

699

1747,6000

1842,6000

D

D

BEL

700

1747,8000

1842,8000

D

D

BEL

701

1748,0000

1843,0000

D

D

HOL

702

1748,2000

1843,2000

D

D

HOL

703

1748,4000

1843,4000

D

D

HOL

704

1748,6000

1843,6000

D

D

HOL

705

1748,8000

1843,8000

D

D

HOL

706

1749,0000

1844,0000

D

D

HOL

707

1749,2000

1844,2000

D

D

HOL

708

1749,4000

1844,4000

D

D

HOL

709

1749,2000

1844,6000

D

D

HOL

710

1749,8000

1844,8000

D

D

HOL

711

1750,0000

1845,0000

D

D

HOL

712

1750,2000

1845,2000

HOL

HOL

HOL

713

1750,4000

1845,4000

HOL

HOL

HOL

714

1750,6000

1846,6000

HOL

HOL

HOL

715

1750,8000

1845,8000

HOL

HOL

HOL

716

1751,0000

1846,0000

HOL

HOL

HOL

717

1751,2000

1846,2000

HOL

HOL

HOL

718

1751,4000

1846,4000

HOL

HOL

HOL

719

1751,6000

1846,6000

BEL

HOL

BEL

720

1751,8000

1846,8000

BEL

HOL

BEL

721

1752,0000

1847,0000

BEL

HOL

BEL

722

1752,2000

1847,2000

BEL

HOL

BEL

723

1752,4000

1847,4000

BEL

HOL

BEL

724

1752,6000

1847,6000

BEL

HOL

BEL

725

1752,8000

1847,8000

BEL

HOL

BEL

726

1753,0000

1848,0000

BEL

HOL

BEL

727

1753,2000

1848,2000

BEL

HOL

BEL

728

1753,4000

1848,4000

BEL

HOL

BEL

729

1753,6000

1848,6000

BEL

HOL

BEL

730

1753,8000

1848,8000

BEL

HOL

BEL

731

1754,0000

1849,0000

BEL

D

BEL

732

1754,2000

1849,2000

BEL

D

BEL

733

1754,4000

1849,4000

BEL

D

BEL

734

1754,6000

1849,6000

BEL

D

BEL

735

1754,8000

1849,8000

BEL

D

BEL

736

1755,0000

1850,0000

BEL

D

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters

(zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden :

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Kavel A (deel 2)

(E-GSM)1

Totaal aantal frequenties:

25

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

niet bepaald

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

9

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

niet bepaald

zonder voorkeur:

16

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR IN GEBIED

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

975

880,2000

925,2000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

976

880,4000

925,4000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

977

880,6000

925,6000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

978

880,8000

925,8000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

979

881,0000

926,0000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

980

881,2000

926,2000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

981

881,4000

926,4000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

995

884,2000

929,2000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

996

884,4000

929,4000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

997

884,6000

929,6000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

998

884,8000

929,8000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

999

885,0000

930,0000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1000

885,2000

930,2000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1001

885,4000

930,4000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1002

885,6000

930,6000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1003

885,8000

930,8000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1004

886,0000

931,0000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1005

886,2000

931,2000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1006

886,4000

931,400

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1007

886,6000

931,6000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1008

886,8000

931,8000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1009

887,0000

932,0000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1010

887,2000

932,2000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1011

887,4000

932,4000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1012

887,6000

932,6000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters

(zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 20-08

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. bi-of multilaterale overeenkomsten (zie onderstaande Opmerkingen)

 • ¨. voor de kanalen 999 - 1008 gelden:

  • -

   voor het grensgebied met Duitsland de voorwaarden geldend voor "niet voorkeur" zoals vermeld in de CEPT Recommendation T/R 20-08

  • -

   voor het grensgebied met België de veldsterktewaarden als vermeld in CEPT Recommendation T/R 20-08 op een afstand van 10 km in plaats van 15 km.

 • ¨. kanalen met voorkeursaanduiding "niet bepaald", m.u.v. de kanalen 999 - 1008, mogen in het desbetreffende gebied worden toegepast. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend t.a.v. toekomstige voorkeursverdelingen.

 • ¨. vrijwaring van storing vanuit Duitsland in de gehele E-GSM band en vanuit België in de band 880 - 883/925 - 928 MHz kan niet worden gegarandeerd.

Opmerkingen: (gerelateerd aan de situatie per 7 november 1997)

 • 1. In multilateraal verband is overleg gaande betreffende een MOU aangaande E-GSM in de banden 880-890 / 925-935 MHz. Dit MOU zal voor de situatie (E-)GSM versus (E-)GSM de coordinatieparameters en de frequentie voorkeursverdeling vastleggen. Dit kan wijzigingen tot gevolg hebben t.a.v. het vermelde in onderstaande punten 2, 3 en de ‘frequentie-technische voorwaarden’. Naar verwachting zal dit MOU eerst in 1998 kunnen worden afgerond.

 • 2. Vanwege bestaande militair gebruik is Duitsland vooralsnog niet in staat c.q. bereid te komen tot afspraken omtrent een (voorlopige) voorkeursverdeling van de E-GSM banden. Duitsland aanvaardt de implementatie van (E-)GSM in Nederland en zal hiervan geen hinder ondervinden doch behoudt zich het recht voor de gehele band te blijven gebruiken voor tactical relay. Dit betekent dat (E-)GSM gebruik in Nederland niet kan worden gevrijwaard van storing (GEEN GARANTIE).

 • 3. Met België is een voorlopige overeenkomst gesloten waarbij voor de subbanden 883-890/928-935 MHz een gelijkwaardige voorkeursverdeling is bepaald. Voor de subbanden 880-883 / 925-928 MHz geldt een met het vermelde onder punt 2 vergelijkbare situatie.

Bijlage B. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800 gecombineerd met GSM

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling radio-frequenties DCS 1800 gecombineerd met GSM, zijn:

Kavel B (deel 1)

(DCS 1800)

Totaal aantal frequenties:

75

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

25

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

12

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

12

zonder voorkeur:

26

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

737

1755,2000

1850,2000

BEL

D

BEL

738

1755,4000

1850,4000

BEL

D

BEL

739

1755,6000

1850,6000

BEL

D

BEL

740

1755,8000

1850,8000

BEL

D

BEL

741

1756,0000

1851,0000

BEL

D

BEL

742

1756,2000

1851,2000

BEL

D

BEL

743

1756,4000

1851,4000

BEL

D

BEL

744

1756,6000

1851,6000

HOL

HOL

HOL

745

1756,8000

1851,8000

HOL

HOL

HOL

746

1757,0000

1852,0000

HOL

HOL

HOL

747

1757,2000

1852,2000

HOL

HOL

HOL

748

1757,4000

1852,4000

HOL

HOL

HOL

749

1757,6000

1852,6000

HOLL

HOL

HOL

750

1757,8000

1852,8000

HOL

HOL

HOL

751

1758,0000

1853,0000

HOL

HOL

HOL

752

1758,2000

1853,2000

HOL

HOL

HOL

753

1758,4000

1853,4000

HOL

HOL

HOL

754

1758,6000

1853,6000

HOL

HOL

HOL

755

1758,8000

1853,8000

HOL

HOL

HOL

756

1759,0000

1854,0000

HOL

HOL

HOL

757

1759,2000

1854,2000

HOL

HOL

HOL

758

1759,4000

1854,4000

HOL

HOL

HOL

759

1759,6000

1854,6000

HOL

HOL

HOL

760

1759,8000

1854,8000

HOL

HOL

HOL

761

1760,0000

1855,0000

HOL

HOL

HOL

762

1760,2000

1855,2000

D

D

BEL

763

1760,4000

1855,4000

D

D

BEL

764

1760,6000

1855,6000

D

D

BEL

765

1760,8000

1855,8000

D

D

BEL

766

1761,0000

1856,0000

D

D

BEL

767

1761,2000

1856,2000

D

D

BEL

768

1761,4000

1856,4000

D

D

BEL

769

1761,6000

1856,6000

D

D

BEL

770

1761,8000

1856,8000

D

D

BEL

771

1762,0000

1857,0000

D

D

BEL

772

1762,2000

1857,2000

D

D

BEL

773

1762,4000

1857,4000

D

D

BEL

774

1762,6000

1857,6000

D

D

BEL

775

1762,8000

1857,8000

D

D

HOL

776

1763,0000

1858,0000

D

D

HOL

777

1763,2000

1858,2000

D

D

HOL

778

1763,4000

1858,4000

D

D

HOL

779

1763,6000

1858,6000

D

D

HOL

780

1763,8000

1858,8000

D

D

HOL

781

1764,0000

1859,0000

D

D

HOL

782

1764,2000

1859,2000

D

D

HOL

783

1764,4000

1859,4000

D

D

HOL

784

1764,6000

1859,6000

D

D

HOL

785

1764,8000

1859,8000

D

D

HOL

786

1765,0000

1860,0000

D

D

HOL

787

1765,2000

1860,2000

HOL

HOL

HOL

788

1765,4000

1860,4000

HOL

HOL

HOL

789

1765,6000

1860,6000

HOL

HOL

HOL

790

1765,8000

1860,8000

HOL

HOL

HOL

791

1766,0000

1861,0000

HOL

HOL

HOL

792

1766,2000

1861,2000

HOL

HOL

HOL

793

1766,4000

1861,4000

HOL

HOL

HOL

794

1766,6000

1861,6000

BEL

HOL

BEL

795

1766,8000

1861,8000

BEL

HOL

BEL

796

1767,0000

1862,0000

BEL

HOL

BEL

797

1767,2000

1862,2000

BEL

HOL

BEL

798

1767,4000

1862,4000

BEL

HOL

BEL

799

1767,6000

1862,6000

BEL

HOL

BEL

800

1767,8000

1862,8000

BEL

HOL

BEL

801

1768,0000

1863,0000

BEL

HOL

BEL

802

1768,2000

1863,2000

BEL

HOL

BEL

803

1768,4000

1863,4000

BEL

HOL

BEL

804

1768,6000

1863,6000

BEL

HOL

BEL

805

1768,8000

1863,8000

BEL

HOL

BEL

806

1769,0000

1864,0000

BEL

D

BEL

807

1769,2000

1864,2000

BEL

D

BEL

808

1769,4000

1864,4000

BEL

D

BEL

809

1769,6000

1864,6000

BEL

D

BEL

810

1769,8000

1864,8000

BEL

D

BEL

811

1770,0000

1865,0000

BEL

D

BEL

Kavel B (deel 2)

(E-GSM)

Totaal aantal frequenties:

25

met voorkeur ten opzichte van België en Duitsland:

niet bepaald

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

9

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

niet bepaald

zonder voorkeur:

16

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR IN GEBIED

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

982

881,6000

926,6000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

983

881,8000

926,8000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

984

882,0000

927,0000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

985

882,2000

927,2000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

986

882,4000

927,4000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

987

882,6000

927,6000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

988

882,8000

927,8000

niet bepaald

niet bepaald

niet bepaald

989

883,0000

928,0000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

990

883,2000

928,2000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

991

883,4000

928,4000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

992

883,6000

928,6000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

993

883,8000

928,8000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

994

884,0000

929,0000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1013

887,8000

932,8000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1014

888,0000

933,0000

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1015

888,20000

933,200

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1016

888,4000

933,400

niet bepaald

niet bepaald

HOL

1017

888,6000

933,6000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1018

888,8000

933,8000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1019

889,0000

934,000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1020

889,2000

934,2000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1021

889,4000

934,4000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1022

889,6000

934,6000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1023

889,8000

934,8000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

1024

890,0000

935,0000

niet bepaald

niet bepaald

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters

(zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Kavel B (deel 2)

(E-GSM)

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters

(zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 20-08

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. bi-of multilaterale overeenkomsten (zie onderstaande Opmerkingen)

 • ¨. kanalen met voorkeursaanduiding ‘niet bepaald’vrijwaring van storing vanuit Duitsland in de gehele E-GSM band en vanuit België in de band 880 - 883/925 - 928 MHz kan niet worden gegarandeerd. mogen in het desbetreffende gebied worden toegepast. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend t.a.v. toekomstige voorkeursverdelingen.

 • ¨. vrijwaring van storing vanuit Duitsland in de gehele E-GSM band en vanuit België in de band 880 - 883/925 - 928 MHz kan niet worden gegarandeerd.

Opmerkingen: (gerelateerd aan de situatie per 7 november 1997)

 • 1. In multilateraal verband is overleg gaande betreffende een MOU aangaande E-GSM in de banden 880-890/925-935 MHz. Dit MOU zal voor de situatie (E-)GSM versus (E-)GSM de coordinatieparameters en de frequentie voorkeursverdeling vastleggen. Dit kan wijzigingen tot gevolg hebben t.a.v. het vermelde in onderstaande punten 2, 3 en de ‘frequentie-technische voorwaarden’. Naar verwachting zal dit MOU eerst in 1998 kunnen worden afgerond.

 • 2. Vanwege bestaand militair gebruik is Duitsland vooralsnog niet in staat c.q. bereid te komen tot afspraken omtrent een (voorlopige) voorkeursverdeling van de E-GSM banden. Duitsland aanvaardt de implementatie van (E-)GSM in Nederland en zal hiervan geen hinder ondervinden doch behoudt zich het recht voor de gehele band te blijven gebruiken voor tactical relay. Dit betekent dat (E-)GSM gebruik in Nederland niet kan worden gevrijwaard van storing (GEEN GARANTIE).

 • 3. Met België is een voorlopige overeenkomst gesloten waarbij voor de subbanden 883-890/928-935 MHz een gelijkwaardige voorkeursverdeling is bepaald. Voor de subbanden 880-883/925-928 MHz geldt een met het vermelde onder punt 2 vergelijkbare situatie.

 1. Met "E-GSM" (= extented GSM) wordt gedoeld op de, overeenkomstig ERC decision ERC/DEC (97)02, voor GSM bestemde frequentiebanden 880-890 MHz en 925-935 MHz ^ [1]
Naar boven