Regeling lidmaatschap internationale organisaties DCS 1800 gecombineerd met GSM

[Regeling vervallen per 15-08-2010.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-12-1997 t/m 14-08-2010

Regeling lidmaatschap internationale organisaties DCS 1800 gecombineerd met GSM

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Gelet op artikel 16, eerste lid, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-08-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. GSM:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onder e, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

c. DCS 1800:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onder g, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

d. vergunninghouder:

houder van een vergunning als bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van de wet, voor DCS 1800 gecombineerd met GSM.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-08-2010]

  • 1 De vergunninghouder bindt zich aan de GSM-MoU afspraken die op 7 september 1987 zijn gemaakt tussen telecommunicatiebedrijven en nationale regelgevende autoriteiten over de gecoördineerde introductie van een paneuropees 900 MHz digitaal cellulair telecommunicatie-systeem, met inbegrip van sindsdien vastgestelde wijzigingen.

  • 2 De vergunninghouder vraagt het lidmaatschap aan en draagt bij toelating zorg voor handhaving van het lidmaatschap van de volgende internationale organisaties:

    • a. Europees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut, en

    • b. Internationale Telecommunicatie Unie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-08-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1997.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-08-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling lidmaatschap internationale organisaties DCS 1800 gecombineerd met GSM.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven