Regeling veiling gebruiksrecht radio-frequenties DCS 1800 en DCS 1800 gecombineerd met GSM

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 01-12-1997 t/m 14-03-2013

Regeling veiling gebruiksrecht radio-frequenties DCS 1800 en DCS 1800 gecombineerd met GSM

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 13k, achtste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, en artikel 3b van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. besluit:

besluit van 25 november 1997, houdende wijziging van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie in verband met de invoering van het systeem voor openbare digitale cellulaire mobiele telecommunicatie te land (DCS 1800) en houdende bepalingen met betrekking tot de aanvraagprocedure voor dit systeem;

d. vergunning:

een vergunning als bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van de wet, voor DCS 1800 en DCS 1800 gecombineerd met GSM;

e. aanvraag:

aanvraag om een vergunning;

f. aanvraagdocument:

aanvraagdocument als bedoeld in artikel III, tweede lid, van het besluit, ten behoeve van DCS 1800 onderscheidenlijk DCS 1800 gecombineerd met GSM;

g. deelnemer:

de aanvrager die is toegelaten tot deelname aan de veiling;

h. kavel:

radio-frequentie die, of samenstel van radio-frequenties dat ter beschikking is voor de uitvoering van een vergunning en waarvan het gebruiksrecht door middel van een veiling wordt toegekend;

i. standaardovereenkomst:

overeenkomst als bedoeld in artikel 13h, zevende lid, van de wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De minister bepaalt de plaats van de veiling, alsmede de datum en het tijdstip waarop de veiling een aanvang neemt. Dit wordt schriftelijk aan de deelnemers medegedeeld.

 • 2 De veiling wordt uitsluitend op werkdagen gehouden.

§ 2. Onderwerp van de veiling

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Geveild worden de kavels A en B, bestaande uit de radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800 gecombineerd met GSM en de kavels 1 tot en met 16, bestaande uit de radio-frequenties, bedoeld in artikel 2 van de Regeling radio-frequenties DCS 1800.

§ 3. De veilingmeester

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De minister wijst een veilingmeester aan.

 • 2 De veilingmeester leidt de veiling en draagt zorg voor een goed verloop van de veiling.

 • 3 Voorzover deze bevoegdheden niet bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de minister, beschikt de veilingmeester, naast de bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 5, over de bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van zijn taak.

 • 4 De veilingmeester handelt bij de uitoefening van zijn taak in overeenstemming met de minister.

§ 4. De notaris

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De minister wijst een notaris aan.

 • 2 De notaris beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 5 van deze regeling en heeft tijdens de veilingprocedure een controlerende taak ten behoeve van een ordelijk verloop van de veilingprocedure.

§ 5. De veilingprocedure

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De kavels worden gelijktijdig bij opbod geveild.

 • 2 De veiling vindt in ronden plaats.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De veilingmeester stelt voorafgaand aan de eerste ronde met betrekking tot die ronde vast:

  • het rondenummer,

  • vanaf welk tijdstip de biedkaarten kunnen worden ingeleverd, en

  • op welk tijdstip uiterlijk de biedkaarten moeten zijn ingeleverd.

 • 2 De veilingmeester stelt voorafgaand aan elke volgende ronde vast:

  • a. met betrekking tot de voorgaande ronde:

   • het rondenummer,

   • het aantal keren dat op de kavels een bod is uitgebracht,

   • het hoogst geboden bedrag per kavel alsmede het aantal keren dat het hoogste bedrag is geboden, en

   • de deelnemer die, na eventuele loting bedoeld in artikel 13, vijfde lid, wordt aangemerkt als degene die het hoogste bod heeft uitgebracht;

  • b. met betrekking tot de volgende ronde:

   • het rondenummer,

   • het aantal deelnemers dat gerechtigd is een bod uit te brengen op de kavels A en B,

   • het aantal deelnemers dat gerechtigd is een bod uit te brengen op iedere afzonderlijke kavel van de kavels 1 tot en met 16,

   • het minimaal te bieden bedrag per kavel,

   • vanaf welk tijdstip de biedkaarten kunnen worden ingeleverd,

   • op welk tijdstip uiterlijk de biedkaarten moeten zijn ingeleverd.

 • 3 Een ronde eindigt op het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, sub 3°, onderscheidenlijk het tweede lid, onder b, sub 6°, of zoveel eerder als alle biedkaarten zijn ingeleverd met inachtneming van artikel 12, tweede lid.

