Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 07-11-2007 t/m 31-12-2008

Besluit van 25 november 1997, houdende vrijstelling van combinatieovereenkomsten ter zake van aanbestedingen van het verbod van mededingingsafspraken (Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 28 augustus 1997, nr. 97053010 WJA/W;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Mededingingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 20 oktober 1997, nr. W10.97.0566);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 20 november 1997, nr. 97072403 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. aanbesteder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanbesteding verricht;

  • b. aanbesteding: de al dan niet gelijktijdige uitnodiging van een aanbesteder aan twee of meer ondernemingen om een inschrijfcijfer in te dienen voor de uitvoering van een opdracht tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten;

  • c. inschrijfcijfer: de prijs die bij de aanbesteder in het kader van een aanbesteding voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht wordt ingediend;

  • d. combinatieovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer ondernemingen waarin

    • 1°. ter zake van een gedane of aangekondigde aanbesteding de gezamenlijke indiening door die ondernemingen van een inschrijfcijfer voor de desbetreffende opdracht wordt geregeld, waarbij elk van de betrokken ondernemingen zich verbindt een aanmerkelijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van de desbetreffende opdracht;

    • 2°. geen andere mededingingsbeperkingen zijn opgenomen dan die welke noodzakelijk zijn voor de onder 1° bedoelde indiening en uitvoering.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2 geldt niet indien, gezien de aard en de omvang van de uit te voeren opdracht in relatie tot de betekenis en de capaciteit van de betrokken ondernemingen, het aantal ondernemingen dat aan de desbetreffende combinatieovereenkomst deelneemt onevenredig groot is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998 en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven vierde december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven