Regeling informatieprofiel DCS 1800

[Regeling vervallen per 27-09-2012.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 01-12-1997 t/m 26-09-2012

Regeling informatieprofiel DCS 1800

De minister van verkeer en waterstaat

Gelet op de artikelen 20 en 21 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. college:

het college, genoemd in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

d. DCS 1800:

het systeem, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie;

e. vergunninghouder:

houder van een vergunning als bedoeld in artikel 13a van de wet, voor DCS 1800;

f. peildatum:

31 december van het kalenderjaar waarover informatie wordt verstrekt;

g. actieve SIM-kaart:

chipkaart met informatie die toegang tot DCS 1800-diensten geeft.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

De vergunninghouder verstrekt de minister eenmaal per kwartaal een overzicht op diskette (3,5") van de in gebruik zijnde basisstations, waarbij voor elk station de gegevens, genoemd in de bijlage bij deze regeling, worden verstrekt overeenkomstig het in deze bijlage opgenomen model.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Jaarlijks verstrekt de vergunninghouder voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan de minister een overzicht van de met andere houders van een vergunning als bedoeld in artikel 13a van de wet of exploitanten binnen en buiten Nederland afgesloten overeenkomsten die er toe strekken:

 • a. het een andere houder van een vergunning als bedoeld in artikel 13a van de wet of exploitant mogelijk te maken met diens nummers mobiele telecommunicatiediensten te verzorgen over de telecommunicatie-infrastructuur van de vergunninghouder; en

 • b. het de vergunninghouder mogelijk te maken om met gebruikmaking van zijn nummers mobiele telecommunicatiediensten te verzorgen over de telecommunicatie-infrastructuur van een andere houder van een vergunning als bedoeld in artikel 13a van de wet of exploitant;

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De vergunninghouder verstrekt het college binnen een jaar na verlening van de vergunning:

  • a. de door hem en zijn dienstaanbieders gehanteerde algemene voorwaarden;

  • b. een overzicht van de door hem getroffen maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, inclusief het geheimhouden van informatie over hun telecommunicatieverkeer; en

  • c. een overzicht van de getroffen maatregelen met betrekking tot de beveiliging van zijn telecommunicatie-infrastructuur.

 • 2 Indien de vergunninghouder op het in het eerste lid bedoelde tijdstip nog niet beschikt over eigen in bedrijf zijnde telecommunicatie-infrastructuur, wordt het onder het eerste lid, onderdeel c, genoemde overzicht verstrekt op het tijdstip waarop de vergunninghouder over die infrastructuur beschikt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Jaarlijks verstrekt de vergunninghouder voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan het college informatie over de capaciteit en de eigenschappen van zijn telecommunicatie-infrastructuur, blijkende uit:

 • a. een overzicht van de basisstations en eigen straalverbindingen die hij gezamenlijk gebruikt met een vergunninghouder als bedoeld in artikel 13a van de wet of de houder van een machtiging als bedoeld in artikel 17 of 18 van de wet, die de desbetreffende telecommunicatie-inrichting gebruikt voor de verzorging van mobiele telecommunicatiediensten;

 • b. een overzicht van de wijzigingen in de getroffen maatregelen met betrekking tot de beveiliging van de telecommunicatie-infrastructuur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Jaarlijks verstrekt de vergunninghouder voor 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan het college informatie over de aard en de omvang van de door hem of een derde als bedoeld in artikel 13c, vierde lid, van de wet, verzorgde diensten, blijkende uit:

 • a. het aantal actieve SIM-kaarten;

 • b. gegevens over de wijze van kenbaarheid van de tarieven,

 • c. de door de vergunninghouder, de derden, bedoeld in de aanhef van dit artikel, en hun dienstaanbieders gehanteerde algemene voorwaarden; en

 • d. een overzicht van de wijzigingen in de getroffen maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, inclusief het geheimhouden van informatie over hun telecommunicatieverkeer.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De vergunninghouder stelt het college onverwijld op de hoogte van wijzigingen in:

  • a. de statuten;

  • b. de samenstelling van het bestuur;

  • c. de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders; en

  • d. de samenstelling van de raad van commissarissen.

 • 2 Indien door de vergunninghouder een onderneming in stand wordt gehouden wordt het college tevens onverwijld op de hoogte gesteld van wijzigingen in:

  • a. de plaats van vestiging van de onderneming; en

  • b. de naam van de onderneming, voor zover deze afwijkt van de naam van de vergunninghouder.

 • 3 Indien de exploitatie van de vergunning plaatsvindt door een derde als bedoeld in artikel 13c, vierde lid, van de wet, wordt het college door de vergunninghouder tevens onverwijld op de hoogte gesteld van wijzigingen in de onder het eerste en tweede lid bedoelde gegevens ten aanzien van de derde en de door hem in stand gehouden onderneming.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

 • 1 De vergunninghouder stelt het college onverwijld op de hoogte van deelname door hem in een andere rechtspersoon die houder is van een vergunning of die een vergunning exploiteert.

 • 2 De vergunninghouder stelt het college onverwijld op de hoogte van deelname door een derde als bedoeld in artikel 13c, vierde lid, van de wet in een andere rechtspersoon die houder is van een vergunning of die een vergunning exploiteert.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1997.

Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van verkeer en waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage bedoeld in artikel 2 van de Regeling informatieprofiel DCS 1800

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Het model, bedoeld in artikel 2 van de Regeling informatieprofiel DCS 1800, is:

STRUCTUUR GEGEVENS BASISSTATIONS

Per station zijn de volgende gegevens vereist :

veldnr

veldnaam

omschrijving

veld lengte

structuur

1

ASSFREQ

zendfrequentie

11

99999.99999

2

XHZ

M voor MHz, K voor KHz

1

 

3

ADDFREQ

ontvangfrequentie

11

99999.99999

4

YHZ

M voor MHz, K voor KHz

1

X

5

RSA

straal werkingsgebied (km)

5

99999

6

DATEPIU

datum in gebruik

9

DD-MMM-JJ

7

DATELMUT

datum laatste wijziging

9

DD-MMM-JJ

8

LOCATIONTX

plaats zender

20

X (20)

9

TXLONG2I

coördinaten OL zender

8

999X9999

10

TXLATI

coördinaten NB zender

7

99X9999

11

POWER

vermogen (erp.) zender in hoofdstraalrichting in dBW

5

S 999.9

12

DIRNONDIRS

directioneel/non-directioneel zender

1

X

13

AZIMUTHS

hoofdstraalrichting zender

5

999.9

14

BEAMWIDTHS

openingshoek (3dB) zender

6

999.99

15

AHEIGHTS

antennehoogte zender (mtr)

6

9999.9

16

LOCATIONRX

plaats ontvanger

20

X (20)

17

RXLONGI

coördinaten OL ontvanger

8

999X9999

18

RXLATI

coördinaten NB ontvanger

7

99X9999

19

DIRNONDIRR

directioneel/non-directioneel ontvanger

1

X

20

AHEIGHTR

antennehoogte ontvanger (mtr)

6

9999.9

21

AZIMUTHR

hoofdstraalrichting ontvanger

5

999.9

22

BEAMWIDTHR

openingshoek (3dB) ontvanger

6

999.99

23

CHANNEL

kanaalnummer

3

X (3)

24

CLASS

soort stations

2

X (2)

25

NOS

aard van dienst

2

X (2)

26

DOE

klasse van uitzending

9

X (9)

27

POLARS

polarisatie zenders

1

X

Naar boven