 • 4 De notaris deelt aan alle deelnemers mee hetgeen de veilingmeester heeft vastgesteld op grond van het eerste lid, het tweede lid, onder a, sub 1° t/m 3°, en het tweede lid, onder b, met dien verstande dat de notaris het door de veilingmeester vastgestelde hoogst geboden bedrag op de kavels A en B afrondt op eenheden van 100.000 gulden en het hoogst geboden bedrag op de kavels 1 tot en met 16 op eenheden van 10.000 gulden.

 • 5 De deelnemers van wie de veilingmeester heeft vastgesteld dat deze het hoogste bod hebben uitgebracht, worden hiervan door de notaris afzonderlijk op de hoogte gesteld.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Het minimaal te bieden bedrag per kavel, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder b, sub 4°, is gelijk aan het hoogst geboden bedrag voor die kavel vermeerderd met een door de veilingmeester vast te stellen percentage van maximaal 10%. De veilingmeester rondt het bedrag af op hele guldens.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De houders van een vergunning voor GSM zijn niet gerechtigd een bod uit te brengen op kavel A of op kavel B.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is een deelnemer gerechtigd in elke ronde een bod uit te brengen op kavel A of op kavel B, voor zover de waarborgsom, bedoeld in artikel 8, van de Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM is voldaan.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is een deelnemer gerechtigd in elke ronde een bod uit te brengen op een of meer van de kavels 1 tot en met 16, voor zover voor de vergunning ter uitvoering waarvan radio-frequenties van de betreffende kavel ter beschikking zijn, een waarborgsom als bedoeld in artikel 8, van de Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 is voldaan.

 • 4 Een deelnemer is vanaf het tijdstip dat hij een bod heeft uitgebracht tot en met het tijdstip dat de veiling is afgerond onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bod gebonden.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De notaris verstrekt voorafgaand aan elke ronde een biedkaart aan iedere deelnemer die gerechtigd is een bod uit te brengen. Het model van deze biedkaart is als bijlage 1 bij deze regeling gevoegd.

 • 2 Een bod wordt uitgebracht door middel van de in het eerste lid bedoelde biedkaart.

 • 3 De biedkaart wordt in de Nederlandse taal ingevuld en op de plaats van de veiling bij de notaris ingeleverd.

 • 4 Een bod wordt uitgebracht in Nederlandse guldens.

 • 5 Het bedrag van het bod wordt zowel in cijfers als letters geschreven en wordt vermeld in hele guldens.

 • 6 De biedkaart is zodanig ingericht dat daardoor de identiteit van de deelnemers niet aan de veilingmeester kenbaar wordt.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 2 De notaris controleert of degene die de biedkaart inlevert gerechtigd is namens de deelnemer handelingen te verrichten in de veilingprocedure.

 • 3 De notaris neemt een biedkaart niet in ontvangst:

  • a. indien niet is voldaan aan het bepaalde in het eerste lid, onder a;

  • b. van degene die niet gerechtigd is namens de deelnemer handelingen te verrichten in de veilingprocedure.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De veilingmeester beslist per kavel omtrent de geldigheid van een uitgebracht bod.

 • 3 Een bod is ongeldig indien:

 • 4 De deelnemer van wie de veilingmeester heeft vastgesteld dat deze een ongeldig bod als bedoeld in het vorige lid heeft uitgebracht, wordt hiervan door de notaris afzonderlijk op de hoogte gesteld.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien een deelnemer in een ronde geen enkel bod heeft uitgebracht, is deze deelnemer niet gerechtigd in enige daarop volgende ronde een bod uit te brengen.

 • 2 Indien een deelnemer in een ronde een ongeldig bod op een kavel heeft uitgebracht, is deze deelnemer niet gerechtigd in enige daarop volgende ronde een bod uit te brengen op die kavel.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is een deelnemer die het hoogste bod op een kavel heeft uitgebracht gerechtigd:

  • a. een bod uit te brengen in de ronde die volgt op de ronde waarin een andere deelnemer een hoger bod op die kavel heeft uitgebracht;

  • b. een bod uit te brengen in de ronde bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder c.

 • 4 Een deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht op kavel A of kavel B, is tot de ronde die volgt op de ronde waarin een andere deelnemer een hoger bod op die kavel heeft uitgebracht, niet gerechtigd om een bod uit te brengen op kavel B respectievelijk kavel A.

