Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 15-08-2010 t/m 14-03-2013

Regeling radio-frequenties DCS 1800

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Gelet op artikel 13k, vijfde en achtste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, en op de artikelen 3a en 21 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

BESLUIT:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. DCS 1800:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onder g, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

d. vergunning:

een vergunning als bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van de wet, voor DCS 1800;

e. vergunninghouder:

houder van een vergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel d;

f. CEPT:

Conférence Européenne des Postes et des Télécommunications;

g. actieve SIM-kaart:

een chipkaart met informatie die toegang tot DCS 1800-diensten geeft;

h. drukste uur:

het klokuur waarin de hoeveelheid verkeer het grootst is;

i. frequentie-economie:

teller/noemer, waarbij de teller is het aantal actieve SIM-kaarten aan het eind van het jaar X het verkeer tijdens het drukste uur per actieve SIM-kaart (in Erlang) X het gemiddelde totale verkeer (in Erlang), en de noemer is het aantal DCS 1800-kanalen (2 x 200 KHz) X het totale verkeer tijdens het drukste uur (in Erlang).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Voor de uitvoering van de zestien te verlenen vergunningen zijn per vergunning de radio-frequenties beschikbaar overeenkomstig de verdeling in de bijlagen 1 tot en met 16 bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De planning van de telecommunicatie-infrastructuur met radio-frequenties vindt plaats in overeenstemming met de Recommandatie T/R 22/07 van de CEPT, met de relevante standaarden, en met bilaterale overeenkomsten met de buurlanden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Toegekende radio-frequenties kunnen worden ingetrokken indien:

 • a. deze niet binnen een jaar na de dag van beschikbaarstelling in gebruik zijn genomen, of

 • b. [Red: vervallen,]

 • c. andere door de minister te bepalen technische of economische criteria betreffende een doelmatig gebruik van de toegekende radio-frequenties daartoe aanleiding geven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De vergunninghouder past, behoudens het bepaalde in het tweede lid, de multilaterale voorkeursverdeling van radio-frequenties voor DCS 1800 zoals overeengekomen met de buurlanden in de grensgebieden toe. Deze voorkeursverdeling is opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 16 bij deze regeling.

 • 2 Het is de vergunninghouder toegestaan van de voorkeursverdeling af te wijken, onder de voorwaarde dat daartoe in overeenstemming met Recommandatie T/R 22/07 van de CEPT en in overeenstemming met bilaterale overeenkomsten met buurlanden, de noodzakelijke coördinatieprocedures met de buurlanden zijn gevolgd en met gunstig resultaat zijn afgerond.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kunnen afspraken tussen de vergunninghouder en een vergunninghouder in een van de buurlanden leiden tot afwijking van de voorkeursverdeling, bedoeld in het eerste lid, zonder dat daartoe de in het tweede lid bedoelde coördinatieprocedures zijn vereist, mits de bevoegde autoriteiten en de betrokken vergunninghouders of exploitanten met deze afspraken akkoord gaan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De vergunninghouder neemt de resultaten in acht van de door de minister, overeenkomstig artikel 12 van het Radioreglement 1979 (Trb. 1981, 79), met de buurlanden uitgevoerde coördinatieprocedures ten aanzien van het voorgenomen frequentiegebruik.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Teneinde een doeltreffend en doelmatig frequentiegebruik te realiseren, werkt de vergunninghouder met de andere gebruikers in dezelfde frequentiebanden samen.

Artikel 8*

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 2 Aan een ontheffing kunnen voorschriften en voorwaarden verbonden worden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1997

Deze regeling zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

DE

MINISTER

VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 1:

Kavel 1

Totaal aantal frequenties:

13

Aantal frequenties:

 

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

6

met voorkeur ten opzichte van alleen België

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

7

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

512

1710,2000

1805,2000

BEL

D

BEL

513

1710,4000

1805,4000

BEL

D

BEL

514

1710,6000

1805,6000

BEL

D

BEL

515

1710,8000

1805,8000

BEL

D

BEL

516

1711,0000

1806,0000

BEL

D

BEL

517

1711,2000

1806,2000

BEL

D

BEL

518

1711,4000

1806,4000

BEL

D

BEL

519

1711,6000

1806,6000

HOL

HOL

HOL

520

1711,8000

1806,8000

HOL

HOL

HOL

521

1712,0000

1807,0000

HOL

HOL

HOL

522

1712,2000

1807,2000

HOL

HOL

HOL

523

1712,4000

1807,4000

HOL

HOL

HOL

524

1712,6000

1807,6000

HOL

HOL

HOL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 2. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 2:

Kavel 2

Totaal aantal frequenties:

12

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

12

met voorkeur ten opzichte van alleen België

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

-

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

525

1712,8000

1807,8000

HOL

HOL

HOL

526

1713,0000

1808,0000

HOL

HOL

HOL

527

1713,2000

1808,2000

HOL

HOL

HOL

528

1713,4000

1808,4000

HOL

HOL

HOL

529

1713,6000

1808,6000

HOL

HOL

HOL

530

1713,8000

1808,8000

HOL

HOL

HOL

531

1714,0000

1809,0000

HOL

HOL

HOL

532

1714,2000

1809,2000

HOL

HOL

HOL

533

1714,4000

1809,4000

HOL

HOL

HOL

534

1714,6000

1809,6000

HOL

HOL

HOL

535

1714,2000

1809,2000

HOL

HOL

HOL

536

1715,0000

1810,0000

HOL

HOL

HOL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 3. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 3:

Kavel 3

Totaal aantal frequenties:

13

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Belgë

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

13

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

537

1715,2000

1810,2000

D

D

BEL

538

1715,4000

1810,4000

D

D

BEL

539

1715,6000

1810,6000

D

D

BEL

540

1715,8000

1810,8000

D

D

BEL

541

1716,0000

1811,0000

D

D

BEL

542

1716,2000

1811,2000

D

D

BEL

543

1716,4000

1811,4000

D

D

BEL

544

1716,6000

1811,6000

D

D

BEL

545

1716,8000

1811,8000

D

D

BEL

546

1717,0000

1812,0000

D

D

BEL

547

1717,2000

1812,2000

D

D

BEL

548

1717,4000

1812,4000

D

D

BEL

549

1717,6000

1812,6000

D

D

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 4. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 4:

Kavel 4

Totaal aantal frequenties:

12

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen België

12

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

-

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

550

1717,8000

1812,8000

D

D

HOL

551

1718,0000

1813,0000

D

D

HOL

552

1718,2000

1813,2000

D

D

HOL

553

1718,4000

1813,4000

D

D

HOL

554

1718,6000

1813,6000

D

D

HOL

555

1718,8000

1813,8000

D

D

HOL

556

1719,0000

1814,0000

D

D

HOL

557

1719,2000

1814,2000

D

D

HOL

558

1719,4000

1814,4000

D

D

HOL

559

1719,6000

1814,6000

D

D

HOL

560

1719,8000

1814,8000

D

D

HOL

561

1720,0000

1815,0000

D

D

HOL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 5. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 5:

Kavel 5

Totaal aantal frequenties:

13

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

7

met voorkeur ten opzichte van alleen België

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

6

zonder voorkeur:

-

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

562

1720,2000

1815,2000

HOL

HOL

HOL

563

1720,4000

1815,4000

HOL

HOL

HOL

564

1720,6000

1815,6000

HOL

HOL

HOL

565

1720,8000

1815,8000

HOL

HOL

HOL

566

1721,0000

1816,0000

HOL

HOL

HOL

567

1721,2000

1816,2000

HOL

HOL

HOL

568

1721,4000

1816,4000

HOL

HOL

HOL

569

1721,6000

1816,6000

BEL

HOL

BEL

570

1721,8000

1816,8000

BEL

HOL

BEL

571

1722,0000

1817,0000

BEL

HOL

BEL

572

1722,2000

1817,2000

BEL

HOL

BEL

573

1722,4000

1817,4000

BEL

HOL

BEL

574

1722,6000

1817,6000

BEL

HOL

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 6. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 6:

Kavel 6

Totaal aantal frequenties:

12

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen België

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

6

zonder voorkeur:

6

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

575

1722,8000

1817,8000

BEL

HOL

BEL

576

1723,0000

1818,0000

BEL

HOL

BEL

577

1723,2000

1818,2000

BEL

HOL

BEL

578

1723,4000

1818,4000

BEL

HOL

BEL

579

1723,6000

1816,6000

BEL

HOL

BEL

580

1723,8000

1818,8000

BEL

HOL

BEL

581

1724,0000

1819,0000

BEL

D

BEL

582

1724,2000

1819,2000

BEL

D

BEL

583

1724,4000

1819,4000

BEL

D

BEL

584

1724,6000

1819,6000

BEL

D

BEL

585

1724,8000

1819,8000

BEL

D

BEL

586

1725,0000

1820,0000

BEL

D

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 7. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 7:

Kavel 7

Totaal aantal frequenties:

13

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

6

met voorkeur ten opzichte van alleen België

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

7

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

587

1725,2000

1820,2000

BEL

D

BEL

588

1725,4000

1820,4000

BEL

D

BEL

589

1725,6000

1820,6000

BEL

D

BEL

590

1725,8000

1820,8000

BEL

D

BEL

591

1726,0000

1821,0000

BEL

D

BEL

592

1726,2000

1821,2000

BEL

D

BEL

593

1726,4000

1821,4000

BEL

D

BEL

594

1726,6000

1821,6000

HOL

HOL

HOL

595

1726,8000

1821,8000

HOL

HOL

HOL

596

1727,0000

1822,0000

HOL

HOL

HOL

597

1727,2000

1822,2000

HOL

HOL

HOL

598

1727,4000

1822,4000

HOL

HOL

HOL

599

1727,6000

1822,6000

HOL

HOL

HOL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 8. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 8:

Kavel 8

Totaal aantal frequenties:

12

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

12

met voorkeur ten opzichte van alleen België

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

-

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

600

1727,8000

1822,8000

HOL

HOL

HOL

601

1728,0000

1823,0000

HOL

HOL

HOL

602

1728,2000

1823,2000

HOL

HOL

HOL

603

1728,4000

1823,4000

HOL

HOL

HOL

604

1728,6000

1823,6000

HOL

HOL

HOL

605

1728,8000

1823,8000

HOL

HOL

HOL

606

1729,0000

1824,0000

HOL

HOL

HOL

607

1729,2000

1824,2000

HOL

HOL

HOL

608

1729,4000

1824,4000

HOL

HOL

HOL

609

1729,6000

1824,6000

HOL

HOL

HOL

610

1729,8000

1824,8000

HOL

HOL

HOL

611

1730,0000

1825,0000

HOL

HOL

HOL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 9. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 9:

Kavel 9

Totaal aantal frequenties:

13

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen België

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

13

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

612

1730,2000

1825,2000

D

D

BEL

613

1730,4000

1825,4000

D

D

BEL

614

1730,6000

1825,6000

D

D

BEL

615

1730,8000

1825,8000

D

D

BEL

616

1731,0000

1826,0000

D

D

BEL

617

1731,2000

1826,2000

D

D

BEL

618

1733,4000

1826,4000

D

D

BEL

619

1734,6000

1826,6000

D

D

BEL

620

1734,8000

1826,8000

D

D

BEL

621

1735,0000

1827,0000

D

D

BEL

622

1735,2000

1827,2000

D

D

BEL

623

1735,4000

1827,4000

D

D

BEL

624

1735,6000

1827,6000

D

D

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 10. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 10:

Kavel 10

Totaal aantal frequenties:

12

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

12

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

-

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

625

1732,8000

1827,8000

D

D

HOL

626

1733,0000

1828,0000

D

D

HOL

627

1733,2000

1828,2000

D

D

HOL

628

1733,4000

1828,4000

D

D

HOL

629

1733,6000

1828,6000

D

D

HOL

630

1733,8000

1828,8000

D

D

HOL

631

1734,0000

1829,0000

D

D

HOL

632

1734,2000

1829,2000

D

D

HOL

633

1734,4000

1829,4000

D

D

HOL

634

1734,6000

1829,6000

D

D

HOL

635

1734,8000

1829,8000

D

D

HOL

636

1735,0000

1830,0000

D

D

HOL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 11. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 11:

Kavel 11

Totaal aantal frequenties:

13

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

7

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

6

zonder voorkeur:

-

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

637

1735,2000

1830,2000

BEL

HOL

BEL

638

1735,4000

1830,4000

BEL

HOL

BEL

639

1735,6000

1830,6000

BEL

HOL

BEL

640

1735,8000

1830,8000

BEL

HOL

BEL

641

1736,0000

1831,0000

BEL

HOL

BEL

642

1736,2000

1831,2000

BEL

HOL

BEL

643

1736,4000

1831,4000

BEL

HOL

BEL

644

1736,6000

1831,6000

BEL

HOL

BEL

645

1736,8000

1831,8000

BEL

HOL

BEL

646

1737,0000

1832,0000

BEL

HOL

BEL

647

1737,2000

1832,2000

BEL

HOL

BEL

648

1735,4000

1832,4000

BEL

HOL

BEL

649

1737,6000

1832,6000

BEL

HOL

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 12. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 12:

Kavel 12

Totaal aantal frequenties:

12

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

6

zonder voorkeur:

6

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

650

1737,8000

1832,8000

BEL

HOL

BEL

651

1738,0000

1833,0000

BEL

HOL

BEL

652

1738,2000

1833,2000

BEL

HOL

BEL

653

1738,4000

1833,4000

BEL

HOL

BEL

654

1738,6000

1833,6000

BEL

HOL

BEL

655

1738,8000

1833,8000

BEL

HOL

BEL

656

1739,0000

1834,0000

BEL

D

BEL

657

1739,2000

1834,2000

BEL

D

BEL

658

1739,4000

1834,4000

BEL

D

BEL

659

1739,6000

1834,6000

BEL

D

BEL

660

1739,8000

1834,8000

BEL

D

BEL

661

1740,0000

1835,0000

BEL

D

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

 • ¨. de kanalen 512 t/m 761 kunnen eerst na 1 mei 1998 worden toegepast

Bijlage 13. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 13:

Kavel 13

Totaal aantal frequenties:

13

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

6

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

7

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

812

1770,2000

1865,2000

BEL

D

BEL

813

1770,4000

1865,4000

BEL

D

BEL

814

1770,6000

1865,6000

BEL

D

BEL

815

1770,8000

1865,8000

BEL

D

BEL

816

1771,0000

1866,0000

BEL

D

BEL

817

1771,2000

1866,2000

BEL

D

BEL

818

1771,4000

1866,4000

BEL

D

BEL

819

1771,6000

1866,6000

HOL

HOL

HOL

820

1771,8000

1866,8000

HOL

HOL

HOL

821

1772,0000

1867,0000

HOL

HOL

HOL

822

1772,2000

1867,2000

HOL

HOL

HOL

823

1772,4000

1867,4000

HOL

HOL

HOL

824

1772,6000

1867,6000

HOL

HOL

HOL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

Bijlage 14. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 14:

Kavel 14

Totaal aantal frequenties:

12

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

12

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

-

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

825

1772,8000

1867,8000

HOL

HOL

HOL

826

1773,0000

1868,0000

HOL

HOL

HOL

827

1773,2000

1868,2000

HOL

HOL

HOL

828

1773,4000

1868,4000

HOL

HOL

HOL

829

1773,6000

1868,6000

HOL

HOL

HOL

830

1773,8000

1868,8000

HOL

HOL

HOL

831

1774,0000

1869,0000

HOL

HOL

HOL

832

1774,2000

1869,2000

HOL

HOL

HOL

833

1774,4000

1869,4000

HOL

HOL

HOL

834

1774,6000

1869,6000

HOL

HOL

HOL

835

1774,8000

1869,8000

HOL

HOL

HOL

836

1775,0000

1870,0000

HOL

HOL

HOL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

Bijlage 15. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 15:

Kavel 15

Totaal aantal frequenties:

13

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

-

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

-

zonder voorkeur:

13

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

837

1775,2000

1870,2000

D

D

BEL

838

1775,4000

1870,4000

D

D

BEL

839

1775,6000

1870,6000

D

D

BEL

840

1775,8000

1870,8000

D

D

BEL

841

1776,0000

1871,0000

D

D

BEL

842

1776,2000

1871,2000

D

D

BEL

843

1776,4000

1871,4000

D

D

BEL

844

1776,6000

1871,6000

D

D

BEL

845

1776,8000

1871,8000

D

D

BEL

846

1777,0000

1872,0000

D

D

BEL

847

1777,2000

1872,2000

D

D

BEL

848

1777,4000

1872,4000

D

D

BEL

849

1777,6000

1872,6000

D

D

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

Bijlage 16. behorende bij de Regeling radio-frequenties DCS 1800

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800, zijn voor vergunning 16:

Kavel 16

Totaal aantal frequenties:

22

Aantal frequenties:

met voorkeur ten opzicht van België en Duitsland:

6

met voorkeur ten opzichte van alleen België:

12

met voorkeur ten opzichte van alleen Duitsland:

4

zonder voorkeur:

-

kanaal

Frequentie (MHz)

VOORKEUR in gebied

nummer

mobiel TX

basis

BEL/D/HOL

D/HOL

BEL/HOL

stat.TX

850

1777,8000

1872,8000

D

D

HOL

851

1778,0000

1873,0000

D

D

HOL

852

1778,2000

1873,2000

D

D

HOL

853

1778,4000

1873,4000

D

D

HOL

854

1778,6000

1873,6000

D

D

HOL

855

1778,8000

1873,8000

D

D

HOL

856

1779,0000

1874,0000

D

D

HOL

857

1779,2000

1874,2000

D

D

HOL

858

1779,4000

1874,4000

D

D

HOL

859

1779,6000

1874,6000

D

D

HOL

860

1779,8000

1874,8000

D

D

HOL

861

1780,0000

1875,0000

D

D

HOL

862

1780,2000

1875,2000

HOL

HOL

HOL

863

1780,4000

1875,4000

HOL

HOL

HOL

864

1780,6000

1875,6000

HOL

HOL

HOL

865

1780,8000

1875,8000

HOL

HOL

HOL

866

1781,0000

1876,0000

HOL

HOL

HOL

867

1781,2000

1876,2000

HOL

HOL

HOL

868

1781,4000

1876,4000

BEL

HOL

BEL

869

1781,6000

1876,6000

BEL

HOL

BEL

870

1781,8000

1876,8000

BEL

HOL

BEL

871

1782,0000

1877,0000

BEL

HOL

BEL

Opmerkingen bij de tabel:

De bovengenoemde grensgebieden zijn slechts een indicatie; de grootte van de gebieden is afhankelijk van de toe te passen parameters (zie onderstaande frequentie-technische voorwaarden).

De gebiedsindicatie BEL/D/HOL betreft globaal Limburg.

De gebiedsindicatie D/HOL betreft globaal Oost Nederland.

De gebiedsindicatie BEL/HOL betreft globaal Zuid Nederland.

Frequentie-technische voorwaarden:

 • ¨. CEPT Recommendation T/R 22-07

 • ¨. relevante ETSI standaarden

 • ¨. Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands and Switserland on frequency coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 - 1785 MHz and 1805 - 1880 MHz

Naar boven