 • 5 Indien in een ronde twee of meer deelnemers hetzelfde hoogste bedrag voor eenzelfde kavel hebben geboden, stelt de veilingmeester op grond van een door de notaris te houden loting vast wie van hen wordt aangemerkt als degene die het hoogste bod in die ronde op die kavel heeft uitgebracht.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De laatste ronde is de ronde:

  • a. waarin geen bod is uitgebracht;

  • b. waarin, na toepassing van artikel 12, tweede lid, op geen van de kavels een geldig bod is uitgebracht; of

  • c. die door de veilingmeester als laatste ronde is aangemerkt.

 • 2 De ronde, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt door de veilingmeester voorafgaand aan die ronde aangekondigd, waarna de notaris dit aan de deelnemers bekend maakt.

 • 3 De veilingmeester stelt na de laatste ronde, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, vast dat de laatste ronde is gehouden waarna de notaris dit aan de deelnemers bekend maakt.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De veilingmeester stelt na de laatste ronde per kavel vast welke deelnemer het hoogste bod heeft uitgebracht. De notaris deelt hiertoe de identiteit van deze deelnemer aan de veilingmeester mee.

 • 2 Met de deelnemer die het hoogste bod op een kavel heeft uitgebracht, wordt door de Staat met betrekking tot die kavel een standaardovereenkomst gesloten. De standaardovereenkomst komt tot stand door de vaststelling van de veilingmeester dat de deelnemer het hoogste bod heeft uitgebracht.

 • 3 De betaling van het verschuldigde bedrag vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de standaardovereenkomst.

 • 4 De minister verleent, met in achtneming van artikel 13k, achtste lid, van de wet, onverwijld de vergunning aan de deelnemer bedoeld in het tweede lid.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

De veiling is afgerond op het tijdstip dat de laatste ronde is gehouden en de veilingmeester met betrekking tot elk kavel heeft vastgesteld:

 • a. welke deelnemer het hoogste bod heeft uitgebracht,

 • b. dat er, na toepassing van artikel 12, geen geldig bod is uitgebracht; of

 • c. dat er geen bod is uitgebracht.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien met betrekking tot een kavel een standaardovereenkomst tot stand is gekomen, die van rechtswege is ontbonden omdat de deelnemer die partij is bij de overeenkomst zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig is nagekomen, stelt de minister binnen 21 dagen na afronding van de veiling, bedoeld in artikel 16, vast of die kavel opnieuw wordt geveild.

 • 2 De deelnemer, bedoeld in het eerste lid, is uitgesloten van deelname aan de veiling waarbij een of meer kavels opnieuw worden geveild.

 • 3 In geval kavel A of kavel B op grond van het eerste lid opnieuw wordt geveild, is de deelnemer die het hoogste bod heeft uitgebracht op de andere kavel dan de kavel die opnieuw wordt geveild, uitsluitend gerechtigd aan de veiling van die kavel deel te nemen indien de standaardovereenkomst met schriftelijke instemming van beide partijen is beëindigd. In dat geval worden kavel A en kavel B opnieuw geveild.

 • 4 Met inachtneming van het eerste tot en met het derde lid, zijn alle overige deelnemers die bij aanvang van de veiling gerechtigd waren een bod uit te brengen op de kavel of kavels die opnieuw worden geveild, gerechtigd deel te nemen aan deze veiling.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien een bepaald kavel niet opnieuw wordt geveild, wordt aan de deelnemer met wie geen standaardovereenkomst is tot stand gekomen in het geval een deelnemer een waarborgsom heeft gestort, deze waarborgsom vermeerderd met de rente van een éénmaandsdeposito van de bank, bedoeld in artikel 7 van de Regeling aanvraag vergunning DCS 1800 gecombineerd met GSM, respectievelijk in artikel 7, eerste lid van de Regeling aanvraag vergunning DCS 1800, terugbetaald, of wordt in het geval deze deelnemer ter voldoening van de waarborgsom een bankgarantie heeft overgelegd, deze bankgarantie teruggegeven.

§ 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1997.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veiling gebruiksrecht radio-frequenties DCS 1800 en DCS 1800 gecombineerd met GSM.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minster

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 10 van de regeling veiling veiling gebruiksrecht radio-frequenties DCS 1800 en DCS 1800 gecombineerd met GSM

[Regeling vervallen per 15-03-2013]

Bijlage 36508.png
Bijlage 36509.png
Naar boven